Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13700
Title: Науково-методичний складник супроводу патріотичного виховання молоді в Україні другої половини ХХ століття
Other Titles: Scientific and methodological component of support of patriotic education of youth in Ukraine of the second half of the twentieth century
Authors: Петришин, Людмила Йосипівна
Кульчицький, В. Й.
Bibliographic description (Ukraine): Петришин Л. Й., Кульчицький В. Й. Науково-методичний складник супроводу патріотичного виховання молоді в Україні другої половини ХХ століття // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. Запоріжжя : КПУ, 2019. № 65. Т. 1. С. 21–25.
Issue Date: 2019
Publisher: Класичний приватний університет
Keywords: патріот
патріотичне виховання
науково-методичне забезпечення
учнівська молодь
patriot
patriotic upbringing
scientific and methodological support
student youth
Abstract: Статтю присвячено аналізу науково-методичного складника патріотичного виховання в Україні у другій половині ХХ століття. Відзначено, що у більшості педагогічних досліджень радянської доби питання, пов’язані з патріотичним вихованням, висвітлювались однобічно і були позбавлені демократичної основи та науково-методичного супроводу. Патріотичне виховання у той період розглядалося у контексті розроблення ідей виховання людини комуністичного суспільства та супроводжувалося певними постановами,наказами та методичним супроводом. Водночас радянська школа успішно здійснювала такий важливий напрям виховної роботи, як патріотичне виховання особистості. Аналіз проблеми показав, що у галузі навчально-виховної роботи перед школами України в період війни та післявоєнний період стояло основне завдання – виховання учнів у дусі радянського патріотизму, дружби народів Радянського Союзу, інтернаціональної солідарності з трудящими всіх країн світу, виховання дисциплінованості, ініціативи, активності учнів, волі і характеру, любові до праці. Вивчення науково-методичної літератури радянського періоду з проблеми патріотичного виховання показало, що об’єктом патріотичних почуттів була багатонаціональна та єдина соціалістична Батьківщина. Інколи вона підмінювалася рідними місцями, природою, а інколи в поняття Батьківщини включалися соціалістична держава, радянський суспільний і державний устрій, комуністична партія. Зокрема у статті констатовано, що виховання громадян і патріотів України другої половини ХХ століття проходило двома шляхами: формуванням патріотичних якостей у школі, де дитина перебуває більшу частину свого часу, через навчальний процес; шляхом проведення різноманітних патріотичних заходів і громадянських акцій. Аналіз науково-методичного забезпечення патріотичного виховання учнівської молоді другої поло- вин ХХ століття в Українській РСР дозволив виокремити важливі для сьогодення завдання: формування патріотизму як інтегративної якості особистості, для якої характерна доброзичливість, вдячність, шанобливість, чуйність, справедливість та інші базові якості молодої людини, які слід формувати під впливом довколишнього середовища та за умов цілеспрямованого впливу батьків та педагогів, про які неодноразово наголошувалось у чинних програмах радянського періоду.
The article is devoted to the analysis of the scientific and methodological component of patriotic education in Ukraine in the second half of the twentieth century. It is noted that in the majority of pedagogical studies of the Soviet era, issues related to patriotic education were covered unilaterally and lacked a democratic basis. Patriotic education at that time was considered in the context of the development of ideas of education of the person of communist society. At the same time, the Soviet school as a whole successfully carried out such an important direction of educational work as patriotic education of the individual. The analysis of the problem showed that in the field of educational work before the schools of Ukraine during the war and the post-war period, the main task was to educate students in the spirit of Soviet patriotism, friendship of the peoples of the Soviet Union, international solidarity with workers from all countries of the world, education and education, student activity, will and character, love of work. Studying of the scientific and methodological literature of the Soviet period on the problem of patriotic upbringing showed that the object of patriotic sentiment was a multinational and unified socialist homeland. Sometimes it was replaced by native places, nature, and sometimes the notion of the Motherland included the socialist state, the Soviet social and state system, the Communist Party. In particular, the article stated that the education of citizens and patriots of Ukraine in the second half of the twentieth century went in two ways: the formation of patriotic qualities in the school where the child is most of his time, through the educational process; through various patriotic events and civic actions. Analysis of scientific and methodological support of patriotic upbringing of students of the second half of the twentieth century in the Ukrainian SSR allowed us to distinguish the important tasks for today: formation of patriotism as an integrative quality of personality, which may have components: benevolence, gratitude, respectfulness of humanity that we need to shape under the influence of the environment and under the deliberate influence of parents and educators, who have been repeatedly emphasized in current programs x of the Soviet period.
Description: DOI : 10.32840/1992-5786.2019.65-1.4
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13700
ISSN: 1992-5786
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реtrysun_7.pdf3,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.