Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14152
Title: Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя
Other Titles: Геоэкологические параметры компонентов окпужающей среды города Тернополя
GEOECOLOGICAL PARAMETERS OF COMPONENTS OF ENVIRONMENT OF THE CITY OF TERNOPIL
Authors: Царик, Любомир Петрович
Царик, Петро Любомирович
Янковська, Любов Володимирівна
Кузик, Ігор Романович
Bibliographic description (Ukraine): Любомир Царик, Петро Царик, Любов Янковська, Ігор Кузик Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1 (Вип. 46). С. 198-210.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: урбосистема
геоекологічні параметри
екостани
забруднення
просторовий комфорт
зелені насадження
питне водопостачання
рекреаційні ресурси
урбосистема
геоэкологические параметры
экосостояние
загрязнения среды
пространственный комфорт
зеленые насаждения
питьевое водоснабжение
рекреационные ресурсы
urbosystem
geoecological parameters
ecological state
pollution
spatial comfort
green plantations
drinkable water supply
recreational resources
Series/Report no.: Географія;
Abstract: Висвітлені геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища урбоекосистеми Тернополя: стану повітряного басейну, акваторії Тернопільського ставу, якості питного водопостачання, якості природних рекреаційних ресурсів, просторового комфорту життєдіяльності. Проаналізована структура земельних угідь, структура джерел забруднення та забруднюючих речовин, виявлені негативні тенденції та найбільш завантажені автомагістралі. Запропоновані заходи щодо покращення атмоекологічного стану. Забруднення Тернопільського водосховища (ставу) негативно впливає на погіршенням якості питної води у місті, оскільки став знаходиться у зонах санітарної охорони водозабору. Запропоновані заходи з оптимізації структури земельних угідь верхньої частини басейну р. Серет, відведення на місцевості водоохоронних зон, налагодження дієвого геоекологічного моніторингу. Висвітлена загроза, яку створюють тверді побутові відходи санітарно-гігієнічному стану території. Обґрунтовано питання їх роздільного збору і переробки, а також окреслено проблему їх складування на Малашівському сміттєзвалищі. Погіршення просторового комфорту природних умов життєдіяльності населення пов'язано зі скороченням площ зелених насаджень, ущільненням забудови, росту територій під МАФами, автостоянками тощо. Вирішення цієї проблеми лежить в площині будівництва нових мікрорайонів міста та закладки нових паркових зон, відмови від практики будівництва житлових будівель на місці зелених насаджень. Якість природних рекреаційних ресурсів пов’язана зі станом зелених насаджень, змінами їх функціональної і просторової структур, погіршенням якості водного плеса Тернопільського ставу.
Рассмотрены геоэкологические параметры компонентов окружающей среды урбоэкосистемы Тернополя: состояния воздушной среды, акватории Тернопольского водохранилища, качества питьевого водоснабжения, качества природных рекреационных ресурсов, пространственного комфорта жизнедеятельности. Проанализирована структура земельных угодий, структура источников загрязнения и загрязняющих веществ,выявлены негативные тенденции и наиболее загруженные автомагистрали. Предложены меры по улучшению атмоэкологического состояния Загрязнение Тернопольского водохранилища негативно влияет на ухудшение качества питьевой воды в городе, поскольку водохранилище находится в зонах санитарной охраны водозабора. Предложенные меры по оптимизации структуры земельных угодий верхней части басейна р. Серет, отведение на местности водоохранных зон и прибрежных водозащитных полос, организации действенного геоэкологического мониторинга. Твердые бытовые отходы создают угрозу санитарно-гигиеническому состоянию территории. Рассмотрены вопросы их раздельного сбора и переработки, а также проблема их складирования на Малашевском полигоне. Ухудшение пространственного комфорта природных условий жизнедеятельности связано с сокращением площадей зеленых насаждений, уплотнением застройки, роста территорий под МАФами, автостоянками прочее. Решение данной проблемы лежит в плоскости строительства новых микрорайонов города и закладки новых парковых зон, отказа от практики строительства жилых зданий на месте зеленых насаждений. Качество природных рекреационных ресурсов связано с состоянием зеленых насаждений, изменениями их пространственной и функциональной структур, ухудшением качества водного зеркала Тернопольского водохранилища.
The aim of the paper is to study geoecological parameters of environment of the city of Ternopil, to analyze the specific of geoecological problems and to substantiate the measures in relation to their decision and prevention in the future. Research methodology. The authors applied the methods of geoecological evaluation and analysis of the ecological state of natural components of environment. Results. Atmospheric air of Ternopil has been polluted with 2360 tons of gas and aerosol substances since 2017. The prevailing part of pollutants accumulate in the atmosphere of the city from public transport (68,5%). The amount of pollutants from stationary sources has increased on 115 tons (18,7%), because of incineration of peat and firewood on many boiler rooms. The measures to reduce atmospheric pollution are proposed. The pollution of the Ternopil pond negatively influences on quality of drinking-water in the city, as it is situated in the zones of sanitary protection of the water intake. The measures on optimization of structure of the lands of upper river basin of the Seret, forming of bank-protection zones, establishing of the effective geoecological monitoring are offered. Municipal wastes pose a threat to the sanitary-hygienic state of the territory. The authors calculated up, that in case of processing of organic wastes of Ternopil it is possible to get annually 11,0-16,5 million cube meters of biogas. The ecological problems because of their disposal on Malashivtsi’s waste dump are described. There are only 5 square meters of recreational territories in a calculation on one person in the city (at the norm of 6 square meters). Degradation of spatial features of natural living conditions of population is associated with a reduction in green area, increase of closeness of building of housing buildings, small architectural constructions, parking places and others like that. The solution to this problem consists in construction of new neighborhoods of the city and planting of new parks, abandonment from practice of building of housing buildings in place of greenery. Novelty. For the first time, the geoecological parameters of the components of environment of the city of Ternopil are studied on statistical materials of 2016 – 2017. The measuring of intensity of noise contamination of the territory of the regional landscape park "Zagrebellya" is conducted. The map of noise contamination of the investigated territory is modeled. The positive consequences of separate collection and utilization of wastes of Ternopil are substantiated. The volumes of annual possible receipt of biogas from household wastes are evaluated. The recreational capacity of parklands of the city is calculated. The tendencies of reduction and deficit of greenery in Ternopil are found out. The practical significance. The authors propose practical recommendations for decision of the geoecological problems of Ternopil.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14152
ISSN: 2311-3383
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2019. № 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsaryk_Tsaryk_Yankovs'ka_Kuzyk.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.