Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12478
Title: PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MEDIATION
Authors: Oberda, Katarzyna
Bibliographic description (Ukraine): Oberda K. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MEDIATION // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 47. С. 59-72.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: mediation
emotions
conflict resolution
psychological support
corpus linguistics
mediacja
emocje
rozwiązywanie konfliktów
wsparcie psychologiczne
językoznawstwo korpusowe
посередництво
емоції
вирішення конфліктів
психологічна підтримка
корпусна лінгвістика
Abstract: This article discusses the selected psychological aspects of mediation to which emotions, conflict resolutions, and psychological support belong. Nowadays, the complexity of the phenomenon of mediation is recognized worldwide as its nature is embedded in the psychological approach to intervention and interactive problem-solving. The psychological debates on mediation mainly concentrate on the relational transformation that has its roots not only in the field of communication but also in the moral development theory. The psychological aspects of mediation are verified in the iWeb Corpus as well as the NOW Corpus to provide the quantitative and qualitative results concerning psychological architecture of mediation, its frequency, and context.
Artykuł omawia wybrane psychologiczne aspekty mediacji, do których należą emocje, rozwiązanie konfliktów i wsparcie psychologiczne. W dzisiejszych czasach złożoność zjawiska mediacji jest rozpoznawana na całym świecie, ponieważ jej natura osadzona jest w psychologicznym podejściu do interwencji i interaktywnego rozwiązywania problemów. Psychologiczne debaty na temat mediacji koncentrują się głównie na transformacji relacyjnej, która ma swoje korzenie nie tylko w dziedzinie komunikacji, ale także w teorii rozwoju moralnego. Psychologiczne aspekty mediacji są weryfikowane w korpusie iWeb i korpusie NOW, a omawiane ilościowe i jakościowe wyniki analizy dostarczają informacji na temat psychologicznej architektury mediacji, jej częstotliwości i kontekstu.
У статті розглядаються вибрані психологічні аспекти медіації, які включають емоції, вирішення конфліктів та психологічну підтримку. Сьогодні складність феномену посередництва визнається у всьому світі, оскільки його сутність заснована на психологічному підході до втручання та інтерактивного вирішення проблем. Психологічні дебати про посередництво зосереджуються в основному на реляційній трансформації, коріння якої сягає не лише галузі комунікації, але і теорії морального розвитку. Психологічні аспекти посередництва перевіряються в корпусах iWeb та NOW, а обговорювані кількісні та якісні результати аналізу надають інформацію про психологічну архітектуру посередництва, її частоту та контекст.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12478
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6Oberda.pdf134,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.