Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6822
Title: Художній світ творів німецького та українського натуралізму
Other Titles: The artistic world of the works of German and Ukrainian naturalism
Художественный мир произведений немецкого и украинского натурализма
Authors: Кебало, Микола Степанович
Bibliographic description (Ukraine): Кебало, М. С. Художній світ творів німецького та українського натуралізму / М. С. Кебало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Е. Бялка, К. Гуща [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 44. – С. 128–137. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: українська література
німецька література
натуралізм
дискурс
наратор
художній наратив
роман
повість
новела
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: У статті аналізується натуралістичний дискурс художніх творів українських та німецьких письменників у контексті розвитку європейської прози. Проаналізовано бориславські оповідання та повісті Івана Франка, жанрову матрицю новел, оповідань, повістей, в яких змальовано у натуралістичному дискурсі буття робітників та робітниць. Особлива увага приділяється наративній стратегії творів із життя інтелігенції.
The article analyses the naturalistic discourse of the works of art of Ukrainian and German writers in the context of European prose. There are analysed Borislav stories and novels of Ivan Franko, genre matrix of short stories, stories and novels, which depicted in a naturalistic discourse being of workers. Particular attention is paid to the narrative strategy of works about the life of the intelligentsia.
В статье анализируется натуралистический дискурс художественных произведений украинских и немецких писателей в контексте развития европейской прозы. Проанализированы бориславские рассказы и повести Ивана Франко, жанровую матрицу новелл, рассказов, повестей, в которых изображены в натуралистическом дискурсе бытие рабочих и работниц. Особое внимание уделяется нарративной стратегии произведений из жизни интеллигенции.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6822
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2016. Вип. 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kebalo.pdf569,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.