Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6460
Title: Гуцульський діалект у повістях Люби-Пapacкeвії Стринадюк "А кємуєш, єк то було!" та "У нас, гуцулів"
Other Titles: Гуцульский диалект в повестях Любы-Параскевии Стрынадюк «А кємуєш, єк то було!» и «У нас, гуцулов»
Gutsul dialect in the stories Liuba-Paraskeviia Strynadiuk’s «A kemuesh, ek to bulo» and «U nas, gutsuliv»
Authors: Ґрещук, Василь
Ґрещук, Валентина
Bibliographic description (Ukraine): Ґрещук, В. Гуцульський діалект у повістях Люби-Пapacкeвії Стринадюк "А кємуєш, єк то було!" та "У нас, гуцулів" / Василь Ґрешук, Валентина Ґрещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Вільчинська Т. П., Німчук В. В., Грещук В. В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 93–102. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: гуцульський діалект
художня мова
текст
лексичний гуцулізм
фонетичні діалектні риси
морфологічні діалектні риси
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: У статті аналізуються особливості використання різнорівневих рис гуцульського діалекту в мові повістей Люби-Параскевії Стринадюк «А кємуєш, єк то було!» та «У нас, гуцулів». Встановлено, що авторська мова – літературнонормативна з вкрапленнями у ній гуцульських діалектних слів. Мова персонажів повістей максимально відтворює гуцульську розмовну стихію. Охарактеризовано гуцульські фонетичні, морфологічні діалектні риси, зафіксовані в мовленні героїв творів, визначено основні семантичні групи лексичних гуцулізмів та з’ясовано їх семантику.
В статье анализируются особенности использования черт разного уровня гуцульского диалекта в языке повестей Любы-Параскевии Стрынадюк «А кємуєш, єк то було!» и «У нас, гуцулов». Установлено что авторская речь – литературнонормативная с использованием в ней отдельных гуцульских диалектных слов. Язык персонажей повестей максимально отражает гуцульскую разговорную стихию. Описаны гуцульские фонетические, морфологические диалектные черты, зафиксированные в речи героев сочинений, определены основные семантические группы лексических гуцулизмов и установлена их семантика.
The article analyzes the peculiarity of using the multi-level features of gutsul dialect in the language of Liuba-Paraskeviia Strynadiuk’s stories «A kemuesh, ek to bulo» and «U nas, gutsuliv». It is stated that author’s language is literary regulated with some gutsul dialectal words. Character’s language in the story reproduces gutsul spoken environment. Gutsul phonetic, morphological dialectal features recorded in the heroes’ language have been characterized. Main semantic groups of lexical gutsulisms have been determined and their semantics has been established.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6460
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2014. Вип. 2 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Greshchuk.pdf486,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.