Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8506
Title: Zadania czasopism regionalistycznych we wspolczesnej Polsce
Other Titles: Задачи региональных журналов в современной Польше
Завдання регіональних часописів у сучасній Польщі
The Task of Modern Regional Magazines in Poland
Authors: Cisak, Wojciech
Kowalczyk, Ryszard
Bibliographic description (Ukraine): Cisak, W. Zadania czasopism regionalistycznych we wspolczesnej Polsce = Завдання регіональних часописів у сучасній Польщі / Wojciech Cisak, Ryszard Kowalczyk // Медіапростір. – 2015. – Спецвип. № 8. – С. 50–56. – Бібліогр. наприкінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: regionalizm
czasopisma regionalistyczne w Polsce
zadania periodyków
Abstract: Autorzy artykułu wyodrębnili dziewięć charakterystycznych zadań (swoistych powinności) czasopism regionalistycznych, ukazujących się we współczesnej Polsce, spośród których szerzej omówili dwa zadania w dziedzinie: 1. kształtowania świadomości, więzi i postaw regionalistycznych, 2. przekazywania dorobku kulturowego regionu oraz międzypokoleniowego doświadczenia kulturowego.
Определены девять конкретных видов деятельности (конкретные обязанности) региональных журналов , которые выходят в современной Польше. Детально исследованы два вида их задач, которые они исполняют: 1) формируют сознание, отношения между людьми и отношения региональные; 2) передача культурного наследия региона и международный опыт.
Автори визначили дев`ять конкретних видів діяльності (конкретні обов'язки) регіональних журналів, які з'явлись у сучасній Польщі. У статті детально досліджується два їхніх завдання, які вони викону-ють: 1) формують свідомість, відносини і відносини регіональні, 2) передача культурної спадщини регіону і міжкультурний досвід.
The authors have identified nine specific activities (specific duties) regional magazines, appearing in today's Poland, of which more broadly discussed two tasks in the field: 1. shaping consciousness, relationships and attitudes regionalistic, 2. transmission of cultural heritage of the region and inter-cultural experience.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8506
Appears in Collections:Медіапростір. 2015. Вип. 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cisac, Kowalczyk.pdf579,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.