Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15760
Title: Диригентсько-хорова педагогіка як мистецько-освітній феномен
Other Titles: Дирижерско-хоровая педагогика как художестенно-образовательный феномен
CONDUCTING CHORAL PEDAGOGY AS AN ARTISTIC AND EDUCATIONAL PHENOMENON
Authors: Заболотний, Іван
Bibliographic description (Ukraine): Заболотний І. Диригентсько-хорова педагогіка як мистецько-освітній феномен // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 1. С. 47-52
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: диригентсько-хорова педагогіка
вчитель музики
педагогічні функції
навчальний процес
дирижерско-хоровое педагогика
учитель музыки
педагогические функции
учебный процесс
conducting choral pedagogy
music teacher
pedagogical functions
educational process
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто теоретичні основи диригентсько-хорової педагогіки як мистецько-освітнього феномена. Вказано, що актуальність проблеми диригентсько-хорової педагогіки посилюється у зв’язку з урахуванням специфіки професійно-педагогічної діяльності вчителя музики, а також в практичній роботі, в якій важливе місце займає диригентсько-хорова підготовка, що впливає на духовний світ вчителів майбутніх музики і учнів. Розглянуто наукові праці вітчизняних дослідників сучасності з питань означеного феномена, в яких розкрито роль диригентсько-хорової педагогіки. Висвітлено особливості збереження і відродження традицій диригентсько-хорової педагогіки. Акцентовано увагу на важливості використання сучасних наукових досліджень в цій галузі. Аналіз сучасних досліджень означеного феномена, дає підстави стверджувати про внесення коректив до структурно-категоріального апарату, які забезпечують успішну практичну реалізацію змісту навчально-виховного процесу. Наголошено, що формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики у навчальному процесі з фахової дисципліни «Хорове диригування» має проходити в індивідуальних та групових формах навчання. Окреслено певні завдання диригентсько-хорової педагогіки, її змістовного, структурного та методологічного рівнів майбутнього вчителя музики. Згідно з завданням диригентсько-хорової педагогіки до структури навчального процесу визначено і охарактеризовано педагогічні функції. Наголошено на потребі використання у навчальному процесі з дисципліни «Хорове диригування» нових методів та прийомів, які передбачають засвоєння професійних знань, навичок та вмінь і перетворюються в неповторну духовно-творчу індивідуальність майбутнього фахівця, стають головними константами його діяльності.
Рассмотрены теоретические основы дирижерско-хоровой педагогики как художественно-образовательного феномена. Указано, что актуальность проблемы дирижерско-хоровой педагогики усиливается в связи с учетом специфики профессионально-педагогической деятельности учителя музыки, а также в практической работе, в которой важное место занимает дирижерско-хоровое подготовка, влияет на духовный мир учителей будущих музыки и учеников. Рассмотрены научные труды отечественных исследователей современности по вопросам обозначенного феномена, в которых раскрыта роль дирижерско-хоровой педагогики. Освещены особенности сохранения и возрождения традиций дирижерско-хоровой педагогики. Акцентировано внимание на важности использования современных научных исследований в этой области. Анализ современных исследований указанного феномена, дает основания утверждать о внесении корректив в структурно-категориальный аппарат, который обеспечивает успешную практическую реализацию содержания учебно-воспитательного процесса. Отмечено, что формирование профессиональных компетенций будущего учителя музыки в учебном процессе по профессиональной дисциплине «Хоровое дирижирование» должен проходить в индивидуальных и групповых формах обучения. Определены некоторые задачи дирижерско-хоровой педагогики, ее содержательного, структурного и методологического уровней будущего учителя музыки. Согласно заданию дирижерско-хоровой педагогики в структуру учебного процесса определены и охарактеризованы педагогические функции. Отмечена необходимость использования в учебном процессе по дисциплине «Хоровое дирижирование» новых методов и приемов, которые предусматривают усвоение профессиональных знаний, навыков и умений и превращаются в неповторимую духовно-творческую индивидуальность будущего специалиста, становятся главными константами его деятельности.
The theoretical basis of conducting choral pedagogy as an artistic and educational phenomenon have been considered in the article. It has been pointed out that the urgency of the problem of conducting choral pedagogy is exacerbated in connection with the specificity of the music teacher’s professional and pedagogical activity, as well as in the practical work in which the conducting choral training, which influences the spiritual world of future music teachers and students, occupies an important place. The scientific works of national researchers of the present time on the issues of the identified phenomenon are considered, in which the role of conducting choral pedagogy as an art-educational phenomenon is revealed. The features of preserving and reviving the traditions of conducting choral pedagogy as an artistic and educational phenomenon are highlighted. Attention is paid to the importance of using modern scientific research in the field of conducting choral pedagogy. It is stated that the educational process of the future music teacher of conducting and choral disciplines influences the future specialist’s spiritual outlook. The analysis of the current scientific research of the phenomenon gives grounds to argue for the introduction of adjustments to the structural and categorical apparatus, which make possible the successful practical implementation of the content of the educational process. The theor etical and practical importance of conducting and choral disciplines is noted. The prospects of formation of conducting choral knowledge and skills in the educational process of future music teachers training are especially outlined. It is emphasized that professional competencies formation of the future music teacher in the educational process in the professional discipline “Choral Conducting” should be carried out in individual and group forms of education, which is determined by the basic principles and traditions of the national music-pedagogical school. Some tasks of conducting choral pedagogy, its content, structural and methodological levels of the future music teacher are outlined. According to the tasks of conducting choral pedagogy and the educational process structure pedagogical functions are defined and characterized. The necessity of using the new methods and techniques in the process of teaching “Choral Conducting” is emphasized. This course involves the acquisition of professional knowledge, skills and abilities that transform into the unique spiritual and creative personality of the future specialist and become the main constants of his or her activity.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15760
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_ZABOLOTNYI.pdf125,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.