Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6447
Title: Відтопонімні найменування мікрооб'єктів Покуття
Other Titles: Оттопонимные именования микрообъектов Покутья
Names of microobjects in Pokuttya region derived from toponyms
Authors: Білінська, Любов
Bibliographic description (Ukraine): Білінська, Л. Відтопонімні найменування мікрооб'єктів Покуття / Любов Білінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Вільчинська Т. П., Німчук В. В., Грещук В. В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 35–39. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: топонім
етимон
мікротопонім
відтопонімна назва
номінація
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: Розглядається питання взаємозв’язку ойконімів, гідронімів, макротопонімів та мікротопонімів. Проаналізовано новідтопонімні назви мікрооб’єктів Покуття, визначено продуктивність різних класів онімів у креації найменувань цих реалій. Досліджується реалізація принципу номінації об’єкта через відображення у назві іменованої реалії назви сусіднього (рідко – віддаленого) об’єкта.
Рассматривается вопрос взаимосвязи ойконимов, гидронимов, макротопонимов и микротопонимов. Проанализировано оттопонимные названия микрообъектов Покутья, определено продуктивность разных классов онимов в формировании именований этих реалий. Исследуется реализация принципа номинации объекта посредством отображения в названии именуемой реалии названия соседнего (редко – отдаленного) объекта.
The article deals with the relationship between oykonyms, hydronyms, makrotoponyms and microtoponyms. The from toponyms derived names of microobjects Pokuttya’s are analized, the performance of different classes in creation of these realities’ names is defined. We study the implementation of the principle of object’s nomination through the reflexion in the title of referred realities the name of the nearby (rarely – remote) object.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6447
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2014. Вип. 2 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilinska.pdf360,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.