Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8694
Title: Кирило Студинський в умовах суспільно-політичних трансформацій у Західній Україні 1939–1941 рр
Other Titles: KYRYLO STUDYNSKYI AND CONDITIONS OF SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMATIONS IN WESTERN UKRAINE 1939–1941
Authors: Кліш, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Кліш А. Кирило Студинський в умовах суспільно-політичних трансформацій у Західній Україні 1939–1941 рр. / А. Кліш // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / — Івано-Франківськ. : Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Факультет історії, політології і міжнародних відносин, 2017. — Ч. 29–30. — C. 140–147
Issue Date: 2017
Publisher: Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Факультет історії, політології і міжнародних відносин
Keywords: К. Студинський
західноукраїнські землі
радянізація
політичні трансформації
Народні збори Західної України
K. Studynskyi
Western Ukrainian lands
sovietization
political transformations
People’s Assembly of Western Ukraine
Abstract: Важливою особливістю сьогодення є звернення до ролі особи в історії України, житті її нації,адже саме непересічні постаті минулого є дороговказом у майбутнє, а їхні наукові пошуки і творчі здобутки мають актуальне для сучасності значення. Власне, історія окремих осіб, їх творчий потенціал і формує нашу історію, живить її життєздатні сили, дає змогу протистояти викликам сучасності. Постать відомого громадсько-культурного діяча і науковця Кирила Студинського належить до когорти тих непересічних постатей минулого, які у складних умовах суспільно-політичних трансформа-цій 1939–1941 рр., що відбувалися у Західній Україні, намагалися не лише бути науковцями, а й ак- тивними в житті тогочасного соціуму, подекуди навіть підтримувати радянську владу, сприяти радянізаційним процесам. Гадаємо, що К. Студинський керувався не суто особистісним чинником, намагаючись отримати від нової влади почесті й прихильність, а все ж таки він, як ніхто інший, добре усвідомлював необхідність об’єднання західноукраїнських земель з Великою Україною як стратегічний крок, шлях до практичної реалізації ідеї соборності України, альтернативи якій на той час не було. Співпраця з радянською владою мала прагматичний характер. К. Студинський прагнув використати певні владні повноваження на користь українців. Однак так і не зумів стати для радянською влади “своїм”.
It is important to appeal to the role of person in the history of Ukraine, extraordinary figures of the past are important for the future, their creative achievements have an actual significance for the present. The history of individuals, their creative potential and shapes our history, allows you to withstand the challenges of our time. Kyrylo Studynskyi was publical and cultural figure, belongs to the cohort of those remarkable figures of the past, which in the difficult conditions of socio-political transformations of 1939–1941 that took place in Western Ukraine, tried not only to be scholars, but also to be active in the life of that time, sometimes even to support the Soviet government, to contribute to the sovietization processes. K. Studynskyi was guided not by a purely personal factor, trying to obtain honors and dedication from the new government, but he, like no other, was well aware of the need to unite the West Ukrainian lands with the Great Ukraine as a strategic step, the way to the practical realization of the idea of the unity of Ukraine. Cooperation with the Soviet authorities was pragmatic. K. Studynskyi tried to use certain powers in favor of Ukrainians. However, he never succeeded in becoming “his” for the Soviet authorities.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8694
ISSN: 2312–1165
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gal-2017.-.-29-301.pdf645 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.