Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13196
Title: INTERCULTURAL COMPETENCE IN CEFR: IMPLEMENTATION IN PRACTICE
Other Titles: Міжкультурна компетентність у загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти: застосування на практиці
Межкультурная компетентность в общеевропейских рекомендациях по языковому образованию: применение на практике
Authors: Natsiuk, Maryana
Babii, Liudmyla
Bibliographic description (Ukraine): Natsiuk M., Babii L. INTERCULTURAL COMPETENCE IN CEFR: IMPLEMENTATION IN PRACTICE // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1. С. 75-81
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: intercultural competence
teaching culture
CEFR
Ukrainian methodology
cultural competences
міжкультурна компетентність
навчання культури
Загальноєвропейські рекомендації,
українська методика
культурна компетентність
межкультурная компетентность
обучение культуры
Общеевропейские рекомендации
украинская методика
культурная компетентность
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article aims at analyzing theoretical interpretation of intercultural competence in CEFR, its practical aspect which is revealed in the observation of the syllabus of the course ‘Intercultural Studies’. To accomplish the aim, the issues of theoretical background, CEFR and intercultural dimension, Ukrainian theoretical ideas and curriculum, cultural competences, a course of cultural study are going to be discussed. The theoretical part of the article defines the structure and content of the intercultural competence basing on CEFR and national Ukrainian curriculum which leads to clear understanding what knowledge and skills are to be taught. On the practical level, the article specifies the purpose of the course “Intercultural Studies” and defines its objectives among which to provide cultural knowledge and teach intercultural skills, as, for instance, to analyze cultural types, to differentiate cultural peculiarities. The aim of the course is to provide the students with the information about culture, its components, the ways of interaction between people from different cultures, to develop skills to use the relevant methods of culture analysis and to use the knowledge and skills to present their own culture. Considerable attention is paid to psychological perception of different cultures, specifically to the skill of perceiving cultural differences, and consequently, to demonstrate tolerance, to be able to cope with cultural barriers. The defined objectives can be accomplished through a series of lectures and tutorials.
Проаналізховано інтерпретації міжкультурної компетентності в Загальноєвропейських рекомендаціях (ЗЄР) та українських навчальних документах і програмах, а також розкрито практичне втілення згаданої компетентності в огляді програми курсу «Міжкультурні студії». Для досягнення поставленої мети досліджуються теоретичні основи, необхідні для усвідомлення культурних відмінностей, прояв і реалізація міжкультурного виміру у ЗЄР; історична розвідка та становлення науки; теоретичні положення, запропоновані українськими методистами; навчальні програми та курси спільного вивчення мови і культури. Визначається структура та зміст міжкультурної компетентності на основі ЗЄР і Програми з англійської мови для університетів/інститутів, що дозволяє чіткіше розуміти, які знання та навички необхідно формувати у студентів. Розглядається мета курсу «Міжкультурні студії», зокрема його цілі, серед яких розширення культурних знань і формування у студентів міжкультурних навичок, наприклад, аналізу культурних типів, диференціація культурних особливостей. У програмі курсу вказані такі завдання, як надати студентам інформацію про культуру, її компоненти, способи взаємодії людей з різних культур, розвиток навичок використання відповідних методів аналізу культури та використання знань і навичок для представлення власної культури. Значна увага приділяється психологічному сприйняттю різних культур, зокрема, майстерності сприйняття культурних відмінностей, а отже, демонстрації толерантності, здатності впоратися з культурними бар'єрами. Студентам пропонується ознайомитися з концептом «культура», його структурними елементами, прослідковуючи їх втілення у різних системах цінностей. Передбачається глибинний аналіз можливих культурних непорозумінь, бар’єрів спілкування, відмінностей у менталітеті та поведінці, усвідомлення та сприйняття культурнозумовлених особливостей. Вказано, що структурована серія лекцій і практичних занять сприяє досягненню визначених цілей.
Дан анализ интерпретации межкультурной компетентности в Общеевропейских рекомендациях (ОЕР) и украинских учебных документах и программах, а также раскрыто практическое воплощение указанной компетентности в обзоре программы курса «Межкультурные студии». Для достижения поставленной цели исследуются теоретические основы, необходимые для понимания культурных различий, проявление и реализация межкультурного измерения в ОЕР; теоретические положения, предложенные украинскими методистами; учебные программы и курсы совместного изучения языка и культуры. Определяется структура и содержание межкультурной компетентности на основе ОЕР и Программы по английскому языку для университетов/институтов, что позволяет более четко понимать, какие знания и навыки необходимо формировать у студентов. Рассматривается цель курса «Межкультурные студии», в частности расширение культурных знаний и формирование у студентов межкультурных навыков, например, анализа культурных типов, дифференциация культурных особенностей. Значительное внимание уделяется психологическому восприятию различных культур, прежде всего, умению восприятия культурных различий, а следовательно, демонстрации толерантности, способности справиться с культурными барьерами. Отмечается, что структурированная серия лекций и практических занятий способствует достижению определенных целей.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13196
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2019, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10Natsiuk, Babii.pdf110,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.