Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13471
Title: Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій
Other Titles: Использование информационной системы AlgoStudy в процессе формирования алгоритмического мышления будущих инженеров-педагогов в области компьютерных технологий
THE USE OF AN INFORMATION SYSTEM ALGOSTUDY FOR ALGORITHMIC THINKING FORMATION OF FUTURE ENGINEER-TEACHERS IN THE FIELD OF COMPUTER TECHNOLOGIES
Authors: Горбатюк, Роман Михайлович
Кабак, Віталій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій // Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, 2019. Т. 69, n. 1. С. 124–138.
Issue Date: 2019
Keywords: алгоритм
алгоритмічне мислення
інформаційна система
формування особистості
педагогічний програмний засіб
комп’ютерні технології
алгоритм
алгоритмическое мышление
информационная система
формирование личности
педагогическое программное средство
компьютерные технологии
algorithm
algorithmic thinking
information system
self-formation
pedagogical software product
computer technologies
Abstract: У статті обґрунтовуються особливості формування алгоритмічного мислення інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій як важливої інтелектуальної складової професійної діяльності. У середовищі програмування Adobe Flash CS6 створено інформаційну систему AlgoStudy, структурні компоненти якої розроблено із застосуванням Flash-анімації. Педагогічний програмний засіб являє собою Flash-додаток із заданою послідовністю кадрів, перехід між якими реалізовано з допомогою навігації за розділами моделювання, алгоритми, структура слідування, структура розгалуження і структура цикл. Реалізація гіпертекстових посилань між розділами здійснюється за допомогою команд мови програмування ActionScript. Визначено основні етапи (організаційний, практичний, результуючий) формування алгоритмічного мислення та подано їх характеристику. Особливу увагу приділено розробці навчального матеріалу (інтерактивних завдань, задач з моделювання та логічних ігор) в інформаційній системі AlgoStudy для підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій з основ алгоритмізації та програмування. Здійснено спеціальну організацію освітнього процесу для формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів- педагогів, під час якого в експериментальних групах застосовували педагогічний програмний засіб AlgoStudy, а в контрольних групах навчання здійснювалось за традиційними дидактичними матеріалами. Розрахунки отриманих результатів дослідницької діяльності дають підстави стверджувати, що використання інформаційної системи AlgoStudy сприяло зростанню показників високого і достатнього рівнів сформованості алгоритмічного мислення студентів. Практичне значення проведеного дослідження полягає в застосуванні отриманих результатів для розвитку алгоритмічного мислення майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей педагогічних і технічних закладів вищої освіти в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін комп’ютерного спрямування.
В статье обосновываются особенности формирования алгоритмического мышления инженеров-педагогов в области компьютерных технологий как важной интеллектуальной составляющей профессиональной деятельности. В среде программирования Adobe Flash CS6 создана информационная система AlgoStudy, структурные компоненты которой разработаны с применением Flash-анимации. Педагогическое программное средство представляет собой Flash- приложение с заданной последовательностью кадров, переход между которыми реализован с помощью навигации по разделам моделирование, алгоритмы, структура следование, структура ветвления и структура цикл. Реализация гипертекстовых ссылок между разделами осуществляется с помощью команд языка программирования Action Script. Определены основные этапы (организационный, практический, результирующий) формирования алгоритмического мышления и дано их характеристику. Особое внимание уделено разработке учебного материала (интерактивных задач, задач моделирования и логических игр) в информационной системе AlgoStudy для подготовки будущих инженеров-педагогов в области компьютерных технологий с основами алгоритмизации и программирования. Осуществлена специальная организация образовательного процесса для формирования алгоритмического мышления будущих инженеров-педагогов, во время которой в экспериментальных группах применяли педагогическое программное средство AlgoStudy, а в контрольных группах обучение осуществлялось традиционными дидактическими материалами. Расчеты полученных результатов исследовательской деятельности дают основания утверждать, что использование информационной системы AlgoStudy способствовало росту показателей высокого и достаточного уровня формирования алгоритмического мышления студентов. Практическое значение проведенного исследования заключается в применении полученных результатов для развития алгоритмического мышления будущих специалистов компьютерных специальностей педагогических и технических высших учебных заведений в процессе изучения профессионально-ориентированных дисциплин компьютерного направления.
The specificities of algorithmic thinking formation for engineer-teachers in the field of computer technologies, that is an important intellectual part of their professional activities, have been determined in the article. The information system AlgoStudy has been created in the programming environment Adobe Flash CS6. Its structural components have been built with the use of Flash animation. The pedagogical software product is some Flash App with the given consistency of footages. The transition between these footages is realized with the help of the navigation in such sections: modeling, algorithms, structure of compliance, structure of branching, and structure of cycle. Hypertext links among parts is realized with the help of programming language commands Action Script. Main stages (organizational, practical, and efficient) of the algorithmic thinking formation have been determined, as well as their characteristics have been showed in the article too. The attention has paid to the creation of teaching material (interactive tasks, modeling tasks and logic games) in the information system AlgoStudy for the preparing of future engineer-teachers in the field of computer technologies on the basics of algorithmization and programming. The special organization of educational process for future engineer-teachers algorithmic thinking formation has been realized. The pedagogical software tool AlgoStudy has been used in experimental groups, and traditional didactical materials have been used in control groups during this process. The calculation of results in these research activities is clear enough to allow to conclusion that the use of the information system AlgoStudy contributes the growth performance of high and sufficient levels for students’ algorithmic thinking formation. The practical value of the study could be useful for algorithmic thinking formation of future professionals on computer specializations in pedagogical and technical institutions of higher education.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13471
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbatuk_Kabak.pdf546,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.