Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15037
Title: INTERACTIVE METHODS OF TEACHING IN THE PROCESS OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION AT THE ENGLISH LESSONS
Other Titles: Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови
Authors: Fedak, Anhelina
Bibliographic description (Ukraine): Fedak A. IN THE PROCESS OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION AT THE ENGLISH LESSONS // Проблеми і перспективи гуманітарних наук в умовах глобалізації: матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (3 грудня 2018 р. м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. С. 33-38
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: ТНПУ ім. В Гнатюка
Keywords: foreign language
English language
interactive learning
interactive methods
reception
technology
forms
interaction of students and teachers
educational process
communicative competence
interactive learning of written speech
stages of learning
partnership
mutual trust
іноземна мова
англійська мова
інтерактивне навчання
інтерактивні методи
прийом
технологія
форми
взаємодія студентів та викладачів
навчальний процес
комунікативна компетенція
інтерактивне навчання письмової мови
етапи навчання
партнерство
взаємна довіра
Abstract: The article discusses the essence of interactive learning, its relevance and practical value, which are characterized by constant, active interaction of all participants in the educational process, where students, and teachers are equal subjects of learning, modeling of life situations, using role games, common solution of the problem on the basis of the analysis of the situation and the situation; In particular, the question of the effectiveness of the use of interactive methods in the process of forming the communicative competence of students in English lessons – in the beginning, in the main part and in reflection; the basic principles of interactive learning of written speech – activity, personality development, integrative interconnection; The focus is on issues that may arise when using interactive technologies. In the process of writing the article there are clearly drawn conclusions about the skillful use of international methods of teaching, their leading role in the personality–oriented approach in the educational process.
У статті обговорюється сутність інтерактивного навчання, її актуальність та практична цінність, які характеризуються постійним, активним взаємодією всіх учасників навчального процесу, де студенти та викладачі рівні предмети навчання, моделювання життєвих ситуацій, використання ролевих ігор , загальне вирішення проблеми на основі аналізу ситуації та ситуації. Зокрема, питання ефективності використання інтерактивних методів у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови – на початку, в основній частині і в рефлексії; основні принципи інтерактивного вивчення письмової мови – активність, розвиток особистості, інтегративне взаємозв'язок; Основна увага приділяється питанням, які можуть виникнути при використанні інтерактивних технологій. У процесі написання статті є чітко висловлені висновки про майстерне використання міжнародних методів навчання, про їх провідну роль в особистісно-орієнтованому підході у навчальному процесі.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15037
Appears in Collections:Проблеми і перспективи гуманітарних наук в умовах глобалізації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_Fedak.pdf86,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.