Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11489
Title: Розвиток когнітивних навичок у процесі формування іншомовної лексичної компетентності майбутніх ІТ-фахівців
Other Titles: Развитие когнитивных навыков в процессе формирование иноязычной лексической компетентности будущих ИТ-специалистов
DEVELOPMENT OF COGNITIVE SKILLS WHILE ACHIEVING FOREIGN LANGUAGE LEXICAL COMPETENCE OF PROSPECTIVE IT SPECIALISTS
Authors: Шандра, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Шандра, Н. Розвиток когнітивних навичок у процесі формування іншомовної лексичної компетентності майбутніх ІТ-фахівців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ, 2018. № 2. С. 94-100.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: іншомовна лексична компетентність
когнітивні навички
увага
пам’ять
комунікативна ситуація
ІТ-фахівці
иноязычная лексическая компетентность
когнитивные навыки
внимание
память
коммуникативная ситуация
ИТ-специалисты
foreign language lexical competence
cognitive skills
attention
memory
communicative situation
IT specialists
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Проаналізовано особливості функціонування і розвитку когнітивних навичок у процесі формування іншомовної лексичної компетентності майбутніх ІТ-фахівців. З’ясовано сутність та структуру іншомовної лексичної компетентності майбутніх ІТ-фахівців. Вказано, що висока концентрація уваги забезпечує міцність запам’ятовування, спричинює швидке й тривале утворення асоціативних зв’язків у пам’яті в процесі засвоєння іншомовної лексики. Вагомим чинником засвоєння іншомовної лексики є характер навчальних завдань, які відзначаються новизною, проблемністю і ситуативністю. Виникнення зорових образів іншомовних слів у свідомості студентів сприяє переходу слів у довготривалу пам’ять. Відзначено, що виклик цих лексичних одиниць з довготривалої пам’яті у потрібний момент забезпечує ефективність формування у студентів іншомовної лексичної компетентності. Застосування методу ланцюгових асоціацій сприяє розвитку основних видів пам’яті (сенсорної, короткотривалої, довготривалої). Показано, що процес запам’ятовування здійснюється за принципом: образ + дія = пам’ять. Інформацію, що зберігається у короткотривалій пам’яті, можна перевести в довготривалу пам'ять, повторюючи або візуалізуючи її. У процесі формування іншомовної лексичної компетентності ІТ-фахівців функції довготривалої пам'яті підтримують рецептивні та репродуктивні лексичні навички. Проблемні комунікативні ситуації професійно орієнтованого іншомовного спілкування ІТ-фахівців виконують функцію контексту оволодіння іншомовною лексикою. Навички менеджменту часу і усунення відволікаючих чинників дозволяють концентрувати увагу у процесі виконання навчальних завдань. Менеджмент навчального часу передбачає постановку загальної мети та системи цілей на визначений період часу і поступове розширення балансу між часом зосередженої уваги і кількістю опрацьованої інформації.
Проанализированы особенности функционирования и развития когнитивных навыков в процессе формирования иноязычной лексической компетентности будущих ИТ-специалистов. Выяснено сущность и структуру иноязычной лексической компетентности будущих ИТ-специалистов. Указано, что высокая концентрация внимания обеспечивает прочность запоминания, вызывает быстрое и длительное образования ассоциативных связей в памяти в процессе усвоения иноязычной лексики. Весомым фактором усвоения иноязычной лексики является характер учебных задач, отличающихся новизной, проблемностью и ситуативностью. Возникновение зрительных образов иноязычных слов в сознании студентов способствуют переходу слов в долговременную память. Отмечен, что вызов этих лексических единиц из долговременной памяти в нужный момент обеспечивает эффективность формирования у студентов иноязычной лексической компетентности. Применение метода цепных ассоциаций способствует развитию основных видов памяти (сенсорной, кратковременной, долговременной). Показано, что процесс запоминания осуществляется по принципу: образ + действие = память. Информацию, хранящуюся в кратковременной памяти, можно перевести в долговременную память, повторяя или визуализируя ее. В процессе формирования иноязычной лексической компетентности ИТ-специалистов функции долговременной памяти поддерживают рецептивные и репродуктивные лексические навыки. Проблемные коммуникативные ситуации профессионально ориентированного иноязычного общения ИТ-специалистов выполняют функцию контекста овладения иноязычной лексикой. Навыки менеджмента времени и устранения отвлекающих факторов позволяют концентрировать внимание в процессе выполнения учебных задач. Менеджмент учебного времени предполагает постановку общей цели и системы целей на определенный период времени и постепенное расширение баланса между временем сосредоточенного внимания и количеством обработанной информации.
The article deals with the analysis of the peculiarities of operation and development of cognitive skills while developing foreign lexical competence of prospective IT specialists. The issue of mastering the complex of cognitive skills that have an immediate impact on the effectiveness of acquisition of IT specialists’ lexical competence hasn’t received serious consideration. The essence and structure of foreign language lexical competence of prospective IT specialists are outlined. Foreign language lexical competence of prospective IT specialists is considered as an ability and readiness to adequately understand and use lexical units and terms in the process of foreign language communicative activity. The structure of foreign language lexical competence of prospective IT specialists includes lexical knowledge, lexical skills and lexical awareness. High concentration of attention provides durability of memorization, causes rapid and lengthy associative links in memory while acquiring foreign vocabulary. The vital factor of acquisition of foreign vocabulary is the character of learning assignments that are notable for novelty, crucial issues and situations, bear personal importance for learners. Emergence of visual images of English words in students’ minds make words penetrate into long-term memory. Timely retention of the lexical units from long-term memory facilitates development of the main types of memory (sensor, short-term and long-term memories). Memorization takes place by the principle: image + action = memory. The information that is stored in short-tem memory can be transferred into long-tem memory by its repetition and visualization. Receptive and productive lexical skills maintain the functions of long-term memory while developing foreign lexical competence of IT specialists.The communicative situations (problem solving) of professional foreign language communication of IT specialist perform the function of the context of foreign vocabulary acquisition. The scientists offer an array of methods of problem solution: abstraction, analogy, brain storming, “division and win”, hypothesis testing, proof, analysis of causes and effects The skills of time management and eliminations of distracters allow to focus attention while doing learning assignments. Management of learning time envisages to set a general goal and a system of objectives for a definite period and to gradually extend balance between the span of focused attention and amount of the processed information.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11489
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SHANDRA.pdf119,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.