Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16479
Title: Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності
Other Titles: PREPARATION OF FUTURE SOCIO-CULTURAL MANAGERS FOR ANIMATION ACTIVITY
Authors: Главацька, Ольга Леонідівна
Олійник, Галина Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Главацька О. Л., Олійник Г. М. Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності // Інноваційна педагогіка / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса, 2020. Вип. 20, т. 1. С. 111–115.
Issue Date: 2020
Keywords: анімація
аніматор
анімаційна діяльність
соціокультурна сфера
підготовка
менеджер
animation
animator
animation
socio-cultural sphere
trainin
manager
Abstract: Актуальність статті зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства анімація виступає інноваційним видом соціо-культурної діяльності соціальних груп і окремих індивідів, завдання якого полягає в подоланні соціального та культурного відчуження з метою усунення особистісної соці- альної дезінтеграції, реабілітації критичних станів людини, допомоги у творчій самореалізації. У статті висвітлено зовнішні та внутрішні чинники впливу на специфіку організації дозвілля в сучасних реаліях. Розкрито сутність таких понять, як: «анімація», «аніматор», «анімаційна діяльність». Анімація є способом ініціації творчих потреб людини та її соціальної активності, опти- мізації міжособистісних та міжгрупових відносин, соціально-культурної інтеграції, самосвідомості та самовизначення особи в контексті побудови громадянського сус- пільства. Аніматор – це кваліфікований працівник, який сприяє розкриттю та роз- витку виховного, культурного і духовного потенціалу людини, а також покликаний підвищувати суспільну свідомість, покра- щувати життя громади, розвивати куль- турну демократію. Соціально-культурна анімаційна діяльність як сфера соціал ної діяльності орієнтована на залучення людини до культури, самостійна складова частина загальної системи соціалізації особистості, соціального виховання й освіти. Вказано, що у сфері організації соціокультурної анімаційної діяльності застосовують різні управлінські технології, а саме: маркетингові, моніторингу, прогнозування, управлінського рішення, соціокультурний менеджмент. Основна увага у статті зосереджена на професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності, яка трактується як процес і результат формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь і ціннісних настанов щодо організації управлінської соціокультурної діяльності. Процес професійної підготовки майбутніх фахівців менеджменту соціокультурної діяльності на основі освіт- ньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володи- мира Гнатюка триває два роки, протягом яких студенти оволодівають теоретичними знаннями і проходять різні види практичної підготовки. Під час навчання студенти оволодівають основними фаховими компетентностями, які сприяють ефективному здійсненню анімаційної діяльності.
The relevance of the article is due to the fact that at the present stage of society development animation is an innovative kind of socio-cultural activity of social groups and individuals, the task of which is to overcome social and cultural alienation in order to eliminate personal social disintegration, rehabilitation of human creativity. The article highlights the external and internal factors influencing the specifics of leisure organization in modern realities. The essence of such concepts as “animation”, “animator”, “animation activity is revealed”. Animation is a way of initiating a person’s creative needs and social activity, optimizing interpersonal and intergroup relations, sociocultural integration, self-awareness and selfdetermination of the individual in the context of civil society building. The animator is a skilled worker who promotes the discovering and development of a person’s educational, cultural and spiritual potential, as well as aims to raise public awareness, improve community life, and develop cultural democracy. Socio-cultural animation activity as a sphere of social activity, focused on bringing people to culture, an independent component of the general system of socialization of personality, social education and education. It is stated that in the sphere of organization of socio-cultural animation activity different management technologies are applied: marketing, monitoring, forecasting, managerial decision, socio-cultural management. The main focus of the article is on the professional training of future managers of the sociocultural sphere for animation, which is interpreted as the process and result of the formation of higher education knowledge, skills and values. The process of professional training of future specialists in the management of socio-cultural activities on the basis of educational and qualification level junior specialist in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University lasts for two years during which students acquire theoretical knowledge and undergo various types of practical training. During their studies, students acquire basic professional competences that contribute to the effective implementation of animation activities.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16479
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlavatska_Oliinyk_prychorn.pdf335,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.