Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11478
Title: Технологія SWOT-аналізу в управлінні якістю підготовки майбутнього вчителя у педагогічному університеті
Other Titles: Технология SWOT-анализа в управлении качеством подготовки будущего учителя в педагогическом университете
SWOT-ANALYSIS TECHNOLOGY IN MANAGING THE QUALITY OF FUTURE TEACHER’S TRAINING AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Authors: Бойко, Марія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Бойко, М. Технологія SWOT-аналізу в управлінні якістю підготовки майбутнього вчителя у педагогічному університеті / Марія Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2018. – № 2. – С. 13–22. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: SWOT-аналіз
стратегічне планування
підготовка
фахівець
SWOT-анализ
стратегическое планирование
подготовка
специалист
SWOT analysis
strategic planning
training
specialist
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто проблему адаптації національної системи освіти до тенденцій і вимог ЄС, пошуку ефективної сучасної моделі закладу вищої педагогічної освіти, модернізації управління закладів вищої освіти, застосування освітніх інновацій та ІКТ. Визначено, що одним з основних інструментів стратегічного управління, які оцінюють в комплексі внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на розвиток освітнього закладу, є технологія SWOT-аналізу. Показано, що методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між ними, які надалі можуть бути використані для формулювання та вибору стратегії розвитку університету. Головною метою проведення SWOT-аналізу визначено отримання достовірних даних про можливості освітнього закладу та загрози зовнішнього середовища у процесі просування його на ринку освітніх послуг. Розкрито завдання, особливості, етапи технології SWOT-аналізу та обґрунтовано її ефективність у процесі управління якістю підготовки майбутнього вчителя. Наведено результати дослідження, проведеного на освітньо-професійній програмі другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 – Середня освіта в процесі викладання курсу «Менеджмент в освіті» в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. За результатами проведеного SWOT-аналізу доведено, що він має важливе значення для здійснення стратегічного планування діяльності ЗВО. Його технологія є ефективним, доступним засобом оцінки стану проблеми та управлінської ситуації в ЗВО, яка дозволяє систематизувати проблемні ситуації, краще розуміти структуру ресурсів, на які потрібно акцентувати увагу в удосконаленні діяльності та розвитку закладу на перспективу, відстежувати стан зовнішнього та внутрішнього середовища, виділяти та використовувати нові потенційні можливості швидше, ніж конкуренти, приймати зважені рішення в процесі управління якістю підготовки майбутнього вчителя.
Рассмотрена проблема адаптации национальной системы образования до тенденций та требований ЕС, поиска эффективной современной модели учреждения высшего педагогического образования, модернизации управления высших учебных заведений, применение образовательных инноваций и ИКТ. Определено, что одним из основных инструментов стратегического управления, которые оценивают в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие образовательного учреждения, является технология SWOT-анализа. Показано, что методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, после этого установление связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования и выбора стратегии развития университета. Главной целью проведения SWOT-анализа является получение достоверных данных о возможности образовательного учреждения и угрозы внешней среды в процессе продвижения его на рынке образовательных услуг. Раскрыто задачи, особенности, этапы технологии SWOT-анализа и обоснованно ее эффективность в процессе управления качеством подготовки будущего учителя. Приведены результаты исследования, проведенного на образовательно-профессиональной программе второго (магистерского) уровня высшего образования по специальности 014 Среднее образование в процессе преподавания курса «Менеджмент в образовании» в Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка. По результатам проведенного SWOT-анализа доказано, что он имеет важное значение для осуществления стратегического планирования деятельности ЗВО. Его технология является эффективным, доступным средством оценки состояния проблемы и управленческой ситуации в ЗВО, которая позволяет систематизировать проблемные ситуации, лучше понимать структуру ресурсов, на которые нужно акцентировать внимание в совершенствовании деятельности и развития учреждения на перспективу, отслеживать состояние внешней и внутренней среды, выделять и использовать новые потенциальные возможности быстрее, чем конкуренты, принимать взвешенные решения в процессе управления качеством подготовки будущего учителя.
The article reveals the problem of adaptation of national education system to the tendencies and requirements of the EU, search for the effective modern model of a higher education pedagogical institution, modernization of higher education institution management, use of education innovations and information and communication technologies. The technology of SWOT analysis proves to be one of the main strategic management techniques that evaluate both internal and external factors influencing the development of an education institution. The article presents that the methodology of SWOT analysis aims at first identifying strong and weak points, opportunities and threats and then finding correlation between them that can be further used to formulate and choose a university development strategy. The main aim of SWOT analysis is to discover valid data on the opportunities of an education institution and threats of environment in the process of its advancement on the market for education services. The tasks, peculiarities and stages of SWOT analysis technology are revealed and its efficiency in the process of future teacher training quality management is proved. The article presents the results of the investigation held in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, specialty 014 Secondary Education (Master’s Degree), within the course of Management in Education. The results of the SWOT analysis prove its importance in strategic planning of the higher education institution’s activity. Its technology is an effective and reasonable means of evaluation of problems and management situations in the higher education institution which allows to systematize problem situations, better understand the structure of resources that require attention while improving the activity and further development of the education institution, monitor the internal and external environment, use new opportunities before its competitors, take considered decisions in the process of future teacher training quality management.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11478
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOIKO.pdf155,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.