Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7877
Title: Przyczynek do praw dziecka
Other Titles: Внесок у права дитини
Contribution to children’s rights
Authors: Juszczak, Krzysztof
Bibliographic description (Ukraine): Juszczak, K. Przyczynek do praw dziecka = Внесок у права дитини / Krzysztof Juszczak // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – S. 133–136. – Bibliografia na koncu artykulu.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: W całym systemie prawa międzynarodowego jedną z najważniejszych idei stała się ochrona praw dzieci. Potrzebę taką wyrażono w rożnych dokumentach. Deklaracja otaczania dzieci szczególną troską znalazła się już w genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z 1924 roku oraz w Deklaracji z 1959 roku. Najpełniej, jak dotychczas, prawa dzieci do zaspokajania ich potrzeb, do właściwego traktowania wyrażone zostały w podpisanej przez niemal wszystkie kraje Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku. Wyznaczyła ona standardy opieki i wychowania dzieci, do których powinno się dążyć, oraz określiła sytuacje, w których dzieciom należy się ochrona i specjalne środki zabezpieczające ich potrzeby. Na tym tle zarysowuje się jednak problem efektywności przyjętych rozwiązań. Niniejsze opracowanie ukazuje ewolucję norm prawa w zakresie ochrony praw dziecka, jak również kwestię skuteczności respektowania tych norm.
У всій системі міжнародного права однією з найважливіших ідей став захист прав дітей. Ця потреба виражається в різних документах. Потреба дітей в особливому догляді знайшла своє відображення вже в Женевській декларації прав дитини 1924 року і в Декларації 1959 року. Найбільш повно, на сьогоднішній день, права дітей на задоволення своїх потреб та на належне поводження знайшли своє відображення в підписаній практично всіма країнами Конвенції про права дитини 1989 року. Вона визначила стандарти з догляду та виховання дітей, до яких слід прагнути, а також окреслила ситуації, за яких діти повинні отримувати захист і спеціальні засоби, що забезпечують їхні потреби. На цьому тлі, однак, окреслюється проблема ефективності прийнятих рішень. Це дослідження показує еволюцію норм права у сфері захисту прав дітей, а також успішності дотримання цих стандартів.
The protection of children’s rights is one of the most significant ideas of the entire international law system. The necessity to protect children’s rights is reflected in various documents. The need of special care for children was reflected in World Child Welfare Charter signed in Geneva in 1924 and in 1959 Declaration. For the time being, the most comprehensive document to protect the rights of children to proper attitudes and have their needs met is the Conventiion on the Right of the Child, signed in 1989 by almost every state. It sets the best standards of care and education for children and outlines situations in which children are eligible to receive protection and special measures to satisfy their requirements. However, a problem of the efficiency of decision-making is getting apparent in this regard. This survey demonstrates the evolution of the legal provisions in the area of children’s rights and improved efficiency of observation of these standards.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7877
Appears in Collections:Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yushchak.pdf302,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.