Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16027
Title: Психологічна концепція розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі
Other Titles: PSYCHOLOGICAL CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF THE PERSON IN ONTOGENESIS
Authors: Шпак, Марія Мирославівна
Bibliographic description (Ukraine): Шпак М. Психологічна концепція розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 10 (55), т. 12. С. 125-134.
Issue Date: 2020
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Keywords: емоційний інтелект
розвиток
онтогенез
структурні компоненти
розуміння емоцій
управління емоціями
emotional intelligence
development
ontogenesis
structural components
understanding the emotions
managing the emotions
Abstract: У статті обґрунтовано концептуальні основи розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі, визначено теоретико-методологічні підходи, які дають змогу створити цілісне уявлення про сутність емоційного інтелекту людини з точки зору: системного підходу (природа, структура, функції, психологічні механізми розвитку, форми і рівні розвитку в онтогенезі); суб’єктно-діяльнісного підходу (через характеристику основних структурних компонентів діяльності - мотиваційного, змістового, операційного та результативного; визначення сенситивного періоду - найбільш сприятливого для розвитку емоційного інтелекту; аналіз особливостей його прояву в суб’єкта діяльності); особистісно- орієнтованого підходу (через прояв індивідуально-психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту); компетентнісного підходу (шляхом розвитку і формування емоційної компетентності молодших школярів, учителів початкових класів, шкільних психологів, батьків учнів). Визначено, що емоційний інтелект є інтегральною властивістю особистості, яка відображає пізнавальну здатність людини до розуміння емоцій та управління ними шляхом когнітивної обробки емоційної інформації та забезпечує психологічне благополуччя особистості й успішність соціальної взаємодії. Відповідно до рівнів психічного відображення (сенсорно-перцептивного, когнітивного, особистісного, суб’єктного, духовного) виокремлено форми (емоційний інтелект як властивість: індивіда, суб’єкта діяльності, особистості, суб’єкта життєтворчості, суб’єкта життєдіяльності), психологічні механізми (ідентифікація, наслідування, емоційне зараження, рефлексія, емоційна децентрація, емоційна саморегуляція, антиципація, емпатія), критерії та рівні розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі (психофізіологічний, когнітивний, соціопсихологічний, креативно-суб’єктний, екзистенційно-духовний). На основі результатів емпіричного дослідження здійснено порівняльний аналіз особливостей розвитку емоційного інтелекту в старшому дошкільному, молодшому шкільному і підлітковому віці. Доведено, що молодший шкільний вік є сенситивним періодом розвитку емоційного інтелекту.
Conceptual basis of the development of emotional intelligence in ontogenesis are grounded in the article, it is defined theoretical and methodological approaches, which allows to form a coherent consideration about the gist of emotional intelligence of the person in terms of: systemic approach (nature, structure, functions, psychological mechanisms of the development, forms and levels of the development in ontogenesis); subject-activity approach (through the characteristic of the main structural components of the activity - motivational, contextual, operational and effective; determination of the sensitive period - the most advantageous for the development of emotional intelligence; the analysis of the peculiarities of it’s manifestation in the subject of an activity); personally oriented approach (through the revelation of individual- psychological peculiarities of the development of emotional intelligence); competent approach (through the development and formation of the emotional competence of primary school pupils, primary school teachers, school psychologists, parents of the pupils). It is defined that emotional intelligence is an integral feature of the individual, which reflects the cognitive ability of a person to understand the emotions and manage them through the cognitive processing of emotional information and provides psychological well-being of the individual and the success of social interaction. According to the levels of a mental reflection (sense-perceptual, cognitive, personal, subjective, spiritual) it is determined the forms (emotional intelligence as the feature: of the individual, of the subject of an activity, of the person, of the subject of life- creativity, of the subject of daily living activities), psychological mechanisms (identification, imitation, emotional infection, reflection, emotional decentralization, emotional self-regulation, anticipation, empathy) criteria and levels of the development of emotional intelligence in ontogenesis (psychophysiological, cognitive, socio-psychological, creatively-subjective, existential-spiritual). On the basis of the results of empirical research, it is carried out a comparative analysis of the peculiarities of the development of emotional intelligence in late preschool, primary school, and adolescence age. It is determined that the primary school age is a sensitive period of the development of emotional intelligence.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16027
ISSN: 2412-9968
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shpak.pdf3,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.