Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14049
Title: INFLUENCE OF HEAVY METALS IONS ON THE CONTENT OF PROTEINS AND NUCLEIC ACIDS IN THE ORGANISM OF FRESHWATER FISH
Other Titles: Вплив іонів важких металів на вміст білків та нуклеїнових кислот в організмі прісноводних риб
Authors: Kurant, V. Z.
Khomenchuk, V. O.
Byyak, V. Ya.
Zinkovska, N. G
Markiv, V. S.
Bibliographic description (Ukraine): INFLUENCE OF HEAVY METALS IONS ON THE CONTENT OF PROTEINS AND NUCLEIC ACIDS IN THE ORGANISM OF FRESHWATER FISH / V. Z. Kurant et. al. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 2 (Вип.76). C. 37–43.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: freshwater fish
proteins
nucleic acids
heavy metals
прісноводні риби
білки
нуклеїнові кислоти
важкі метали
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: From the launched research we obtained the aggregate data, that not only confirm and broaden our concept of the important role of protein and nucleic metabolism in the processes of detoxication of heavy metals ions and formation of resistance to them, but also allow making an integral estimation of biochemical reaction of carp organism to chronic intoxication.
В дослідженнях одержано сукупність даних, які підтверджують і розширюють уяву про важливу роль білкового та нуклеїнового обмінів у процесах детоксикації іонів важких металів, у формуванні стійкості до них, а також отримані результати дають можливість здійснити комплексну оцінку біохімічної реакції організму риб на хронічну інтоксикацію. За дії підвищених концентрацій іонів важких металів в тканинах коропа збільшується вміст нуклеїнових кислот. Більшою мірою зростає кількість РНК, особливо при 5 ГДК металів у воді. Виявлена зміна співвідношення РНК/ДНК за дії досліджуваних металів опосередковано свідчить про наявність експресії геному, що пов’язано із біосинтезом специфічних адаптивних білків, зокрема, металотіонеїнів. Значніші відхилення від норми спостерігали в печінці та крові риб, менші – у м’язах. Інтоксикація організму коропа іонами важких металів приводить, як правило, до зростання в його тканинах загального вмісту білків. Збільшення кількості білків у печінці коропа свідчить про синтез у цьому органі металотіонеїнів, який більше активується іонами міді та свинцю і менше – іонами марганцю та цинку. Вміст білків у фракціях РНК та ДНК майже не змінюється, що вказує на стабільність нуклеопротеїдних комплексів тканин коропа за дії іонів досліджуваних металів. Виявлено високу чутливість білкової системи сироватки крові коропа до підвищеного вмісту іонів важких металів у воді, яка проявляється у збільшенні сумарного вмісту білків та зростанні білкового коефіцієнту за дії всіх досліджених металів. На рівні фракційного складу білків сироватки крові помічено зростання вмісту альбумінів при обох вивчених концентраціях металів у воді та γ-глобулінів при їх рівні 5 ГДК. Відзначена тенденція до збільшення вмісту білків фракцій α1- та β-глобулінів при 2 ГДК металів у воді та зниження цих показників при 5 ГДК. Вміст білків у фракції α2-глобулінів, як правило, знижується, за винятком випадку впливу іонів міді та свинцю в кількості 5 ГДК. Вплив підвищених концентрацій досліджених металів приводить до зростання кількості α-ліпопротеїдів в сироватці крові коропа та до зниження вмісту β-ліпопротеїдів, що свідчить про перебудову за інтоксикації механізмів гомеостатичної регуляції рівня ліпідів в крові риб та використання їх в адаптивних процесах.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14049
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2019. Вип. 2 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KURANT_KHOMENCHUK_ BYYAK_ZINKOVSK_MARKIV.pdf120,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.