Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13188
Title: THE CHILD-CENTERED IDEAS OF S. BALEY IN COMPARISON WITH THE SAME IDEAS OF OTHER SCHOLARS
Other Titles: Дитиноцентричні погляди Степана Балея у порівнянні з такими ж поглядами інших науковців
Ребенкоцентричные взгляды Степана Балея в сравнении с такими же взглядами других ученых
Authors: Podoliak, Mykhailo
Bibliographic description (Ukraine): Podoliak M. THE CHILD-CENTERED IDEAS OF S. BALEY IN COMPARISON WITH THE SAME IDEAS OF OTHER SCHOLARS // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ, 2019. № 1. С. 13-19
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: child-centered approach
S. Baley
Child's Education
Child's Individuality
Educational process
Poland
Ukraine
дитиноцентризм
С. Балей
виховання
індивідуальність дитини
навчальний процес
Польща
Україна
ребенкоцентрызм
С. Балей
воспитание индивидуальности ребенка
учебный процесс
Польша
Украина
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The aim of the article is to present and analyze the child-centered ideas of the Central and Eastern European scholar S. Baley. The scholar comprehensively researched a child, using his knowledge not only in psychology and pedagogy but also in medicine as well. The article presents S. Baley's child-centered ideas i. e.: he considered a child as a personality with his own interests, willing and fears; he regards the child using psychology of a mature person; the scholar emphasizes on the adaptation of educational and teaching process to the child's needs and interest; education of children should be based on their needs and interests, taking into account intellectual and physical abilities as well as their individuality; the scholar emphasized on the adaptation of teachers and educators for features of child's psyche. The article presents the comparison of ideas and views of S. Baley with other famous scholars who regarded a child as a central object.
Проаналізовано дитиноцентричні ідеї С. Балея, відомого педагога, психолога і філософа в Центральній і Східній Європі, та дано їх порівняння з дитиноцентричними ідеями відомих українських та світових науковців. Актуальність роботи полягає в можливості практичного застосування дитиноцентричних ідей та практичних порад вченого у процесі реформування сучасної української школи. Здобувши ґрунтовну освіту в Галичині і за кордоном, С. Балей присвятив своє життя дослідженню та висвітленню проблем виховання, навчання і розвитку дітей. Чимало польських та українських науковців займалися дослідженням його наукової спадщини, проте небагатьма з них була висвітлена тема дитиноцентричних ідей вченого. Центральним об’єктом його дослідження були: дитина і дитинство, процес розвитку психіки дитини, виховний вплив на дітей і т. д. С. Балей всебічно досліджував дитину, використовуючи свої знання з психології, педагогіки та медицини. Викладено погляди С. Балея щодо дітей та їхнього виховання в школі і сім’ї, організації процесу навчання в школі, важливості і практичної діяльності вчителя, практичні поради щодо укладання шкільної програми і вибору тематики уроків, наголошував на виключенні зі шкільної програми тих предметів, які не будуть потрібні учням як членам суспільства в майбутньому. Науковець відзначав важливу роль шкільного психолога у школі, наголошуючи на його участі у виховному процесі та навчанні учнів. С. Балей вважав дитину особистістю з власними інтересами, бажаннями і страхами, розглядав її, використовуючи психологію зрілої людини. Вчений наголошував на адаптації навчально-виховного процесу до потреб та інтересів дитини, досліджував питання втомлюваності дитини в школі та шляхи її уникнення, виховання дитини має ґрунтуватися на її потребах та інтересах, враховуючи її інтелектуальні та фізичні здібності, а також індивідуальність, акцентував увагу на адаптації вчителів і педагогів до особливостей дитячої психіки, наголошував на адаптації шкільного матеріалу до віку учнів. Для досягнення вищезазначених цілей С. Балей підкреслював детальне вивчення та дослідження кожної дитини в класі та визначення її психічних особливостей, залучаючи до цього процесу шкільного психолога. Представлено порівняльний аналіз ідей та поглядів С. Балея з іншими відомими вченими-дитиноцентристами, зокрема такими, як І. Сікорський, О. Музиченко, Т. Лубенець.
Цель статьи заключается в представлении и анализе ребенкоцентрычных идей С. Балея, известного педагога, психолога и философа в Центральной и Восточной Европе и сравнении их с ребенкоцентрычнимы идеями известных украинских и мировых ученых. Актуальность работы заключается в возможности практического применения ребенкоцентрычных идей и практических советов ученого в процессе реформирования современной украинской школы. Получив хорошее образование в Галичине и за рубежом, С. Балей посвятил свою жизнь исследованию и освещению проблем воспитания, обучения и развития детей. Много польских и украинских ученых занимались исследованием его научного наследия, однако немногими из них была освещена тема ребенкоцентрычных идей ученого. Центральным объектом его исследования были ребенок и детство, процесс развития психики ребенка, воспитательное воздействие на детей и т. д. С. Балей всесторонне исследовал ребенка, используя свои знания не только в психологии и педагогике, но и в медицине. Изложены идеи С. Балея в отношении детей и их воспитания в школе и семье; организации процесса обучения в школе; важности и практической деятельности учителя; практические советы по заключению школьной программы и выбора тематики уроков; отмечал исключении из школьной программы тех предметов, которые не потребуются ученикам, как членам общества в будущем. Ученый подчеркивал важную роль школьного психолога в школе, подчеркивая его участия в воспитательном процессе и обучении учащихся. С. Балей считал ребенка личностью с собственными интересами, желаниями и страхами; ребенка он рассматривает используя психологию зрелого человека; исследователь отмечает адаптации учебно-воспитательного процесса к потребностям и интересам ребенка; исследовал вопрос утомляемости ребенка в школе и пути ее избежание; воспитание ребенка должно основываться на его потребностях и интересах, учитывая его интеллектуальные и физические способности, а также индивидуальность; ученый акцентировал внимание на адаптации учителей и педагогов к особенностями детской психики; акцентировал внимание на адаптации школьного материала возрасту учащихся. Для достижения вышеуказанных целей С. Балей акцентировал на детальном изучении и исследовании каждого ребенка в классе и определение его психических особенностей, привлекая к этому процессу школьного психолога. Дан сравнительный анализ идей и взглядов С. Балея с другими известными учеными- ребенкоцентрыстамы, в частности такими, как И. Сикорский, А. Музыченко, Т. Лубенец.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13188
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2019, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Podoliak.pdf106,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.