Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8591
Title: Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957–2005)
Other Titles: The development of educational technologies in the theory and practice of the higher pedagogical education of Ukraine (1957–2005)
Authors: Янкович, Олександра Іванівна
Yankovich, O. I.
Bibliographic description (Ukraine): Янкович, О. І. Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957-2005) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Янкович Олександра Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант В. М. Чайка. – Тернопіль, 2009. – 527 с. – Бібліогр.: с. 471-527.
Issue Date: 2009
Keywords: освітні технології
розвиток освітніх технологій
педагогічні технології
навчальні технології
виховні технології
соціально-виховні технології
інформаційні технології
технологічна культура педагога
успішна діяльність
праксеологічні вміння
прогнозування
educational technologies
the development of educational technologies
pedagogical technologies
educational technologies
educative technologies
socio-educative technologies
information technologies
the teacher’s technology culture
successful activities
praxeological skills
prognostication
Abstract: У дисертації здійснено фундаментальне дослідження проблеми розвитку освітніх технологій як педагогічно-соціальних інновацій у педагогічній теорії та практиці України. Вперше вона розглянута у ретроспективі із вивченням сучасного стану впровадження технологічного підходу, підготовки педагогів до його реалізації, визначенням перспектив розвитку. На основі аналізу архівних джерел та опублікованих матеріалів встановлено, що розвиток освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах України – це складний діалектичний процес, у якому акумульовано ідеї національної і зарубіжної педагогіки, відображено особливості та традиції вітчизняної освітньої галузі, збережено відповідність тенденціям суспільно-політичного життя. Доведено, що вітчизняний досвід технологізації освіти педагогічних ВНЗ творчо інтегрується в нових системах, які відповідають міжнародним стандартам підготовки учителів. Виявлено та показано можливості використання прогресивних елементів минулого на сучасному етапі.
The author of the thesis has made a deep study of the problem of development of educational technologies as a pedagogical and social innovation in the pedagogical theory and practice of Ukraine. It’s the first time ever that it has been considered in retrospective along with the study of the contemporary state of the technological approach introduction, the teachers training for its implementation, the defining of development prospects. On the basis of the archival resources and published materials analysis it has been ascertained that the development of educational technologies in the pedagogical higher educational establishments of Ukraine is a complicated dialectic process that has accumulated the ideas of the national and foreign pedagogy, reflected the peculiarities and traditions of the national education field, preserved the conformity to the tendencies of the socio-political life. It has been proved that the national experience of education technologization of the pedagogical higher education establishments is being creatively integrated into new systems that meet the international requirements of teacher training. There have been revealed and shown the possibilities of the past progressive elements use in these days.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8591
Appears in Collections:Педагогічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yankov_o._dys..pdf2,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.