Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1525
Title: Формування естетичної культури старших підлітків на заняттях спортивними іграми в умовах слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої служби України.
Other Titles: Формирование эстетической культуры старших подростков на занятиях спортивными играми в условиях следственных изоляторов криминально-исполнительной службы Украины.
Forming aesthetic culture of senior teenagers at the classes of sport games under conditions of investigating isolation of criminal and executive service of Ukraine.
Authors: Феуєрман, Василь Василійович
Bibliographic description (Ukraine): Феуєрман, В.В. Формування естетичної культури старших підлітків на заняттях спортивними іграми в умовах слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання / Василь Василійович Феуєрман ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 22 с.
Issue Date: 29-Dec-2009
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: естетична культура
соціалізація
ресоціалізація
фізичне виховання
пенітенціарна педагогіка
підлітки
спортивні ігри
слідчий ізолятор
Abstract: Встановлено, що формування естетичної культури підлітків передбачає широке застосування особистісно орієнтованих підходів та варіативності методів, які забезпечують ефективне естетичне виховання у тісному зв'язку з розвитком їх розумових здібностей, інтелектуального та морального потенціалу, саморозвитком і самовихованням особистості, з урахуванням об’єктивних умов та суб’єктивних якостей вихованців. У цьому аспекті особливе місце належить фізкультурі і спортивним іграм, зокрема їх естетичній та соціальній складовим. Естетична діяльність є органічним елементом спорту, гармонізує внутрішній світ. Показано, що для досягнення цілей соціально-педагогічної системи пенітенціарної установи у засуджених повинно виховуватися поведінка, відповідна естетичним, етичним і моральним нормам, прийнятим в суспільстві і державі. У основі побудови соціально-педагогічної системи пенітенціарної установи повинні лежати принципи гуманізму, безперервності і перспективності. Крім того, ми вважаємо, що ефект виховної роботи може бути досягнутий лише в тому випадку, якщо вона спирається на задоволення домінуючих фізіологічних, естетичних і етичних потреб підлітка, адаптована до специфічних умов режиму утримання в слідчих ізоляторах, а також до неї залучений не тільки виховательський склад, а й непедагогічний персонал.
Диссертация посвящена изучению самой актуальной проблемы настоящего – формирование высокого уровня общей культуры молодежи на Украине. Непосредственно в работе обращается внимание на такое тяжелое, но очень необходимое звено воспитательного процесса, как эстетическое воспитание. Для реализации цели было избрано не совсем стандартное средство – спортивные игры, самая распространенная форма физического воспитания. Установлено, что формирование эстетической культуры подростков предусматривает широкое применение личностно ориентированных подходов и вариативность методов, которые обеспечивают эффективное эстетическое воспитание в тесной связи с развитием их умственных способностей, интеллектуального и морального потенциала, саморазвитием и самовоспитанием личности, с учетом объективных внешних условий и субъективных качеств воспитанников.
These has been determined that forming of aesthetic culture of teenagers presupposes wide application of personality oriented approaches and variations of methods, which provide effective aesthetic education in close touch with the development of their mental abilities, intellectual and moral potential, self-development and self-education of a personality, also has been took into account objective conditions and self personal specialties of juvenile. At the same time specific role here is played by physical training and sport games, particularly by its aesthetic and social components. Aesthetic activity is considered an integral part of sport. Aesthetic education provides forming morals of a person, extends his knowledge of the world, society, nature, facilitates the development of thinking, imagination, will, self – discipline and organization, harmonizes inside world.
Description: Захист відбувся «29» січня 2010 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1525
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Феуєрман В. В..pdf365,54 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.