Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16078
Название: Шляхи формування творчої особистості майбутнього педагога у процесі вивчення педагогічних дисциплін
Другие названия: The ways of a creative personality formation of the future teacher in the process of studying pedagogical disciplines
Авторы: Радченко, О. Я.
Библиографическое описание: Радченко О. Я. Шляхи формування творчої особистості майбутнього педагога у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2019. № 66. Т. 2. С. 93–97.
Дата публикации: 2019
Издательство: КПУ
Ключевые слова: творча особистість
вища школа
шляхи формування творчої особистості майбутнього педагога
сприятливе навчальне середовище
позитивна мотивація
змістове і процесуальне забезпечення
внутрішні передумови
creative personality
high school
ways of a creative personality formation of the future teacher
favorable learning environment
positive motivation
content and procedural implementation
internal preconditions
Краткий осмотр (реферат): У статті розкрито шляхи формування творчої особистості майбутнього педагога у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Виокремлено і обґрунтовано такі взаємопов’язані напрями: створення сприятливого навчального середовища, забезпечення позитивної мотивації, змістове і процесуальне забезпечення, врахування внутрішніх передумов для творчості. Кожен із представлених напрямів реалізовується через систему умов. Створення сприятливого навчального середовища (створення комфортного психологічного середовища; спрямованість на творчу діяльність; забезпечення умов для прояву творчих можливостей; демократичний стиль спілкування викладачів і студентів, партнерські відносини, співпраця; особистий приклад розв’язання творчих завдань), забезпечення позитивної мотивації (усвідомленість діяльності й результатів; своєчасна оцінка творчої діяльності особистості, колективне формулювання критеріїв оцінювання творчих завдань; створення ситуації успіху), змістове і процесуальне забезпечення (включення у зміст дисциплін завдань, що вимагають творчого підходу; поєднання індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи; набуття практичного досвіду виконання творчих завдань), врахування внутрішніх передумов для творчості (якості, що характеризують творчу особистість: ініціативність, самостійність, прогнозування нового, креативність тощо; готовність до творчої діяльності; спрямованість на творчу діяльність; сформованість ключових компетентностей). У процесі дослідження представлено практичний досвід реалізації означених напрямів через систему інтерактивних вправ, використання сучасних інформаційних технологій. Доведено ефективність запропонованих форм та методів у процесі практичної діяльності. Виявлено, що студентів приваблюють творчі завдання, нестандартні форми роботи і підходи. Вони мотивують до діяльності, спонукають до розвитку і самовдосконалення, сприяють формуванню ініціативності, гнучкості, оригінальності, критичності мислення, самостійності, відхиленню від шаблону тощо.
The ways of a creative personality formation of the future teacher in the process of studying of the pedagogical disciplines are revealed in the article. The following fields are singled out and grounded: favorable learning environment, the providing of positive motivation, content and procedural implementation, consideration of internal preconditions for creativity. The providing of favorable learning environment (the creation of comfortable psychological environment; the focus on creative activity; the providing of conditions for manifestation of creative opportunities; a democratic style of communication between students and teachers, partnerships, cooperation; a personal example of the solving the creative tasks); the providing of positive motivation (an awareness of the activity and the results; timely evaluation of teacher’s creative activity, a collective formation of criteria for evaluation of creative tasks; the creation of the situation of success); content and procedural implementation (the inclusion into the discipline content the tasks, which demand a creative approach; the combination of individual, group and frontal forms of work; an acquisition of practical experience of creative tasks implementation); consideration of internal preconditions for creativity (the readiness before creative activity; personal traits that promote creative activity). The effectiveness of the mentioned forms of work in the process of a practical activity is approved. Work experience is presented. It is revealed that students are attracted to creative tasks, non-standard forms of work and approaches. They motivate to activity, encourage development and self-improvement, contribute to the formation of initiative, flexibility, originality, critical thinking, independence, deviation from the pattern and others like that.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16078
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Radchenko.pdf302,76 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.