Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16154
Title: Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету
Other Titles: Движение сквозь время: очерки истории географического факультета Тернопольского национального педагогического университета
MOVING THROUGH TIME: OUTLINE OF HISTORY OF THE GEOGRAPHICAL FACULTY OF TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Authors: Кузишин, Андрій Васильович
Царик, Любомир Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Кузишин А., Царик Л. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2020. № 1 (48). С. 4–16.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: географічний факультет ТНПУ
проблематика наукових досліджень
напрямки діяльності
історична ретроспектива
географический факультет ТНПУ
проблематика научных исследований
направления деятельности
историческая ретроспектива
geographical faculty of TNPU
problems of scientific research
directions of activities
historical retrospective
Series/Report no.: Географія;
Abstract: 30-річна діяльність географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка стала мотивацією підготовки даної публікації. За вказаний часовий період факультет зумів утвердитися на географічній мапі України як центр підготовки фахівців географічного, екологічного та туризмологічного спрямування, а також науковий центр за низкою актуальних напрямків досліджень в сфері конструктові, суспільної географії, геоекології та туризмознавства. Розташувавшись між потужними центрами географічної науки – Львовом, Києвом, Чернівцями, Луцьком, Тернопіллю було визначено стати одним з центрів просторово-географічних студій – адже недаремно саме ця територія стала малою батьківщиною фундатора національної географії професора Степана Рудницького. Формування окремого підрозділу стало вимогою часу та обґрунтовано запитами регіону. Навчальні установи, державні та комерційні структури Західної України сьогодні є місцем праці значної частини випускників факультету. За свою нетривалу історію факультет зумів зайняти вагому нішу на загальнодержавному рівні, утвердившись як центр історико-географічних, краєзнавчо-туристичних та еколого-географічних досліджень. Висвітлено історичні передумови відкриття спеціальності «географія», утворення та діяльності географічного факультету. Здійснено ретроспективний аналіз новітньої історії факультету, особливості його утвердження як самостійного підрозділу університету. Виокремлено основні етапи становлення та розбудови географічного факультету. Описано, історію та умови формування кожного освітнього та науково-дослідного підрозділу факультету. Проведено огляд персоналій, які працюють на факультеті. Систематизовано науково-практичні конференції, які були проведені на факультеті за історію його функціонування, визначено проблематику проведених наукових заходів. Можна стверджувати про своєрідну спеціалізацію у проведенні наукових форумів на кожній із кафедр. Кафедри географії і методики її навчання – проблеми природокористування і охорони природи, кафедри географії України і туризму – історія української географії і туризмознавства, кафедри геоекології та матодики навчання екологічних дисциплін – еколого-географічні та геоекологічні засади екологічної науки. Висвітлено історію започаткування підготовки різних напрямків освітньої діяльності – Середня освіта (Географія), Екологія, Туризм, Географія, Науки про Землю на освітніх ступенях «бакалавр» та «магістр». Висвітлено динаміку захищеності викладачів факультету з 2000 по 2020 роки. Наведено матеріали про успішність аспірантури, кількість захищених аспірантів і здобувачів під керівництвом професорів факультету, участь викладачів кафедр у спеціалізованих вчених радах Львівського, Київського, Чернівецького, Східно-Європейського національних університетів. Проведено огляд напрямків наукової діяльності працівників кафедр (кафедри географії та методики її навчання, кафедри географії України і туризму, кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін) в розрізі загальнокафедральних та індивідуальних напрямків досліджень. Описано видавничу діяльність, у тому числі підготовку навчальних підручників для вишів та загальноосвітніх закладів, індивідуальних та колективних монографій викладачів кафедр та навчального підрозділу загалом. Окреслено ключові спрямування міжнародної діяльності факультету, особливості англомовної підготовки викладачів, проходження ними міжнародного стажування. Визначено перспективні риси його освітньої,організаційної та наукової роботи.
30-летняя деятельность географического факультета Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка стала мотивацией подготовки данной публикации. За указанный временной период факультет сумел утвердиться на географической карте Украины как центр подготовки специалистов географического, экологического и туризмологичного направления, а также научный центр по ряду актуальных направлений исследований в области конструктивной, общественной географии, геоэкологии и туризмоведения. Расположившись между мощными центрами географической науки – Львовом, Киевом, Черновцами, Луцком, Тернопольщине было предначертано стать одним из центров пространственно-географических исследований – ведь недаром именно эта территория стала малой родиной основателя национальной географии профессора Степана Рудницкого. Формирование отдельного подразделения стало требованием времени и обоснованно запросами региона. Учебные учреждения, государственные и коммерческие структуры Западной Украины сегодня стали местом работы значительной части выпускников факультета. За свою непродолжительную историю факультет сумел занять весомую нишу на общегосударственном уровне, утвердившись как центр историко-географических, краеведческо-туристических и эколого-географических исследований. Освещены исторические предпосылки образования и деятельности географического факультета. Осуществлен ретроспективный анализ новейшей истории факультета, особенностях его утверждения как самостоятельного подразделения университета. Выделены основные этапы становления и развития географического факультета. Описано, историю и условия формирования каждого образовательного и научно-исследовательского подразделения факультета. Проведен обзор персоналий, которые работают на факультете. Систематизированы научно-практические конференции, проведенные на факультете за историю его функционирования, определена проблематика проведенных научных мероприятий. Можно утверждать о своеобразной специализации в проведении научных форумов на каждой из кафедр. Кафедре географии и методики ее обучения – проблемы природопользования и народонаселения, кафедре географии Украины и туризма – история украинской географии, социальная география и туризмоведения, кафедре геоэкологии и матодики обучение экологических дисциплин – эколого-географические и геоэкологические основы экологической науки. Освещена история начала подготовки различных направлений образовательной деятельности – Среднее образование (География), Экология, Туризм, География, Науки о Земле в образовательных степенях «бакалавр» и «магистр». Освещена динамика защищенности преподавателей факультета с 2000 по 2020 годы. Приведены материалы об результативности аспирантуры, количестве аспирантов и соискателей под руководством профессоров факультета, участие преподавателей кафедр в специализированных ученых советах Львовского, Киевского, Черновицкого, Восточно-Европейского национальных университетов. Проведен обзор направлений научной деятельности сотрудников кафедр (кафедры географии и методики ее обучения, кафедры географии Украины и туризма, кафедры геоэкологии и методики обучения экологическим дисциплинам) в разрезе общекафедральных и индивидуальных направлений исследований. Описано издательскую деятельность, в том числе подготовку учебников для вузов и общеобразовательных учреждений, индивидуальных и коллективных монографий преподавателей кафедр и учебного подразделения в целом. Определены ключевые направления международной деятельности факультета, особенности англоязычной подготовки преподавателей, прохождения ими международной стажировки. Определены перспективные черты его образовательной, организационной и научной работы.
30-year activity of the geography faculty of Ternopil National V. Hnatiuk Pedagogical University became the motivation for preparing this publication. During this period, the faculty managed to establish itself on the map of Ukraine as a training center for geography, ecology and tourism, as well as a research center for a number of relevant research areas such as design, social geography, geoecology and tourism. Ternopil is located between the powerful centers of geographical science, such as Lviv, Kyiv, Chernivtsi and Lutsk. It was determined to become one of the centers of spatial and geographical studies. Particularly this area became the small homeland of the founder of national geography Stepan Rudnytsky. The formation of a separate unit was a matter of time and was justified by the demands of the region. Educational institutions, state and commercial structures of Western Ukraine nowadays are the workplace of a large number of the faculty graduates. During its short history, the faculty has managed to occupy a significant niche at the national level, established itself as a center of historical, geographical, local history, tourist and ecological-geographical research. The historical preconditions for the opening of the specialty "Geography", the formation and activities of the geography faculty are presented. The retrospective analysis of the recent history of the faculty is conducted where the peculiarities of its establishment as an independent unit of the university are discussed. The main stages of formation and development of the geography faculty are highlighted. The history and conditions of each educational and research subdivision formation of the faculty are described. A review of personnel working at the faculty is conducted. Scientific and practical conferences, which were held at the faculty over the time of its functioning, are systematized; the problems of the conducted scientific events are determined. A kind of specialization in holding scientific forums at each of the departments can be noticed. Department of Geography and Methods of Teaching ̶ Problems of Nature Management and Population, Department of Geography of Ukraine and Tourism ̶ History of Ukrainian Geography, Socio-Geographical Research and Tourism Studies, Department of Geoecology and Methods of Teaching Ecological Disciplines ̶ Ecological-Geographical and Geoecological Principles of Ecological Science. The history of the beginning of various educational directions, including Secondary education (Geography), Ecology, Tourism, Geography, Earth sciences at the educational degree of "Bachelor" and "Master" is presented. The dynamics of defense of faculty lecturers over 2000-2020 is highlighted. The materials on the success of postgraduate studies are provided, as well as the number of defensed graduate students and applicants under the guidance of the faculty professors, the participation of faculty members in specialized academic councils of Lviv, Kyiv, Chernivtsi, and Eastern European national universities. The review of scientific activity directions of employees (for Department of Geography and Methods of its Teaching, Department of Geography of Ukraine and Tourism, Department of Geoecology) in the context of general departmental and individual directions of researches is carried out. The publishing activity is described, including the preparation of textbooks for universities and secondary schools, individual and collective monographs of the department lecturers and educational units in general. The key directions of the faculty international activity are outlined. Promising features of its educational, organizational and scientific work are determined.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16154
ISSN: 2519-4577
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2020. № 1 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzyshyn_Tsaryk.pdf290,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.