Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1616
Title: Жанрово-стильові прочитання поезії Б.-І. Антонича та Т. Шевченка у вокальних ансамблях І. Майчика.
Other Titles: Жанрово-стилевые особенности прочтения поэзии Б.-И. Антонича и Т. Шевченко в вокальных ансамблях И. Майчика.
Genre-style features poetry readings B.-I. Antonych and Т. Shevchenko in vocal ensembles.
Authors: Майчик, Остап Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Майчик, О. І. Жанрово-стильові прочитання поезії Б.-І. Антонича та Т. Шевченка у вокальних ансамблях І. Майчика / О. І. Майчик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 78-83.
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: вокально-ансамблевий жанр
трактування поетичного тексту
стилістика та жанрові орієнтири
Abstract: У статті здійснено розгляд особливостей інтерпретації І. Майчиком поетичних текстів двох авторів – Б.-І. Антонича і Т. Шевченка у камерно-ансамблевій творчості з точки зору стилістики та жанрових моделей. Констатовано багатство тематики, жанрових установок, стильових орієнтирів і відповідних їм виконавських складів. Охарактеризовано відмінності світовідчуття, відбір відповідних їм прийомів стильових синтезів, стилізацій, формотворчих ознак, різновидів фольклорної семантики.
В статье осуществлено рассмотрение особенностей интерпретации И. Майчиком поэтических текстов двух авторов – Б.-И. Антонича и Т. Шевченко в камерно-ансамблевом творчестве с точки зрения стилистики и жанровых моделей. Констатировано богатство тематики, жанровых установок, стилевых ориентиров и соответствующих им исполнительских составов. Охарактеризованы различия мироощущения, отбор соответствующих им приемов стилевых синтезов, стилизаций, формообразующих признаков, разновидностей фольклорной семантики.
The article review interpretation of І. Maichyk features poetic texts of two authors – B.-I. Antonych and T. Shevchenko in the chamber ensemble work in terms of style and genre of models. Ascertained wealth of subjects, genre settings, style guidelines, and applicable performing stores. Attitude characteristic differences, the selection of corresponding methods of stylistic synthesis, stylizations, form making signs, varieties of folk semantics.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1616
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. 2011. № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majchuk.pdf229,63 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.