Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10297
Title: Топонімний простір повісті Богдана Лепкого «Батурин»
Other Titles: The toponymic space of Bohdan Lepky`s Baturyn
Authors: Бияк, Наталія Яремівна
Bibliographic description (Ukraine): Бияк, Н. Топонімний простір повісті Богдана Лепкого «Батурин» / Наталія Бияк, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. - 2017. - Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. - С. 300–310. - Бібліогр. наприкінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: літературна ономастика
поетонім
топонім
семантика оніма
апелятив
literary onomastics
poetonym
toponym
semantics of onym
appellative
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: У статті проаналізовано ономастичний простір повісті Богдана Лепкого «Батурин». Розглянуто специфіку реалізації художнього потенціалу поетонімів в історичній повісті. Прослідковано особливості вживання топонімів різних типів та досліджено їх функції у художньому тексті. Проаналізовано стилістичні особливості найбільш значущих топонімів. З’ясовано, що достовірність описуваних подій у творі досягається шляхом використання загальновідомих реальних топонімів, знайомих читачеві з історії чи з інших художніх творів, та поєднання їх з маловідомими або й вигаданими власними назвами. Вони співвіднесені з відповідним історичним періодом і стають мальовничим фоном, на якому відбувається дія художнього твору.
The paper presents the toponymic space analysis of Bohdan Lepky`s Baturyn. It also expands on the way the artistic potential of poetonyms is realized in historical novels. The paper investigates peculiar features of the use of different types of toponyms, their functions in fictional texts, and stylistic features of the most meaningful toponyms. The author concludes that the authenticity of the events described in the novel is achieved via the use of existing famous toponyms the reader knows either from history or from books combined with unfamiliar or even invented proper names. They are correlated with the corresponding historical period and become a picturesque background for the plot development.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10297
ISBN: 9-7425-09-6
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2017. Вип. 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26Byjak.pdf103,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.