Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15765
Title: Технологічні засади підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп
Other Titles: Технологические основы подготовки будущих специалистов социальной сферы к устойчивому развитию социальных групп
TECHNOLOGICAL FOUNDATIONS OF FUTURE SPECIALISTS TRAINING OF THE SOCIAL FIELD FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIAL GROUPS
Authors: Кабусь, Наталя
Bibliographic description (Ukraine): Кабусь Н. Технологічні засади підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 1. С. 84-92
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: сталий розвиток
соціальна група
технологія
професійна підготовка
фахівці соціальної галузі
устойчивое развитие
социальная группа
технология
профессиональная подготовка
специалисты социальной сферы
sustainable development
social group
technology
professional training
specialists of the social field
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Обґрунтовано технологію підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп як сукупність взаємопов’язаних етапів: професійно-мотиваційного, когнітивно-світоглядного, креативно-діяльнісного, рефлексивно-самотворчого і відповідних цим етапам засобів, що забезпечують формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності в контексті сталого розвитку в єдності її мотиваційно-аксіологічного, компетентнісно-креативного й особистісно-рефлексивного компонентів. Запропонована технологія реалізується в різних видах діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців: навчальній, практичній, науково-дослідній, самоосвітній і волонтерській та забезпечує цілісність процесу професійної підготовки майбутніх педагогів та працівників від усвідомлення ними власної місії у сприянні сталому розвитку особистості, соціальних груп, суспільства загалом до здобуття досвіду роботи з розробки й реалізації системи соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп у процесі практичної та волонтерської діяльності. Вказано, що впровадження означеної технології забезпечує оптимальну активізацію мотиваційно-ціннісної, пізнавальної, діяльно-вольової сфер майбутніх фахівців і надає можливість перейти від організації та управління діяльністю здобувачів освіти викладачем до самоорганізації та самоуправління майбутніми фахівцями власною діяльністю та розвитком. Відзначено, що результати експериментальної роботи з перевірки розробленої технології довели її ефективність: майбутні фахівці соціальній галузі перебувають на рівні сталого розвитку та саморозвитку (духовно-ціннісного, особистісно-соціального, професійно-творчого) і цілеспрямовано діють для сталого розвитку представників різних соціальних груп під час навчання в університеті.
Обоснована технология подготовки будущих специалистов социальной сферы к устойчивому развитию социальных групп как совокупность взаимосвязанных этапов (профессионально-мотивационного, когнитивно-мировоззренческого, креативно-деятельностного, рефлексивно-самотворческого) и соответствующих этим этапам средств, которые обеспечивают формирование готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности в контексте устойчивого развития в единстве ее мотивационно-аксиологического, компетентностно-креативного и личностно-рефлексивного компонентов. Предлагаемая технология реализуется в разных видах деятельности в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов: учебной, практической, научно-исследовательской, самообразовательной и волонтерской и обеспечивает целостность процесса профессиональной подготовки будущих социальных педагогов и работников от осознания своей миссии в содействии устойчивому развитию личности, социальных групп, общества в целом до приобретения ими опыта разработки и реализации системы социально-педагогической деятельности для устойчивого развития социальных групп в процессе практической и волонтерской деятельности. Указано, что внедрение этой технологии обеспечивает оптимальную активацию мотивационно-ценностной, познавательной, деятельностно-волевой сфер будущих специалистов и позволяет перейти от организации и управления деятельностью студентов преподавателем к самоорганизации и самоуправлению будущими специалистами собственной деятельностью и развитием. Отмечено, что результаты экспериментальной работы по проверке разработанной технологии доказали ее эффективность: будущие специалисты социальной сферы находятся на уровне устойчивого развития и саморазвития (духовно-ценностного, личностно-социального, профессионально-творческого) и целенаправленно действуют для устойчивого развития представителей разных социальных групп во время обучения в университете.
The article emphasizes that the effectiveness of training of future specialists in the social field for sustainable development of social groups is ensured by the development and implementation of appropriate technology. According to the purpose of the research, the technology of future specialists in the social field training for sustainable development of social groups has been substantiated. In the course of the scientific research the following methods were used: analysis, synthesis, systematization, design and modeling. It has been proved in the study that such technology is a set of interrelated stages (professional-motivational, cognitive-ideological, creativity and activity-oriented, reflexive and self-creativity-oriented) and corresponding to these stages means which ensure formation of future specialists’ readiness (in a unity of its motivational-axiological, competence-creative and personal-reflexive) to activities in the context of sustainable development. The proposed technology is implemented in different types of activities in the process of professional training of future professionals – academic, educational, practical, research, self-education and volunteering, and ensures the integrity of the process of future social teachers and workers professional training – from realizing their mission in promotion sustainable development of the individual, social groups, society as a whole – to gaining the experience of development and implementation of a system of social and pedagogical activities for sustainable development of social groups in the course of practice and volunteer activities. The implementation of this technology is providing optimal activation of motivational-value, cognitive, activity-volitional spheres of future specialists and makes it possible to move from organizing and managing students’ activities by teacher to self-organization and self-management by future specialists of their own activity and development. The results of the experimental work on checking the developed technology have proved its effectiveness – future experts of the social field are at the level of sustainable development and self-development (spiritual and value, personal and social, professional and creative) and purposefully act for sustainable development of representatives of different social groups while studying at the university. The prospects for further research are associated with disclosure of the results of the developed technology implementation in educational process of the university.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15765
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_KABUS.pdf166,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.