Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15769
Title: Модель конструкторсько-технологічної підготовки столярів в умовах професійно-технічного училища
Other Titles: Модель конструкторсько-технологической подготовки плотников в условиях професионально-технического училища
THE MODEL OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL TRAINING OF CARPENTERS IN THE SURROUNDINGS OF VOCATIONAL AND TECHNICAL SCHOOLS
Authors: Сокотов, Юрій
Bibliographic description (Ukraine): Сокотов Ю. Модель конструкторсько-технологічної підготовки столярів в умовах професійно-технічного училища // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 1. С. 113-122
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: модель
модель фахівця
модель підготовки
етапи реалізації
конструкторсько-технологічна підготовка
майбутній столяр
модель
модель специалиста
модель подготовки
этапы реализации
конструкторско-технологическая подготовка
будущий плотник
model
model of a specialist
training model
stages of implementation
design and technological training
future carpenter
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Наведено декілька визначень моделі, зокрема, у широкому розумінні її визначають як будь-який образ (розумовий або умовний: опис, схема, креслення, графік, план, карта тощо) деякого об’єкта, процесу чи явища («оригіналу» даної моделі). Охарактеризовано вимоги до моделей: однозначно подавати відповідні об’єкти дослідження, що створені природою чи людиною; бути допоміжним, природнім або штучним об’єктом, який замінює оригінал в процесі дослідження (на певному етапі дослідження), що здійснюється для отримання відомостей про оригінал; мати ті властивості оригіналу, які є суттєвими для даного дослідження. Визначено поняття «модель фахівця» і «модель підготовки фахівця». Встановлено, що модель підготовки будується для організації навчання і виходить з моделі суб’єкта навчання і включає види навчальної і пізнавальної діяльності з оволодіння конкретних знань, умінь і навичок діяльності, нормативні положення (навчальні плани і програми), виховні заходи, форми зв’язку з практичною діяльністю. Вказано, що завдання проєктувальників полягає в тому, щоб побудувати модель суб’єкта навчання і вміти адаптувати її в модель підготовки суб’єкта навчання. Наведено схему побудови моделі на основі системного підходу. Обґрунтовано трирівневу модель конструкторсько-технологічної підготовки столяра в умовах професійно-технічного училища системотвірним чинником якої є мета. Забезпеченню теоретико-методологічної цілісності досліджуваного процесу слугують обґрунтовані та визнані педагогічною наукою підходи і принципи. Основу змістово-технологічного блоку становить комплекс отриманих конструкторсько-технологічних знань (закономірності геометричного моделювання та функціональні можливості програмних засобів комп’ютерної графіки) і набутих умінь (технологічні і проєктні) у результаті вивчення дисциплін «Інформатика», «Інформаційні технології», «Комп’ютерне проєктування», «Технологія столярних робіт». Детермінантами етапів реалізації педагогічних умов (мотиваційно-особистісний, когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-творчий, рефлексивно-результативний) є етапи організації проєктної навчальної діяльності, що створюють основу для розроблення авторської методики. Процесуальні компоненти конструкторсько-технологічної підготовки та інструментарій оцінювання динаміки рівня готовності майбутніх столярів забезпечується у процесі виробничого навчання і залежать від повноти реалізації структурно-функціональних зв’язків, визначених у моделі (результативно-діагностичний блок).
Приведены несколько определений модели, в частности в широком смысле ее определяют как любой образ (умственное или условный: описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) некоторого объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели). Охарактеризованы требования к моделям: однозначно подавать соответствующие объекты исследования, созданные природой или человеком; быть вспомогательным, естественным или искусственным объектом, который заменяет оригинал в процессе исследования (на определенном этапе исследования), что осуществляется для получения сведений об оригинале; иметь те свойства оригинала, которые являются существенными для данного исследования. Определены понятия «модель специалиста» и «модель подготовки специалиста». Установлено, что модель подготовки строится для организации обучения и выходит из модели организации обучения и включает виды учебной и познавательной деятельности по овладению конкретных знаний, умений и навыков деятельности, нормативные положения (учебные планы и программы), воспитательные мероприятия, формы связи с практической деятельностью. Отмечено, что задача проектировщиков заключается в том, чтобы построить модель субъекта обучения и уметь адаптировать ее в модель подготовки субъекта обучения. Приведена схема построения модели на основе системного подхода. Обосновано трехуровневую модель конструкторско-технологической подготовки столяра в условиях профессионально-технического училища системообразующим фактором которой является цель. Обеспечению теоретико-методологической целостности исследуемого процесса служат обоснованные и признанные педагогической наукой подходы и принципы. Основу содержательно-технологического блока составляет комплекс полученных конструкторско-технологических знаний (закономерности геометрического моделирования и функциональные возможности программных средств компьютерной графики) и приобретенных умений (технологические и проектные) в результате изучения дисциплин «Информатика», «Информационные технологии», «Компьютерное проектирование», «Технология столярных работ». Детерминантами этапов реализации педагогических условий (мотивационно-личностный, когнитивно-познавательный, деятельно-творческий, рефлексивно-результативный) есть этапы организации проектно учебной деятельности, создающие основу для разработки авторской методики. Процессуальные компоненты конструкторско-технологической подготовки и инструментарий оценки динамики уровня готовности будущих столяров обеспечивается в процессе производственного обучения и зависят от полноты реализации структурно-функциональных связей, определенных в модели (результативно-диагностический блок).
The article presents the definitions for the term “model”. In a broad sense, it is defined as any image (mental or conditional one: the description, diagram, drawing, graph, plan, map, etc.) of an object, process or phenomenon (the “original model”). There have been characterized the requirements for the models: to unambiguously present the relevant objects of study created by nature or man; to be an auxiliary, natural or artificial object that replaces the original in the research process (at a certain stage of the research), which is carried out to obtain the information about the original; to possess the properties of the original that are essential for the given study. The “specialist model” and the “specialist training model” have been singled out. It has been specified, that the model of training is created for the organization of training and is derived from the model of the subject of training. It includes the types of educational and cognitive activities on mastering of certain knowledge, abilities and skills of the activity, the normative provisions (curricula and programs), educational events, and forms of connection with practical activities. It has been pointed out that the task of designers is to create a model of the subject of learning being able to adapt it to the model of training of the subject. In accordance with the system approach, a scheme of model construction has been presented in this research. The three-level model of design and technological training of a carpenter in the surroundings of vocational and technical schools with the goal as a system-forming factor has been substantiated. Well-founded science approaches and principles recognized by pedagogical science ensure the theoretical and methodological integrity of the process under consideration.The basis of the content-technological block is a set of obtained design and technological knowledge (regularities of geometric modeling and functionality of computer graphics software) and acquired skills (technological and design) as a result of studying disciplines “Informatics”, “Information Technology”, “Computer design”, “Technology of joinery”. The stages of organization of the project educational activity as basis for the development of the author’s methodology are determinants of the stages of realization of pedagogical conditions (motivational and personal, cognitive, activity and creative, reflexive and productive).The procedural components of design and technological training and tools for assessing the dynamics of the level of readiness of carpenters-to-be are provided in the process of production training, and depend on the completeness of the implementation of structural and functional relationships defined in the model (result and diagnostic unit).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15769
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_SOKOTOV.pdf485,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.