Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9411
Title: WSCHODNI WYMIAR POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ:STRATEGIA I UDZIAŁ POLSKI
Other Titles: Восточное измерение политики Европейского Союза: стратегия и участие Польши
EASTERN DIMENSION OF EUROPEAN UNION POLICY: STRATEGY AND PARTICIPATION OF POLAND
Authors: Suchyj, Oleksij
Sydoruk, Tetiana
Heliasz, Małgorzata
Bibliographic description (Ukraine): Suchyj, O. WSCHODNI WYMIAR POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ:STRATEGIA I UDZIAŁ POLSKI / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliasz // Україна–Європа–Світ. – 2017 . – Вип. 19 – С. 111–120.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Східне партнерство
Європейський Союз
Польща
інтеграція
європейські цінності
Восточное партнерство
Европейский Союз
Польша
интеграция
европейские ценности
Eastern Partnership
European Union
Poland
integration
European values
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: Східне партнерство є першою комплексною ініціативою, яка була введена в систему зовнішніх зв’язків Європейського Союзу, спрямована на Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Його обов’язок полягає в тому, щоб зблизити й інтегрувати країни Східної Європи, а також Південного Кавказу з Європейським Союзом. Воно приносить абсолютно нову якість у відносини між Європейським Союзом та вищезгаданими країнами, завдяки поступовій інтеграції цих держав і їх товариств з Європейським Союзом. Виконавши завдання Східного партнерства, реальним стане фактичне зближення країн-партнерів з Європейським Союзом і, в результаті, з’явиться можливість зробити повну інтеграцію в майбутньому. Відповідно до європейських цінностей, норм і нормативів, співпраця здійснюється у таких галузях, як права людини, ринкова економіка, збалансований розвиток, хороше управління, енергетична безпека тощо. Східне партнерство також призведе до подальшого розвитку і зміцнення людських відносин, а також розширення співпраці у сфері науки і культури. Для досягнення цих амбітних цілей Східного партнерства, поставлено два завдання. По-перше, в двосторонньому вимірі, є намір на зміцнення відносин окремих країн з Європейським Союзом. По-друге, багато акцентується на проблемах, які є спільними для всіх партнерів.
Восточное партнерство является первой комплексной инициативой, которая была введена в систему внешних связей Европейского Союза, направленная на Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Его обязанность состоит в том, чтобы сблизить и интегрировать страны Восточной Европы, а также Южного Кавказа с Европейским Союзом. Оно приносит совершенно новое качество отношений между Европейским Союзом и вышеупомянутыми странами благодаря постепенной интеграции этих стран и их обществ с Европейским Союзом. Выполнив задания Восточного партнерства, реальным станет фактическое сближение стран-партнеров с Европейским Союзом и, в результате, будет возможность сделать полную интеграцию в будущем. Согласно европейским ценностям, нормам и нормативам, сотрудничество осуществляется в таких областях, как права человека, рыночная экономика, устойчивое развитие, хорошее управление, энергетическая безопасность. Восточное партнерство также приведет к дальнейшему развитию и укреплению человеческих отношений, а также расширению сотрудничества в сфере науки и культуры. Для достижения этих амбициозных целей Восточного партнерства, поставлены две задачи. Во-первых, в двустороннем измерении, есть намерение на укрепление отношений отдельных стран с Европейским Союзом. Во-вторых, много акцентируется на проблемах, являющихся общими для всех партнеров.
Eastern Partnership is the first comprehensive initiative which was introduced to the system of external affairs of the European Union aimed at Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Its duty is to work on rapprochement and integration of Eastern European countries as well as Southern Caucacus countries with the European Union. It brings a totally new quality to relations between the European Union and the above mentioned countries by means of both already taking place and gradual integration of these countries and their societies with the European Union. Fulfilling objectives of Eastern Partnership will allow the actual rapprochement of partner countries with the European Union and, as a result, it may make full integration easier in the future. In accordance to the European values, standards and norms, co-operation is being made in such fields as human rights, market economy, balanced development, good management, and energetic security. Eastern Partnership also leads to further development and reinforcement of human relationships as well as increasing co-operation in terms of science and culture. To accomplish these ambitious goals, Eastern Partnership is developed twofold. First, in bilateral dimension, it focuses on strengthening the relations of particular countries with the European Union. Second, multilateral dimension refers to challenges which are common for all partners.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9411
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2017. Вип. 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11Sydoruk.pdf168,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.