Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1482
Title: Проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і практиці Закарпаття (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ століття).
Other Titles: Проблемы семейного воспитания в педагогической теории и практике Закарпатья (вторая половина ХІХ - 30-е годы ХХ века).
Problems of family upbringing in a pedagogical theory and practice in Transcarpathia (second half XIX - 30th years of XX century).
Authors: Петрус, Маріанна Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Петрус, М.В. Проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і практиці Закарпаття (друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Маріанна Василівна Петрус ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 19-May-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: родина
сімейне виховання
структурні елементи сімейного виховання
Закарпаття
сімейні цінності
Abstract: Наукове дослідження присвячене проблемам сімейного виховання у закарпатській родині другої половини ХІХ – 30-х років ХХ століття. Здійснено індуктивний аналіз поняття «сімейне виховання»; проаналізовано стан його дослідженості в історико-педагогічній літературі; охарактеризо-вано вплив здобутків західноєвропейських педагогічних теорій на сімейне виховання на Закарпатті та в Україні. На основі аналізу детермінантних факторів виховного процесу в закарпатській родині (етнічний, економічний, соціальний, демографічний, фізіологічний, духовний та ін.), виокремлено проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і практиці краю у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ століття; з’ясовано роль батьків у сімейному вихованні дітей Закарпаття; розкрито структурні елементи (мета, основні завдання, принципи, напрями, форми, засоби, методи) та особливості виховання в крайовій родині у досліджуваний період. Окреслено еволюцію сімейних цінностей; визначено шляхи творчого використання провідних ідей результатів дослідження задля підвищення ефективності виховання в сучасних родинах України.
Научное исследование посвящено проблемам семейного воспитания в закарпатской семье второй половины ХІХ - 30-х годов ХХ века. Определено, что взгляды на семейное воспитание у педагогов Закарпатья в исследуемый период формировались под воздействием семейного опыта, региональных традиций, народной педагогики, отечественной и зарубежной педагогической мысли. Выяснено, что семейное воспитание толкуется отечественными и зарубежными исследователями как интегрированный процесс целеустремленных педагогических действий родителей и повседневного влияния на воспитание детей социально-экономической, духовной и морально-ценностной среды. Кроме того, семейное воспитание отображает систему подготовки детей к жизни в социальных условиях, приобретение ими знаний, умений и навыков, необходимых для нормального формирования личности в условиях семьи, что создает широкое проблемное поле семейного воспитания и определяет его как многомерное и полифункциональное педагогическое явление.
Dissertation is devoted to the problems of family upbringing in Transcarpathia family of the second half XIX - 30th years of XX century; the state of its investigation is analysed in historical and pedagogical literature; the inductive analysis of concept “family upbringing” is carried out. Substantiated determinant factors (ethnic, economic, social, demographic, physiological, spiritual and others like that) of upbringing process in Transcarpathia family in the second half XIX - 30th years of XX century; the role of parents is found out in the family upbringing of children of Transcarpathia; determined structural elements (essence, purpose, basic tasks, principles, directions, forms, means, methods) and peculiarities of upbringing in regional family in an explored period. Outlined the evolution of family values; determined the ways of creative use of leading ideas of the results of investigation in order to increase the efficiency of upbringing in modern families of Ukraine.
Description: Захист відбувся «22» червня 2011р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1482
Appears in Collections:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Петрус М. В..pdf297,99 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.