Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12409
Title: Інституційна модель системи управління якістю освітньої діяльності в педагогічному університеті
Other Titles: Институционная модель системы управления качеством образовательной деятельности в педагогическом университете
INSTITUTIONAL MODEL OF EDUCATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Authors: Бойко, Марія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Бойко М. Інституційна модель системи управління якістю освітньої діяльності в педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ, 2018. C. 6-14
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: якість
вища освіта
освітня діяльність
система
інституційна модель
заклад вищої освіти
качество
высшее образование
образовательная деятельность
институциональная модель
учреждение высшего образования
quality
higher education
educational process
system
institutional model
institution of higher education
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Окреслено основні тенденції управління якістю освіти в педагогічному університеті, які передбачають нaявнicть чiткиx пepcпeктив poзвитку, побудову інституційної моделі системи управління якістю освітньої діяльності, нaявнicть системи прийняття упpaвлiнcькиx piшeнь та їx зв’язoк iз cтpaтeгiєю poзвитку закладу вищої освіти (ЗВО), залучення всіх структурних пiдpoздiлiв до процесу упpaвлiння якicтю освіти в ньому. Обґрунтовано інституційну модель управління якістю освітньої діяльності Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ), яка охоплює розробку та вдосконалення процедур забезпечення якості, реалізацію основних положень і програми заходів щодо підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, які відповідають Стандартам ESG і враховують методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО. Реалізація політики забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в ТНПУ передбачає: планування якості освіти (визначення стратегії, політики, цілей та вимог до якості вищої освіти); розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освітньої діяльності; підготовку пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; координацію роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; участь у цих процесах органів студентського самоврядування, зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів. Доведено, що функціонування інституційної моделі системи управління якістю освітньої діяльності в ТНПУ реалізується шляхом здійснення відповідних заходів: розроблено нормативні документи, які регламентують структуру, принципи та процедури системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті; залучено студентів, роботодавців, провідних учених і фахівців-практиків до участі в освітньому процесі, формування змісту, перегляду і вдосконалення освітніх програм. Створено цілісну систему моніторингу якості освітньої діяльності, ефективно працюють механізми запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти.
Определены основные тенденции управления качеством образования в педагогическом университете, которые предусматривают наличие четких перспектив развития, построение институциональной модели системы управления качеством образовательной деятельности, наличие системы принятия управленских решений и их связь со стратегией развития учреждения высшего образования, привлечение всех структурных подразделений к процессу управления качеством образования в нем. Обоснованно институциональную модель управления качеством образовательной деятельности Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка (далее - ТНПУ), которая охватывает разработку и совершенствование процедур обеспечения качества, реализацию основных положений и программы мероприятий по повышению качества образовательной деятельности и качества высшего образования, соответствующие Стандартам ESG и учитывают методические рекомендации по построению институциональной структуры внутренней системы обеспечения качества образовательной деятельности и качества высшего образования в университете. Реализация политики обеспечения качества образования и образовательной деятельности в ТНПУ предусматривает: планирование качества образования (определение стратегии, политики, целей и требований к качеству высшего образования); разработка и обновление нормативно-методической базы обеспечения качества образовательной деятельности; подготовку предложений, рекомендаций по совершенствованию внутренней системы обеспечения качества образования; координацию работы структурных подразделений университета по вопросам качества образовательной деятельности и качества высшего образования; участие в этих процессах органов студенческого самоуправления, внешних и внутренних стейкхолдеров. Доказано, что функционирование институциональной модели системы управления качеством образовательной деятельности в ТНПУ реализуется путем осуществления соответствующих мероприятий: разработаны нормативные документы, регламентирующие структуру, принципы и процедуры системы внутреннего обеспечения качества образования в университете; привлечение студентов, работодателей, ведущих ученых и специалистов-практиков к участию в образовательном процессе, формирования содержания, пересмотра и усовершенствования образовательных программ. Создана целостная система мониторинга качества образовательной деятельности, эффективно работают механизмы предотвращения и выявления академического плагиата в научных работах профессорско-преподавательского состава и соискателей высшего образования.
The article outlines the main trends in the education quality management at the pedagogical university which include the existence of clear prospects for development, the construction of an institutional model of the quality management in the system of education, the availability of the system for making management decisions, their relationship with the development strategy of the institution, the involvement of all structural units in the process of managing the education quality in higher education establishments. The institutional model of education quality management in Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University has been grounded, which covers the development and improvement of quality maintenance procedures, the implementation of the main provisions and the program of measures to improve the quality of educational process and the quality of higher education corresponding to the ESG Standards and taking into account the methodological recommendations for the construction of the institutional structure of the internal system for ensuring the quality of educational process and the higher education quality in higher education establishments. Implementation of the policy of quality assurance in education and training process at TNPU (Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University) includes planning of education quality (definition of strategy, policy, goals and requirements for the quality of higher education); development and updating of the normative and methodical basis for quality assurance in educational process; preparation of proposals, recommendations for improving the internal system of quality assurance; coordination of the work of structural units of the University on the quality of educational process and the quality of higher education; participation of student self-government bodies, external and internal stakeholders in these processes. It is proved that functioning of the institutional model of the system of quality management in educational process at TNPU (Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University) is realized through the implementation of appropriate measures. Normative documents that regulate the structure, principles and procedures of the system of internal quality assurance at the university have been developed; students, employers, leading scholars and practitioners have been involved in participating in educational process and developing content, review and improvement of educational programs. An integrated system for monitoring the quality of educational process has been created, mechanisms for preventing and detecting academic plagiarism in the academic work of the teaching staff and students are being applied effectively. Today the university develops and improves the requirements for the system of quality assurance in education, focusing on the main goals of higher education; has a transparent mechanism for developing, monitoring and revising educational programs that contain specific goals focused on learning outcomes and competencies; adheres to clear rules for organizing the educational process; has the necessary resources to carry out educational process and support students; carries out effective quality management in educational process and higher education.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12409
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1Bojko.pdf187,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.