Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15756
Title: PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN UKRAINE IN TERMS OF GLOBALIZATION
Other Titles: Професійна підготовка майбутніх учителів в Україні в умовах глобалізації
Профессиональная подготовка будущих учителей в Украине в условиях глобализации
Authors: Riabova, Yulia
Bibliographic description (Ukraine): Riabova Y. PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN UKRAINE IN TERMS OF GLOBALIZATION // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 1. С. 41-47
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: education
globalization
future teachers
internationalization
professional training
освіта
глобалізація
майбутні вчителі
інтернаціоналізація
професійна підготовка
образование
глобализация
будущие учителя
интернационализация
профессиональная подготовка
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: In the article professional training of future teachers in Ukraine in terms of globalization is considered. New challenges in the system of training of future specialists are driven by socio-cultural dynamics, which are constantly accelerating under the pressure of globalization and the information revolution. In the context of globalization, competition in the field of educational services is increasing. In the context of society’s search for an effective educational policy and the need for a transition to flexible high-tech education the latest information and communication technologies should be used. The main purpose of this study is to analyze the impact of current globalization trends on the training of future teachers in Ukraine. To achieve the purpose of the study a set of methods and techniques of scientific knowledge is used. Theoretical and methodological basis of the article is modern provisions of pedagogic theory, scientific development of foreign and Ukrainian scientists and specialists in the field of education. The method of logical generalization is used to substantiate theoretically the importance of the tasks and clarify the key concepts of the study. Methods of theoretical generalization and comparison were used to analyze current trends in globalization and their impact on modern education and on the requirements for training of future teachers in modern conditions and trends in order to correspond to world standards and demands. In the twenty-first century, the role of education for all countries is growing even more, decisive for the country’s competitiveness on the world stage. Education itself is a tool for influencing the mental values and priorities of people, taking into account the interests of long-term and current social practice. Education faces the major challenges of globalization, because modern social reality, which is characterized in the most general way by the collapse of the value system, the absence of rigidly structured normative models, requires new guidelines.
Розглянуто професійну підготовку майбутніх учителів в Україні з точки зору глобалізації. Нові виклики в системі підготовки майбутніх фахівців зумовлені соціокультурною динамікою, яка постійно прискорюється під тиском глобалізації та інформаційної революції. В умовах глобалізації зростає конкуренція у сфері освітніх послуг. У контексті пошуку суспільством ефективної освітньої політики та необхідності переходу на гнучку високотехнологічну освіту необхідно використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології. Основна мета цього дослідження проаналізувати вплив сучасних тенденцій глобалізації на професійну підготовку майбутніх вчителів в Україні. Для досягнення мети дослідження використовується набір методів і прийомів наукового пізнання. Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні та сучасні положення педагогічної теорії, наукової розробки зарубіжних та українських вчених та фахівців у галузі освіти. Методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались для аналізу сучасних тенденцій глобалізації та їх впливу на сучасну освіту та вимоги до підготовки майбутніх вчителів у сучасних умовах та тенденціях, щоб відповідати світовим стандартам і вимогам. У ХХІ ст. роль освіти для всіх країн зростає, визначальною для країни на світовій арені є конкурентоспроможність майбутніх вчителів. Освіта є інструментом впливу на ментальні цінності та пріоритети людей з урахуванням інтересів довгострокової та сучасної соціальної практики. Освіта стикається з основними викликами глобалізації, оскільки сучасна соціальна реальність, яка характеризується найбільш загальним способом крахом системи цінностей, відсутністю жорстко структурованих нормативних моделей, вимагає нових підходів. Підготовка майбутніх учителів розглядається в контексті глобалізації як важлива передумова модернізації та трансформації сучасної освіти на покладаючись на вітчизняний та зарубіжний досвід. Основою професійної підготовки вчителя є психолого-педагогічна підготовка, яка скерована на формування глибоких антропологічних знань, комунікативних навичок та компетентностей у сфері людських відносин. Підвищена професійна підготовка викладачів у вищій школі передбачає реалізацію педагогічного процесу та розвитку знань, умінь, компетентностей, цінностей, норм поведінки та педагогічного спілкування, спрямованих на те, щоб стати фахівцем відповідальним за розвиток своїх професійно значущих якостей. Інвестиції в освіту в умовах глобалізації стають чинником якісного розвитку інтелектуального капіталу країни, а також міжнародної інтеграції та з розвитком інформаційної інфраструктури розширюють освітній простір.
Рассматривается профессиональная подготовка будущих учителей в Украине в условиях глобализации. Новые вызовы в системе подготовки будущих специалистов обусловлены социокультурной динамикой, которая постоянно усиливается под давлением глобализации и информационной революции. В условиях глобализации усиливается конкуренция в сфере образовательных услуг. В контексте поиска обществом эффективной образовательной политики и необходимости перехода к гибкому высокотехнологичному образованию следует использовать новейшие информационные и коммуникационные технологии. Основная цель данного исследования проанализировать влияние современных тенденций глобализации на подготовку будущих учителей в Украине. Для достижения цели исследования используется набор методов и приемов научного познания. Теоретико-методологической основой исследования являются фундаментальные и современные положения педагогической теории, научной разработки зарубежных и украинских ученых и специалистов в области образования. Методы теоретического обобщения и сравнения использовались для анализа современных тенденций глобализации и их влияния на современное образование и требований к подготовке будущих учителей в современных условиях и тенденциях, чтобы соответствовать мировым стандартам и требованиям. В XXI веке роль образования для всех стран еще больше возрастает, что является решающим фактором конкурентоспособности страны на мировой арене. Образование само по себе является инструментом воздействия на психические ценности и приоритеты людей с учетом интересов долгосрочной и современной социальной практики. Образование сталкивается с основными проблемами глобализации, поскольку современная социальная реальность, которая в наиболее общем виде характеризуется крахом системы ценностей, отсутствием жестко структурированных нормативных моделей, требует новых подходов и принципов.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15756
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_RIABOVA.pdf132,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.