Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12417
Title: Інноваційні підходи до формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі самостійної роботи під час навчальних практик
Other Titles: Инновационные подходы к формированию педагогической компетентностeй будущих учителей изобразительного искусства в процессе самостоятельной работы во время учебных практик
INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCES OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS IN THE PROCESS OF SELF-DIRECTED WORK DURING EDUCATIONAL PRACTICES
Authors: Пацалюк, Ірина Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Пацалюк І. Інноваційні підходи до формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі самостійної роботи під час навчальних практик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ, 2018. C. 72-80
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: педагогічні компетентності
студенти
самостійна робота
інноваційні підходи
дуальна освіта
пленерна практика
педагогічна практика
pedagogical competencies
students
self-directed work
innovative approaches
dual education
plenary practice
pedagogical practice
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто доцільність і необхідність залучення самостійної роботи студентів у практику підготовки майбутнього педагога-художника з метою формування педагогічних компетентностей, інноваційні підходи до організації самостійної роботи, а саме: стимулювання інтересу студентів до самовдосконалення, гуманістична спрямованість інноваційних процесів, з’ясовано, що доцільність залучення самостійної роботи у практику роботи ВНЗ регламентовано державними документами про вищу освіту, специфікою організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, потребою навчати студентів самостійно працювати над дослідженням науково-практичних проблем, набувати практичних умінь та навичок у подальшій професійній діяльності, в інших сферах життя. Охарактеризовано сучасний стан рівня дослідженості проблеми: наукові розвідки пов’язані з теперішнім станом впровадження самостійної роботи у практику роботи ВНЗ. На основі аналізу наукових публікацій визначено фактори, які сприяють ефективності і результативності самостійної роботи студентів: компоненти самостійності, види та форми організації самостійної роботи, особливості управління самостійною роботою, інноваційні форми професійної фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів, зміст вищої освіти. Проаналізовано особливості самостійної роботи студентів відповідно до конкретних робочих програм, розроблених для студентів спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). З’ясовано, що ефективність організації самостійної роботи студентів під час проходження практик, пленерної та педагогічної, забезпечують: активність та творчість студентів у реалізації завдань самостійної роботи з навчальних курсів; чітко прописані завдання самостійної роботи з урахуванням рівня підготовки та завдань кожного курсу; систематичний контроль з боку керівника практики (поточний та підсумковий), його спрямовуюча роль педагога-наставника.
Рассмотрена целесообразность и необходимость привлечения самостоятельной работы студентов в практику подготовки будущего педагога-художника с целью формирования педагогических компетентностей, инновационные подходы к организации самостоятельной работы, а именно: стимулирование интереса студентов к самосовершенствованию, гуманистическая направленность инновационных процессов (влияние руководителя, новизна деятельности, условия труда и возможности экспериментирования, интерес к работе, растущая ответственность, возможность признания в коллективе).Выяснено, что целесообразность привлечения самостоятельной работы в практику работы высшего учебного заведения регламентировано государственными документами о деятельности высших учебных заведений; спецификой организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе; потребностью обучать студентов самостоятельно работать над исследованием научных проблем, приобретать практические умения и навыки с целью привлечения знаний, умений и навыков в дальнейшей профессиональной деятельности, в других сферах жизнедеятельности. Охарактеризовано современное состояние уровня изученности проблемы: научные исследования связаны с современным состоянием внедрения самостоятельной работы в практику работы вуза. На основе анализа научных публикаций выделены факторы, которые способствуют эффективности и результативности самостоятельной работы студентов: руководящая роль преподавателя, условия организации самостоятельной работы, формы организации самостоятельной работы, особенности управления самостоятельной работой, инновационные формы профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства, педагогические условия эффективности самостоятельной работы студентов, содержание высшего образования и т. д. Проанализированы особенности самостоятельной работы студентов согласно конкретных рабочих программ, разработанных для студентов специальности 014.12 Среднее образование (Изобразительное искусство) и установлено, что эффективность организации самостоятельной работы студентов при прохождении практик, пленэрной и педагогической, обеспечивают: активность и творчество студентов в реализации задач самостоятельной работы при изучении учебных курсов; четко прописаны задачи самостоятельной работы с учетом уровня подготовки и задач курса; систематический контроль со стороны руководителя практики (текущий и итоговый), его направляющая роль педагога-наставника.
The article considers the expediency and necessity of attracting of students’ self-directed work to the practice of the future art teacher training in order to form pedagogical competencies, innovative approaches to the organization of self-directed study, namely: stimulation of students' interest in self-improvement, humanistic orientation of innovative processes. The expediency of involving the self-directed work into the practice of higher educational establishment is regulated by higher education official documents; the specifics of the organization of the educational process in higher educational institutions; the need to teach students to work independently on the research of scientific problems, to acquire skills in order to attract knowledge, skills and abilities in their further professional activities, and in other areas of life. The current state of the level of research of the problem is characterized: scientific investigations are connected with the current state of implementation of self-directed work in the responsibilities of higher educational establishments. Based on the analysis of scientific publications, the factors contributing to the effectiveness of students' self-directed work are the following: the components of self-directed work, the forms of self-directed work organization, the peculiarities of self-directed management, innovative forms of fine art future teachers’ professional competence, pedagogical conditions of the efficiency of self-directed work of students, content of higher education. The peculiarities of students self-directed activities has been analyzed to specific work programs developed for students of specialty 014.12 Secondary education (Fine Arts). The effectiveness of the development of student self-directed work during the plenary and pedagogical practice is provided by: student activity and creativity of in the realization of self-directed tasks on education courses; clearly set out the tasks of self-directed work taking into account the level of training and objectives of each training course; systematic control by the head of practice (current and final), his mentoring role.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12417
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9Patsaliuk.pdf137,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.