Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8668
Title: Методичні аспекти застосування хмарних технологій в освітньому процесі
Other Titles: Methodical aspects of applicati on of cloudy technologies are in educational process
Authors: Горбатюк, Роман Михайлович
Потапчук, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Горбатюк Р. М. Методичні аспекти застосування хмарних технологій в освітньому процесі / Р. М.Горбатюк, О. І. Потапчук // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2016. – Вип. 47. – С. 147-150.
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Keywords: хмарні технології
Google Диск
мережа Інтернет
віддалений доступ
суб’єкти навчання
дистанційне навчання
проектна діяльність
освітній простір
cloudy technologies
Google Disk
network Internet
remote access
subjects of studies
controlled fromdistance
studies
project activity
educational space
Abstract: У матеріалах статті окреслено перспективи впровадження хмарних технологій у навчальний процеc підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України. На основі проведеного аналізу встановлено, що найбільш популярним хмарним сховищем є Google Диск, який включає можливість створення документів (документи Google) і хмарного зберігання даних. Виділено основні переваги хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців: доступ через мережу Інтернет до усіх необхідних програм; економія на придбання, підтримку, модернізацію програмного забезпечення й устаткування; віддалений доступ до даних в хмарі; не потрібні значні обчислювальні потужності ПК; високий рівень безпеки і швидкість обробки даних; пам’ять пристрою, який використовується для доступу до хмари не заповнюється – всі дані зберігаються в мережі. Здійснено порівняльний аналіз традиційних і хмарних технологій. Практичне застосування хмарних технологій здійснюється за схемою віддаленого навчання через спільну роботу суб’єктів навчання, спільну проектну роботу студентів, дистанційне навчання. Для спільної роботи в хмарних технологіях необхідно створити або помістити документ в хмарне сховище і надати доступ до нього. Під час оцінювання проектної діяльності студентів викладач може відстежити хронологію змін та визначити, який внесок зробив кожен учасник групи. Дистанційне навчання із застосуванням хмарних технологій полягає у тому, що студенти дистанційно навчаються приймаючи участь у вебінарах, майстер-класах, спілкуються з іншими суб’єктами освітнього простору, завдяки чому відбувається швидкий обмін досвідом, стимулюється самоосвіта і самовдосконалення.
In materials of the article the prospects of introduction of cloudy technologies are outlined in the educational process of preparation of specialists in higher educational establishments of Ukraine. It is set on the basis of the conducted analysis, that the most popular cloudy depository is Google Disk that includes possibility of creation of documents(documents of Google) and cloudy storage of data. Basic advantages of cloudy technologies are distinguished in the process of professional preparation of future specialists: access through a network the Internet to all necessary programs; an economy is on acquisition, support, modernist on of software and equipment; remote access is to data in a cloud; considerable calculable powers are not needed the personal computer; high strength security and DPR; memory of device that is used for access to the cloud not filled all data are kept in a network. The comparative analysis of traditional and cloudy technologies is carried out.Practical application of cloudy technologies comes true on the chart of remote studies from joint work of subjects of studies, joint project work of students, controlled from distance studies. For joint work in cloudy technologies it is necessary to create or place a document in a cloudy depository and give access to him. During the evaluation of project activity of students a teacher can watch chronology of changes and define, what payment was done by every participant of group. The controlled from distance studies with application of cloudy technologies consist in that students remotely study taking part in conferences, master class, intermingle with other subjects of educational space, due to what a rapid exchanges by experience, a selfeducation and self-perfection are stimulated.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8668
ISBN: 978-966-2337-01-3
ISSN: 2412-1142
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
per_47.pdf370,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.