Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16158
Title: Особливості динаміки і функціонування ставків у Волинській області
Other Titles: Особенности динамики и функционирования прудов в Волынской области
FEATURES OF PONDS DYNAMICS AND FUNCTIONING IN VOLYN REGION
Authors: Іванов, Євген
Грицюк, Іван
Ковальчук, Іван
Bibliographic description (Ukraine): Іванов Є., Грицюк І., Ковальчук І. Особливості динаміки і функціонування ставків у Волинській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2020. № 1 (48). С. 25–32.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: вода
ставок
стан
динаміка
функціонування
вода
пруд
состояние
динамика
функционирование
water
pond
condition
dynamics
functioning
Series/Report no.: Географія;
Abstract: Розглянуто особливості динаміки і функціонування ставків у Волинській області за останні п’ять років. Проаналізовано статистичні дані щодо стану водних обʼєктів, які прив’язані до адміністративних районів регіону. Простежено зміни основних параметрів ставків, їх кількості, площі та об’єму води. У Волинської області налічують 1 115 ставків загальною площею водного дзеркала 5 336,6 га та об’ємом у 57,7 млн м3. Їхня кількість за останні п’ять років суттєво зросла (на 126,8 % у порівнянні з 2014 р.). Тоді як за площею водного дзеркала водойм та їх об’ємом суттєвого збільшення не відбулося – лише на 103,4 % і 101,7 % відповідно. Це свідчить про зростання чисельності здебільшого малих ставків і копаней площею до 0,2‒0,5 га. Проведено аналіз динаміки показників ставків, що передані в оренду. Станом на 1 жовтня 2018 р. у Волинській області в оренду передано 572 ставки, що становить 51,2 % від їхньої загальної кількості. Орендовані ставки мають 3252,2 га водної поверхні (60,9 % від їхньої загальної площі). Кількість орендованих ставків повільно зменшується (96,8 % у порівнянні з 2014 р.). Значно швидше відбувається зниження показників площі водного дзеркала таких ставків та їх об’ємів ‒ 89,2 і 77,5 % відповідно. Найбільше ставків обліковано у Луцькому, Маневицькому, Володимир-Волинському і Горохівському районах. Понад 55 % ставків розміщено у південній частині області, якій властиві значні відносні перевищення висот (35‒40 м) в межах Волинської височини. Щільність водойм може перевищувати 80 од./тис. км2. На основі дешифрованих топографічних карт масштабу 1 : 50 000 досліджено геопросторове розміщення ставкових господарств у регіоні. Ставки переважно неглибокі із середніми глибинами до 1,0‒1,2 м, але зустрічаються водойми глибиною до 2,5‒3,0 м. Більшість господарств перебуває у задовільному стані та знаходяться в експлуатації, однак технічний стан окремих ставків (близько 6 %) є незадовільним.
Рассмотрено особенности динамики и функционирования прудов в Волынской области за последние пять лет. Проанализировано статистические данные о состоянии водных объектов, привязанные к административным районам региона. Прослежено изменения основных параметров прудов, их количества, площади и объема воды. В Волынской области насчитывают 1115 прудов общей площадью водного зеркала 5 336,6 га и объемом в 57,7 млн м3. Их количество за последние пять лет существенно возросло (на 126,8 % по сравнению с 2014 г.). Тогда как по площади водного зеркала водоемов и их объемом существенного увеличения не произошло ‒ на 103,4 % и 101,7 % соответственно. Это свидетельствует о росте численности основном малых прудов и копаней площадью до 0,2‒0,5 га. Проведен анализ динамики показателей прудов, переданных в аренду. По состоянию на 1 октября 2018 г. в Волынской области в аренду передано 572 пруда, что составляет 51,2 % от их общего количества. Арендованные пруды занимают 3252,2 га водной поверхности (60,9 % от их общей площади). Количество арендованных прудов медленно уменьшается (96,8 % по сравнению с 2014 г.). Намного быстрее снижаются показатели площади водного зеркала арендованных прудов и их объемов ‒ 89,2 и 77,5 % соответственно. Больше всего прудов расположено в Луцком, Маневичском, Владимир-Волынском и Гороховском районах. Более 55 % прудов размещено в южной (возвышенной) части области, которой свойственна значительная амплитуда относительных высот (35‒40 м). Плотность водоемов иногда превышает 80 ед./тыс. км2. На основе дешифрованных топографических карт масштаба 1 : 50 000 выявлены особенности геопространственного распространения прудовых хозяйств в регионе. Пруды преимущественно неглубокие, со средними глубинами до 1,0‒1,2 м, но встречаются водоемы глубиной до 2,5‒3,0 м. Большинство прудов находится в удовлетворительном состоянии и эксплуатируется, однако техническое состояние отдельных прудов (около 6 %) является неудовлетворительным.
The features of ponds dynamics and functioning in the Volyn region over last five years was considered. Also was analyzed statistics of water object conditions connected to region administrative district. Traced changes in ponds basic parameters, their quantity, area and volume of water. In the Volyn region defined 1,115 ponds with a total water mirror area of 5,336.6 ha and a volume of 57.7 million m3. Their quantity has increased significantly over last five years (126.8 % in comparison to 2014). While there was no significant increase of reservoirs water mirror size and volume ‒ by only 103.4 % and 101.7 % respectively. This indicates increasing of small ponds by area of 0,2–0,5 ha. Analyzed the rates dynamics of rented ponds. As of October 1, 2018, 572 rented ponds in Volyn region, contain 51.2 % of their total. Rental ponds have 3252,2 ha of water surface (60.9 % of their total area). The quantity of rental ponds is slowly decreasing (96.8 % compared to 2014). The rates of the water mirror area of ponds and their volumes are falling faster ‒ by 89.2 and 77.5 % respectively. The most number of ponds were located in Lutsk (214 units), Manevychi (147 units), Volodymyr-Volynskyi (121 units) and Horokhiv (106 units) districts. The ponds also operate within main city councils, most notably in Kovel (6 units) and Lutsk (5 units). There are no ponds in Novovolynsk. More than 55 % of the ponds are located in southern part of region, which characterized by significant relative elevations (35‒40 m) within the Volyn highland. The density of reservoirs may exceed 80 units/thousand km2. Geospatial location of ponds within region was investigated on basis of decoded topographic maps of 1 : 50,000 scale. The region is characterized by certain features of natural conditions that differentiate it from other regions of Ukraine. In particular, it has the largest wetlands, covering more than 350,000 ha, representing almost 18 % of the area. In order to drain the wetlands and reduce the groundwater level, more than 100 digging ponds have been constructed. The ponds in the farms of the Volyn region are used mainly for fish breeding (341 units), as well as for complex (220 units) and other purposeful use, in particular for rehabilitation and rest (7 units), breeding of waterfowl birds (5 units) and as technical water rates (3 units). There are ponds that perform "rare" functions, for example, to combat erosion processes. In the near future (in connection with decentralization processes) the formation of new territorial communities will take place, which will lead to a new redistribution within their pond farms. The ponds are mostly shallow with average depths up to 1,0‒1,2 m, but also there are reservoirs with depths up to 2,5‒3,0 m. Most pond farms are in good condition, but the technical condition of individual ponds (about 6 %) is unsatisfactory.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16158
ISSN: 2519-4577
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2020. № 1 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IVANOV_GRYTSYUK_KOVALCHUK.pdf489 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.