Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7462
Title: Людина і світ у художньо-філософській концепції Бориса Харчука (На матеріалі тетралогії Волинь)
Other Titles: Man and World in Boris Kharchuk’s Literary and Philosophical Conception (On the Material of Tetralogy “Volyn”)
Человек и мир в художественно-философской концепции Бориса Харчука (На материале тетралогии «Волынь»)
Authors: Оляндер, Л. К.
Bibliographic description (Ukraine): Оляндер, Л. К. Людина і світ у художньо-філософській концепції Бориса Харчука (На матеріалі тетралогії Волинь) / Л. К. Оляндер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 45. – С. 71–91. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: архетип
вірш у прозі
код
конфлікт
нарація
підсвідомість
підтекст
свідомість
тетралогія
текст
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: У статті через поетику на матеріалі роману «Волинь» розглянуто художньо-філософську концепцію людини і світу Б. Харчука в компаративістському вимірі; охарактеризовано специфіку нарації й роль автора / наратора в системі художнього цілого; доведено, що соціальний і Буттєвий плани переплітаються один із одним, різнобічно висвітлюючи стан і дії людини в суспільстві і тим спонукаючи його до осмислення її місця у Всесвіті та самого Життя; визначено роль віршів у прозі та функції кодового слова війна у структурі твору, розкрито значення архетипів в образній системі тетралогії.
In this article literary and philosophical conception of a man and the world by B. Kharchuk is examined through the poetics in a comparative aspect on the material of the novel “Volyn”; specifics of narration and the role of the author / narrator in the system of the literary whole is characterized; it is proved that social and existential plans are intertwined with each other, showing situation and the actions of a man in the society forcing him to realize his place in the Universe and Life itself; the role of the verse in the prose and the function of the codeword war in the structure of the work are determined, the meaning of archetypes in tetralogy image system is opened.
В статье через поэтику на материале романа «Волынь» рассмотрена художественно-философская концепція человека и мира Б. Харчука в компаративному аспекте; охарактеризована специфика наррации и роль автора / нарратора в системе художественного целого; доказано, что социальный и Бытийный планы переплетаются друг с другом, разносторонне освещая положение и действия человека в обществе и тем понуждая к его осмисленню свого места в Мироздании и самой Жизни; определена роль стихов в прозе и функция кодового слова война в структуре произведения, раскрыто значение архетипов в образной системе тетралогии.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7462
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2016. Вип. 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliander.pdf344,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.