Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15764
Title: NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONIN THE 21-ST CENTURY
Other Titles: Нові тренди розвитку вищої освіти України в ХХІ столітті
Authors: Gryshkova, Raisa
Bibliographic description (Ukraine): Gryshkova R. NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONIN THE 21-ST CENTURY // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 1. С. 78-84
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: higher education
trend
university autonomy
distance learning
вища освіта
тренд
університетська автономія
дистанційне навчання
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article deals with defining new trends in the pedagogy of higher school in Ukraine. The main directions of pedagogical researches concerning higher education at the beginning of the 21-st century are stated. They are: joining of Ukraine to Bologna process with introduction of the European Credit and Transfer System (ECTS), students’ mobility and its other key principles, the ideas of life-long education and constant learning, computerization of educational process, competence approach to teaching, and some others. The dynamics of the changes under the influence of current events in the country is explained. New trends in the development of higher education in our country which have been formed as a reaction to social demands are defined. The autonomy of universities and high quality of education as corner stones of all changes are analyzed in this research. Great attention is paid to implementation of competence approach to teaching. New phenomena in the modern world such as life at super speeds and digitalization and their influence on higher school educational process are highlighted. Much attention is paid to distance learning and usage of the artificial intelligence as the most perspective directions in further development of educational systems. Eco thinking as one of the components of the new way of comprehending the environment is investigated. The necessity of training a new generation of specialists caused by appearance of new professions in the labor market such as biotechnologist, DNA consultant, biophysicist, gene engineer is grounded. Professional training of such specialists will require not only high computer literacy rate on the part of university educators but also working out new educational technologies and methods of teaching. The further development of the Ukrainian educational system will be focused on introduction of new approaches and computerized educational technologies.
Стаття присвячена виявленню нових трендів у педагогіці вищої школи України. Визначені головні напрями педагогічних досліджень у вищій освіті на початку 21 століття. Серед них – приєднання до Болонського процесу й упровадження кредитно-модульної системи навчання, дотримання його інших ключових принципів. У минулому десятилітті набули популярності ідеї навчання впродовж життя й освіти дорослих. Комп’ютеризація освітнього процесу й імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у навчання, започатковані наприкінці минулого століття, досліджувались вітчизняними вченими на різних рівнях і продовжують залишатись найбільш поширеними напрямами наукових розвідок у наш час. Компетентнісний підхід до навчання прийшов на зміну діяльнісно-комунікативному, особистісно орієнтованому, культурологічному, контекстному на іншим підходам, якими зазвичай послуговувались викладачі вищої школи. Автором проаналізована динаміка змін у тенденціях розвитку освітньої системи під впливом поточних подій у світі та в житті нашої країни. Нові тренди у розвитку вищої освіти в Україні, що сформувались як реакція на вимоги суспільства, описані в статті. До них автором віднесено автономію університетів та підвищення якості вищої освіти як підвалини реформування системи надання освітніх послуг на рівні бакалавра й магістра. Нові явища у сучасному світі, такі як життя на підвищених швидкостях, діджиталізація в усіх сферах діяльності та їх вплив на освітній процесс вищої школи проаназізовані в дослідженні. Велика увага приділена автором дистанційному навчанню та використанню штучного інтелекту в університетській освіті як найперспективнішим напрямам досліджень у педагогіці вищої школи. Формування екологічного мислення як компонента нового сприйняття людини в навколишньому середовищі розглядається в статті у контексті сучасних освітніх тенденцій. Обгрунтована необхідність професійної підготовки фахівців нового покоління, викликана появою нових професій на ринку праці, таких як біотехнолог, консультант із ДНК, біомедик, генний інженер та ін. Професійна підготовка фахівців із нових спеціальностей вимагатиме не тільки високого рівня комп’ютерної грамотності з боку університетських викладачів, але й розробки нових освітніх технологій і методів навчання. Подальший розвиток вітчизняної вищої освіти має бути сконцентрований на імплементації нових підходів до навчання й комп’ютеризації освітніх технологій.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15764
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_GRYSHKOVA.pdf137,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.