Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15777
Title: Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення»)
Other Titles: Вебинар как интерактивное сетевое учебное занятие (на примере дисциплины «Специализация: интернет, телевидение»)
WEBINAR AS AN INTERACTIVE NETWORK TRAINING LESSON (ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE “SPECIALIZATION: INTERNET, TELEVISION”)
Authors: Синоруб, Галина Петрівна
Драган-Іванець, Наталія Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Синоруб Г., Драган-Іванець Н. Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення») // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 1. С. 175-181
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: вебінар
навчання з використанням дистанційних технологій
Zoom
інтерактивні технології
вебинар
учеба с использованием дистанционных технологий
интерактивные технологии
webinar
studying with using online technologies
interactive technologies
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто специфіку освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, особливості використання інструментів та сервісів, які допоможуть створити якісний навчальний контент. Закцентовано увагу на автономії вибору методів, засобів, платформ, інтерактивних технологій для здійснення повноцінного освітнього процесу і проаналізовано можливості їх використання в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Обґрунтовано вибір презентації індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) з дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення» студентів спеціальності «Журналістика» у формі вебінарів. Представлено наукові підходи до розуміння поняття «вебінар». Визначено основні правила підготовки і проведення вебінару. Зосереджено увагу на технічних особливостях організації вебінарів. Розглянуто види вебінарів: навчальний вебінар, інформаційний вебінар, вебінар-тренінг, консультаційний вебінар (вебінар-підтримка), консультаційний вебінар (вебінар-підтримка). Окреслено особливості проведення авторських вебінарів четвертокурсниками – майбутніми журналістами. Охарактеризовано тематику ІНДЗ, зміст доповідей, специфіку створення презентацій і використання технічних програм. Виокремлено позитивні і негативні сторони у проведенні та організації вебінарів. Констатовано на важливості інтерактивності між учасниками онлайн-заняття. Зосереджено увагу на порадах та рекомендаціях здобувачів вищої освіти щодо застосування таких форм занять у навчальному процесі.
Рассмотрена специфика образовательного процесса в условиях дистанционной учебы, особенности использования инструментов и сервисов, которые помогут создать качественный учебный контент. Закцентировано внимание на автономии выбора методов, средств, платформ, интерактивных технологий для осуществления полноценного образовательного процесса и проанализированы возможности их использования в Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка. Обоснованно выбор презентации индивидуальных учебно-исследовательских заданий с дисциплины «Специализация: интернет, телевидение» студентов специальности «Журналистика» в форме вебинаров. Представлены научные подходы к пониманию понятия «вебинар». Определенно основные правила подготовки и проведения вебинара. Сосредоточенно внимание на технических особенностях организации вебинаров. Рассмотрены виды вебинаров: учебный вебинар, информационный вебинар, вебинар-тренинг, консультационный вебинар (вебинар-поддержка), консультационный вебинар (вебинар-поддержка). Определены особенности проведения авторских вебинаров будущими журналистами. Охарактеризирована тематика индивидуального научно-исследовательского задания, содержание докладов, особенности создания презентаций, технические программы. Выделены позитивные и негативные стороны в проведении и организации вебинаров. Отмечена важность интерактивности между участниками онлайн-занятия. Сосредоточенно внимание на советах и рекомендациях добытчиков высшего образования относительно применения таких форм занятий в учебном процессе.
The specifics of the educational process in the conditions of distance studying, the specifics of the use of tools, and services that will help to create quality educational content are considered. Emphasis is placed on the autonomy of choice of methods, tools, platforms, interactive technologies for the implementation of a full-fledged educational process and analyzes the possibilities of their use in Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. The choice of presentation of individual educational and research tasks in the discipline "Specialization: Internet, Television" of students majoring in "Journalism" in the form of webinars is substantiated. Scientific approaches to understanding the concept of "webinar" are presented. The basic rules of preparation and holding of the webinar are defined. The focus is on the technical features of webinars. Types of webinars are considered: educational webinar, information webinar, webinar-training, consulting webinar (webinar-support), consulting webinar (webinar-support). The activity of participants in the educational process in the online environment is divided into two groups: asynchronous and synchronous. Peculiarities of conducting the author's webinars by fourth-year students of the Department of Journalism of TNPU are determined. The topics of INDZ, the content of reports, features of creation of presentations, and the used technical programs are characterized, the positive and negative parties in carrying out and the organization of webinars by each speaker are allocated. The importance of interactivity between participants of the online lesson is noted. The focus is on the advice and recommendations of higher education students on the use of such forms of education in the educational process. It is stated that in the process of learning with the use of distance technologies the center of gravity moves from the teacher to the student. The role of the teacher as a facilitator who provides support to students helps to solve methodological and methodological problems is outlined. It is determined that learning with the use of distance technologies opens students access to non-traditional sources of information, increases the efficiency of independent work, provides new opportunities for creativity, consolidation of professional skills. Emphasis is placed on the implementation of new forms and methods of teaching to ensure active interaction between participants in the educational process
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15777
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_SYNORUB_DRAGAN-IVANETS.pdf124,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.