Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8680
Title: Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології
Other Titles: Formation of English Lexical Competence in Written Communication of Prospective Marketers by Means of Case-technology
Формирование у будущих маркетологов англоязычной лексической компетентности в письме средством кейс-технологии
Authors: Чорна, Ірина Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Чорна, І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (германські мови) / Чорна Ірина Юріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 20 с.
Issue Date: 7-Dec-2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: англомовна лексична компетентність
ділове письмо
майбутні маркетологи
кейс-технологія
зміст навчання
критерії відбору матеріалу
підсистема вправ і завдань
лінгводидактична модель
English lexical competence
written business communication
future marketers
case-technology
content of training
criteria of material selection
subsystem of exercises and tasks
linguodidactic model
англоязычная лексическая компетентность
деловое письмо
будущие маркетологи
кейс-технология
содержание обучения
критерии отбора материала
подсистема упражнений и заданий
лингводидактическая модель
Abstract: У дисертації визначено сутність ключових понять дослідження. Висвітлено структуру англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні маркетологів (декларативні і процедурні знання; рецептивні і репродуктивні мовленнєві навички і вміння, особистісні якості студентів). Описано ключові характеристики професійно орієнтованого дискурсу фахівців із маркетингу в межах лінгвістичних та соціально-когнітивних аспектів впливу. Обрано підходи (компетентнісний, комунікативно-діяльнісний, диференційований, проблемно-ситуативний), активні та інтерактивні методи, що реалізуються в межах кейс-технології формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні (ділова гра, рольова гра, метод аналізу ситуацій). Виділено кейс-технології як засіб формування англомовної компетентності в умовах жорсткого та гнучкого управління викладачем навчальною діяльністю студентів. Обґрунтовано предметний та процесуальний компоненти змісту формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні студентів спеціальності «Маркетинг». Окреслено критерії відбору матеріалу, зокрема лексичних одиниць та текстів-зразків. Визначено етапи формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні (рецептивно-ознайомчий, рецептивно-репродуктивний, продуктивний). Відповідно до визначених етапів розроблено підсистему вправ і завдань. Сконструйовано лінгводидактичну модель формування англомовної лексичної компетентності в діловому письмі, що складається із цільового, організаційного, змістового та оцінювально-результативного компонентів. Експериментально перевірено ефективність запропонованої методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх маркетологів у діловому писемному спілкуванні засобом кейс-технології та укладено методичні рекомендації для викладачів англійської мови професійного спрямування.
The essence and structure of the key concepts of the research have been defined in the thesis. The structure of English lexical competence in written business communication of prospective marketers and its components (declarative and procedural knowledge, receptive and reproductive speaking skills and personal qualities of students) have been specified. The chief characteristics of the professional discourse of prospective marketers within the framework of linguistic and socio-cognitive aspects of influence have been highlighted. Hence, socio-cognitive factors of influence on the discourse of business communication of marketers are: the sphere of social activity (marketing, office work); the communicative situation (e.g, negotiations, correspondence); the framework of social relations of the business environment; the chronotope of communication, its goals and participants. Respectively, linguistic factors of influence on the discourse of business communication of marketers include: official writing style (usually business and official), clear grammatical expressions, lexical units of neutral style that corresponds to semantic load according to context (linguistic clichés and idioms, combinations of professional and of general use lexical units; linking wordsof narrow use). Selected methodological background for formation of English lexical competence in written business communication comprises approaches, didactic and methodological principles, active and interactive methods. Chosen approaches (competent, problem-situational, differential and communicative) correlate with the target result of methodology. Efficient didactic and methodical principles include: the principle of connection of studying with life, visibility, consciousness, communicative orientation, professional orientation and orientation on the dominant communicative situations of written communication of marketers. Active and interactive methods have been implemented within the framework of case-technology of formation of English lexical competence in written business communication for prospective marketers (business game, role-playing game and the method of situation analysis). The case-technology is allocated as a means of formation of English competence within the limits of direct intervention of the teacher and his general monitoring. The substantive and procedural components of the content of the formation of English language lexical competence in business writing of prospective marketers have been substantiated. The criteria for material selection, in particular lexical units (drilling and word formation ability, semantic value, connectivity, frequency of use, exemplary) and text-samples (exemplary, authenticity, professional orientation, genre matching, compositional and structural organization, subject matter, connectivity and logic of presentation of the material) have been outlined. The stages of English lexical competence formation in written business communication of prospective marketers (receptive-studying, receptive-reproductive, productive) have been determined. In accordance with certain stages, a subsystem of exercises and tasks has been developed. Accordingly, main groups of tasks and exercises of noncommunicative and conditionally-communicative types are directed on: formation of receptive lexical skills; formation of reproductive lexical skills; automation of actions with lexical units in speech samples; formation and development of skills of compiling business correspondence; formation of skills for writing a short autobiography, resume, etc.; formation of skills to fill in the forms of official documents (questionnaires, requests, etc.). The linguodidactic model of the formation of English lexical competence in written business communication has been designed. It consists of the target, organizational, content and evaluation components. The effectiveness of the suggested methodology of the formation of English lexical competence in written business communication of prospective marketers by means of case-technology has been experimentally tested and proved. On the basis of the research the methodological recommendations for teachers of professionally oriented English have been developed.
В диссертации определена сущность ключевых понятий исследования. Освещена структура англоязычной лексической компетентности в деловом письменном общении маркетологов (декларативные и процедурные знания; рецептивные и репродуктивные речевые навыки и умения, личностные качества студентов). Описаны ключевые характеристики профессионально ориентированного дискурса специалистов-маркетологов в пределах лингвистических и социально-когнитивных аспектов влияния. Избраны подходы (компетентностный, коммуникативно-деятельностный, дифференцированный, проблемно-ситуационный), активные и интерактивные методы, реализуемые в рамках кейс-технологии формирования у студентов специальности «Маркетинг» англоязычной лексической компетентности в деловом письменном общении (деловая игра, ролевая игра, метод анализа ситуаций). Выделено кейс-технологию как средство формирования англоязычной компетентности в пределах жесткого и гибкого управления преподавателем учебной деятельностью студентов. Обосновано предметный и процессуальный компоненты содержания формирования англоязычной лексической компетентности в деловом письменном общении будущих маркетологов. Очерчены критерии отбора материала, в частности лексических единиц и текстов-образцов. Определены этапы формирования у будущих маркетологов англоязычной лексической компетентности в деловом письменном общении (рецептивно-ознакомительный, рецептивно-репродуктивный, продуктивный). Согласно с определенными этапами разработана подсистема упражнений и заданий. Сконструирована лингводидактическая модель формирования англоязычной лексической компетентности в деловом письме, состоящая из целевого, организационного, содержательного и оценочно-результативного компонентов. Экспериментально проверена эффективность предложенной методики формирования англоязычной лексической компетентности будущих маркетологов в деловом письменном общении средством кейс-технологии и предложены методические рекомендации для преподавателей профессионально ориентированного английского языка.
Description: Захист відбувся 7 грудня 2017 р. об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань. Із дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8680
Appears in Collections:13.00.02 - Теорія та методика навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chorna.pdf288,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.