Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13189
Title: PREPARING SCHOOLCHILDREN FOR FAMILY LIFE IN EUROPE: THEORY AND PRACTICE
Other Titles: Підготовка школярів до сімейного життя в країнах Європи: теорія і практика
Подготовка школьников к семейной жизни в странах Европы: теория и практика
Authors: Kravets, Volodymyr
Bibliographic description (Ukraine): Kravets V. PREPARING SCHOOLCHILDREN FOR FAMILY LIFE IN EUROPE: THEORY AND PRACTICE // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ, 2019. № 1. С. 20-29
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: pre-school preparation
sexual education
parenting
sex
sexuality
marriage
family
дошлюбна підготовка
статеве виховання
батьківство
стать
сексуальність
шлюб
сім’я
добрачная подготовка
половое воспитание
родительство
пол
сексуальность
брак
семья
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article analyzes the foreign experience of preparing pupils for family life. The emphasis is on three of its components - pre-marital training, sexual education and the formation of conscious paternity. Particular attention is paid to the analysis of each of these components in the leading countries of the Europe - Great Britain, France, Germany, Sweden, etc. The importance of sexual revolution in changing the approaches to solving the problems of sexual education in educational institutions is emphasized. It should be noted that sexual education in the vast majority of analyzed educational systems (Great Britain, Germany, France, etc.) is conducted in secondary schools through developed state or regional programs. The article notes that traditionally sexual education in European countries focuses on potential sexual risks, although youth, including the student should know about sexuality not only in terms of risks but also in terms of its potential in order to develop a positive and responsible attitude in this field. Managed to identify the following main types of future family man preparation, and the conclusion is drawn on the absence of a unified, uniform model of youth training for married life in Europe.
Розглядається зарубіжний досвід підготовки учнівської молоді до сімейного життя. Акцент зроблено на трьох її основних компонентах: дошлюбній підготовці, статевому вихованні, формуванні усвідомленого батьківства. Особлива увага приділена аналізу кожного з цих компонентів в провідних країнах Європи – Великій Британії, Франції, Німеччині, Швеції й ін. Наголошується на важливості сексуальної революції у зміні підходів до вирішення проблем сексуального виховання у навчальних закладах. Проведено аналіз основних змін системи сімейних цінностей у багатьох європейських країнах, зокрема: легалізовані одностатеве кохання і гомосексуальна сім’я, відбулося статеве знеособлення дитини, в деяких країнах з’явилася третя, невизначена, стать, йдеться про можливість легалізації інцесту і післяпологового аборту тощо. Відзначено, що в переважній більшості європейських педагогічних систем дошлюбна підготовка проводиться у загальноосвітніх закладах через розроблені державні або регіональні програми. Вказані основні змістові аспекти дошлюбної підготовки школярів, зокрема правовий, морально-етичний, господарсько-господарський, психологічний тощо. Разом з тим зазначено, що жодна зарубіжна навчальна програма з підготовки до сімейного життя не є загальнообов’язковою. Усі вони пропонуються на вибір серед інших шкільних предметів. Детально аналізуються змістові та організаційні риси окремих європейських моделей статевого виховання та сексуальної освіти (Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія тощо). Особливий акцент зроблено на «Стандартах інформації про сексуальне життя», розроблених ВООЗ. На відміну від України, більшість урядів країн Європи позитивно вирішують цю проблему, хоч у різних культурах спостерігаються різні акценти, неоднаковий зміст і тривалість програм сексуальної освіти. Особливий наголос робиться на французькому досвіді організації в колежах і ліцеях трьох сесій сексуальної освіти, які, зосереджуючись не лише на біологічних знаннях, а й на психологічних, емоційних, соціальних, культурних та етичних вимірах сексуальності, пов’язують і доповнюють різні уроки, що викладаються в класі, інтегрують всі знання в кожній голові. Виокремлено ключову проблему в розробці змісту статевого виховання продовжує залишатися, передовсім, визначення співвідношення вивчення питань сексуальності та ідеї навчання утриманню від дошлюбних статевих контактів. Відзначено, що традиційно статеве виховання в європейських країнах фокусується на потенційних сексуальних ризиках – таких, як незаплановані вагітності та захворювання, що передаються статевим шляхом, тоді як молодь, в т. ч. учнівська, повинна знати про сексуальність не лише з точки зору ризиків, а й з точки зору її потенціалу, щоб розвинути позитивне і відповідальне ставлення в цій сфері. Вказано, що, на жаль, в курс «Сексуальна освіта» більшості країн практично не входить інформація про побудову здорового шлюбу і міцної сім’ї. При розгляді третьої складової підготовки до сімейного життя – формуванні усвідомленого батьківства основна увага приділена аналізу шкільних програм в європейських країнах. Відзначено, що на відміну від програм кінця ХХ ст., які були ідеалізованими і стереотипізованими, нині вони є реалістичнішими, більше відповідають вимогам часу. Цікавим з практичної точки зору є досвід Німеччини, де при опануванні програми «Час на роздуми про дітей» школярам пропонується правдоподібний «імітатор немовляти», який запрограмований на цілодобовий догляд і дає можливість учням прожити близькі до реальності будні, як зі справжньою дитиною. Визначені основні типи підготовки майбутнього сім’янина. Зроблено висновок про відсутність в Європі єдиної уніфікованої моделі підготовки молоді до подружнього життя.
Анализируется зарубежный опыт подготовки школьников к семейной жизни. Акцент делается на трех ее составляющих: добрачная подготовка, половое воспитание и формирование сознательного отцовства. Особое внимание уделяется анализу каждого из этих компонентов в ведущих странах Европы – Великобритании, Франции, Германии, Швеции и др. Подчеркивается важность сексуальной революции в изменении подходов к решению проблем полового воспитания в образовательных учреждениях. Отмечено, что половое воспитание в подавляющем большинстве анализируемых образовательных систем (Великобритания, Германия, Франция и т. д.) проводится в общеобразовательных школах при реализации государственных или региональных программ. Указано, что традиционно сексуальное образование в европейских странах ориентировано на потенциальные сексуальные риски, хотя молодежь, в том числе учащаяся, должна знать о сексуальности не только с точки зрения риска, но и с точки зрения ее потенциала, чтобы развить позитивное и ответственное отношение в этой области. Выделены основные типы подготовки будущего семьянина. Сделан вывод об отсутствии единой модели подготовки молодежи к семейной жизни в Европе.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13189
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2019, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3Kravets.pdf137,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.