Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16226
Title: Рекреаційна роль лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль під час карантину населення
Other Titles: Рекреационная роль лесов комплексной зеленой зоны города Тернополь во время карантина населения
RECREATIONAL ROLE OF FORESTS OF THE COMPLEX GREEN ZONE TERNOPIL CITY DURING QUARANTINE OF POPULATION
Authors: Кузик, Ігор Романович
Bibliographic description (Ukraine): Кузик І. Рекреаційна роль лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль під час карантину населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2020. № 1 (48). С. 163–171.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: комплексна зелена зона міста
рекреаційна роль
ліси
карантин
комплексная зеленая зона города
рекреационная рол
леса
карантин
complex green zone of the city
recreational role
forests
quarantine
Series/Report no.: Географія;
Abstract: З метою визначення рекреаційної ролі лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль під час карантину населення, було проведено он-лайн опитування, з відповідної тематики. Участь в опитувані взяли 223 респонденти різного віку. Результати показали, що більшість (61%) опитаних осіб під час карантину відвідували приміські ліси Тернополя. Близько 50% респондентів добирались до лісу автомобілем, 34% - пішки та 10% - велосипедом. Метою відвідування лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль для більшості респондентів (90%) була просто прогулянка, ще 7% - проводили у лісі тривалий відпочинок і 3% - займались спортом. Понад 60% опитаних респондентів проводили у лісі 1-3 години, близько 30% - були у лісі менше однієї години, 4% - 4-6 годин і лише 1% - весь день. Результати опитування, засвідчили зростання рекреаційної ролі лісів комплексної зеленої зони міста під час карантину населення, а відповідно і збільшення рекреаційного навантаження на ландшафти приміських лісів. В ході проведеного дослідження виявлено, що під час карантину, мешканці мікрорайонів міста Тернопіль, переважно відвідували ліси сусідніх сільських рад, які безпосередньо примикають до їх житлових масивів. Встановлено, що рекреаційна ємність території для організації відпочинку є найвищою у приміських лісах поблизу мікрорайонів «Дружба» (9150 осіб), «Оболоня» (3991 особа), «Кутківці» (5447 осіб), «Сонячний» (1292 особи), а найменшою біля мікрорайонів «Канада», «Варшавський» та «Аляска», близько 90 осіб відповідно. Допустиме рекреаційне навантаження на ліси комплексної зеленої зони міста Тернопіль становить 2,3 особи/га. Розрахована загальна рекреаційна місткість лісів лісогосподарської частини комплексної зеленої зони міста Тернопіль складає 10 465 осіб, що становить близько 5% населення міста (при нормі 30%). Площа лісів зеленої зони навколо міста Тернопіль, становить 4550 га, що не відповідає нормативам Державних будівельних норм України. Ліси комплексної зеленої зони міста Тернопіль, придатні для розвитку рекреаційної діяльності, навіть у специфічних умовах карантину. За умови дотримання усіх карантинних обмежень та вимог, відпочинок у приміських лісах Тернополя буде безпечним та корисним, як для фізичного, так і психологічного здоров’я мешканців міста.
С целью определения рекреационной роли лесов комплексной зеленой зоны города Тернополь во время карантина населения, был проведен онлайн-опрос, по соответствующей тематике. Участие в опросе приняли 223 респондента разного возраста. Результаты показали, что большинство (61%) опрошенных лиц во время карантина посещали пригородные леса Тернополя. Около 50% респондентов добирались до леса автомобилем, 34% - пешком и 10% - на велосипеде. Целью посещения лесов комплексной зеленой зоны города Тернополь для большинства респондентов (90%) была просто прогулка, еще 7% - проводили в лесу длительный отдых и 3% - занимались спортом. Более 60% опрошенных респондентов проводили в лесу 1-3 часа, около 30% - были в лесу меньше одного часа, 4% - 4-6 часов и только 1% - весь день. Результаты опроса, показали рост рекреационной роли лесов комплексной зеленой зоны города во время карантина населения, а соответственно и увеличение рекреационной нагрузки на ландшафты пригородных лесов. В ходе проведенного исследования выявлено, что во время карантина, жители микрорайонов города Тернополь, преимущественно посещали леса соседних сельских советов, которые непосредственно примыкают к их жилым массивам. Установлено, что рекреационная емкость территории для организации отдыха является самой высокой в пригородных лесах вблизи микрорайонов «Дружба» (9150 человек), «Оболоня» (3991 человек), «Кутковцы» (5447 человек), «Солнечный» (1292 человека), а наименьшей около микрорайонов «Канада», «Варшавский» и «Аляска», (по 90 человек соответственно). Допустимая рекреационная нагрузка на леса комплексной зеленой зоны города Тернополь составляет 2,3 чел./га. Рассчитана общая рекреационная емкость лесов лесохозяйственной части комплексной зеленой зоны города Тернополь составляет 10 465 человек, это около 5% населения города (при норме 30%). Площадь лесов зеленой зоны вокруг города Тернополь, составляет 4550 га, что не соответствует нормативам Государственных строительных норм Украины. Леса комплексной зеленой зоны города Тернополь, пригодные для развития рекреационной деятельности, даже в специфических условиях карантина. При условии соблюдения всех карантинных ограничений и требований, отдых в пригородных лесах Тернополя будет безопасным и полезным для физического и психологического здоровья жителей города.
With the spread of COVID-19 infectious disease and quarantine of the population, the need for rest and spending time in nature is growing. This problem is especially relevant in the urban environment, with limited spatial resources. As, according to the national legislative acts, visiting parks, squares and other green areas of public use is prohibited during quarantine, the recreational role of forests of the complex green zone is growing in the city. Therefore, the study, on the example of the complex green zone of Ternopil city, is a timely and actual scientific-practical task. In order to determine the recreational role of forests the complex green zone of the Ternopil city during the quarantine of the population, a online-survey was conducted. 223 respondents of different ages took part in the survey. The results showed that the majority (61%) of respondents during the quarantine visited the suburban forests of Ternopil. About 50% of respondents reached the forest by car, 34% - on foot and 10% - by bicycle. The purpose of visiting the forests of the complex green zone of Ternopil city for the majority of respondents (90%) was just a walk, another 7% - spent a long rest in the forest and 3% - went in for sports. More than 60% of respondents conducted in the forest 1-3 hours, about 30% - were in the forest less than one hour, 4% - 4-6 hours and only 1% - all day. The results of the survey showed an increase in the recreational role of forests in the complex green zone of the city during the quarantine of the population, and accordingly, an increase in the recreational load on the landscapes of suburban forests. During the study, it was found that during the quarantine, residents of the neighborhoods of Ternopil, mostly visited the forests of neighboring village councils, which are directly adjacent to their housing estates. It is established that the recreational capacity of the territory for recreation is the highest in the suburban forests near the neighborhoods «Druzhba» (9150 people), «Obolonya» (3991 people), «Kutkivtsi» (5447 people), «Sonyachnyy» (1292 people), and the smallest near the neighborhoods of «Kanada», «Varshavskyy» and «Alyaska», about 90 people respectively. Permissible recreational load on the forests of the complex green zone of Ternopil city is 2.3 people/ha. It is calculated that the total recreational capacity of forests in the forestry part of the complex green zone of the Ternopil city is 10 465 people, which is about 5% of the city population (at a rate of 30%). The area of forests in the green zone around the Ternopil city is 4550 hectares, which not meets the standards of the State Building Norms of Ukraine. Deficits of forests of the complex green zone of Ternopil city make 2185 hectares. However forests of the complex green zone of Ternopil city are suitable for the development of recreational activities, even in specific quarantine conditions. Subject to all quarantine restrictions and requirements, recreation in the suburban forests of Ternopil will be safe and beneficial for the physical and psychological health of the city's residents.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16226
ISSN: 2519-4577
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2020. № 1 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzyk.pdf315,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.