Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12480
Title: Заимствование эндоэтнонимов профессиональными преступниками
Authors: Зубков, Евгений
Keywords: endoethnonym
borrowing
correlation
felon
ендоетнонім
запозичення
кореляція
професійний злочинець
endoetnonim
zapożyczenie
korelacja
przestępca zawodowy
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Зубков Е. Заимствование эндоэтнонимов профессиональными преступниками // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 47. С. 81-90.
Abstract: The paper focuses on the process of borrowing of Polish and German argot words into the Russian criminal discourse and their use as endoethnonyms by felons. Special attention is drawn to further assimilation of these loanwords that leads to semantic fusion (correlation) of borrowings with primordial words in the borrowing language.
Представлена стаття присвячена дослідженню процесу запозичення польських і німецьких арготизмів в російський злочинний дискурс для використання у якості ендоетнонімів професіональними злочинцями. Особлива увага приділяється наступній асиміляції запозичених номінацій, котра приводить до семантичного зрощення (кореляції) іншомовних слів з власними словами запозичуючої мови.
Przedstawiony artykuł poświęcony badaniu procesu zapożyczenia polskich і niemieckich argotyzmów dorosyjskiego dyskursu przestępczego w celu następnego wykorzystania ich przez przestępców zawodowych jako endoetnonimów. Szczególną uwagę Autor poświęca późnkiejszej asymilacji zapożyczonych nominacji, która doprowadza do zrostów semantycznych (korelacji) słów zapożyczonych z rodzimymi słowami języka zapożyczającego.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12480
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8Zubkov.pdf66,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.