Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8408
Title: Бінарні опозиційні пари верхній (вищий, вижній, горішній) – нижній (долішній, нижчий) – середній на означення розмірно-просторових характеристик у західноукраїнській історичній ойконімії
Other Titles: Бинарные оппозиционные пары верхний (высший, горный) – нижний (дольный, низший) – средний на обозначение размерно-пространственных характеристик в западноукраинской исторической ойконимии
Binary opposition pairs verhniy (vyshchyi, vyzhniy, horishniy) [high] – nyzhniy (dolishniy, nyzhchyi) [low] – seredniy [middle] to mean size and spatial characteristics in Western Ukrainian historical oikonymy
Authors: Редьква, Ярослав
Bibliographic description (Ukraine): Редьква, Я. Бінарні опозиційні пари верхній (вищий, вижній, горішній) – нижній (долішній, нижчий) – середній на означення розмірно-просторових характеристик у західноукраїнській історичній ойконімії / Ярослав Редьква // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2017. – Вип. 1(27). – С. 266–271. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ойконім
історична ойконімія
регіональна топонімійна система
топоніміка
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: У статті розглянуто 5 бінарних опозиційних композитних пар та 5 окремо взятих назв поселень із прямою вказівкою на просторову локалізацію (верх, низ, середина) у західноукраїнській ойконімії історичної Львівської землі Руського воєводства. Ойконіми-composita включають у себе розмірно-просторові характеристики з ад’єктивними компонентами: верхній, горішній, вищий, вижній – нижній, низький, нижчий – середній. Аналіз зазначених назв населених пунктів у часовому проміжку, починаючи з др. пол. XIV ст., засвідчив, що ці назви виникли як орієнтири-уточнення, орієнтири-локалізатори місцерозташування поселень.
В статье рассмотрено 5 бинарных оппозиционных композитных пар и 5 отдельно взятых названий поселений с прямым указанием на пространственную локализацию (верх, низ, средина) в западноукраинской ойконимии исторической Львовской земли Русского воеводства. Ойконимы-composita включают в себя размерно-пространственные характеристики с адъективными компонентами: верхний (высший, горный) – нижний (низкий, низший) – средний. Анализ указанных названий поселений во временном промежутке, начиная со второй пол. XIV в., засвидетельствовал, что эти названия возникли как ориентиры-уточнения, ориентиры-локализаторы местоположения поселений.
The article deals with five binary opposition composite pairs and five separate place names having a meaning spatial localization (top, bottom, middle) in Western Ukrainian oikonymy of the historical Lviv Land of Ruske Voivodeship. Composite oikonyms include size and spatial characteristics with adjectival components: verhniy, horishniy, vyshchyi, vyzhniy [high] – nyzhniy, nyzkyi, nyzhchyi, dolishniy [low] – seredniy [middle]. The analyses of the place names in time space starting since the second half of the fourteenth century proves that these names were coined as landmarks that specified and localized the locality’s positions.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8408
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2017. Вип. 1 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Redkva.pdf477,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.