Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17540
Title: Теоретичний концептуальний конструкт української дитячої субкультури
Authors: Сіткар, Віктор
Sitkar, Viktor
Bibliographic description (Ukraine): Сіткар В. Теоретичний концептуальний конструкт української дитячої субкультури // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, вип. 1 : Психологія. С. 130-142.
Issue Date: 2019
Publisher: Лисенко М. М.
Keywords: діти
субкультура
дитяча субкультура
методологеми
соціально-психологічна концепція
субкультурна карта України
children
subculture
children’s subculture
methodology
socio-psychological concept
subcultural map of Ukraine
Abstract: У статті представлено теоретичний конструкт розробленої соціально-психологічної концепції української дитячої субкультури. Наголошено, що композиційно висвітлення цієї концепції, як системи наукових знань і як форми подання результатів досліджень, повинно включати такі розділи: 1) вихідні світоглядні методологеми (загальні положення); 2) понятійно- категоріальний апарат; 3) концептуальні методологеми (теоретико-методологічні підстави); 4) концептуальне ядро (дослідницькі принципи); 5) основні змістові смисли (змістовно-смислове наповнення); 6) психо-соціо-культурні умови ефективного функціонування і розвитку дитячої субкультури; 7) верифікацію. Розглянуто взаємозв’язок різних рівнів методології з деякими аспектами дитячої субкультури. Зазначено, що серед рівнів методології найвищий рівень займає філософська методологія науки, яка виконує інтегративну функцію в пізнанні того чи іншого явища, узагальнюючи роз’єднані точки зору. Закцентовано, що в межах конкретного дослідження всі рівні методології тісно переплітаються, хоча кожен з них має свої функції, при цьому філософський рівень виступає як змістова підстава будь-якого методологічного знання; рівні методології задають логіку предмету дослідження, постановці завдань, аналізу та уточненню понять, розробці загальних і конкретних методичних принципів та процедур. Зазначено, що сьогодні спостерігається деяка розмежованість двох векторів розвитку в субкультурному полі України – «соціально-орієнтованого» та «національно-орієнтованого». Зроблено висновок, що запропонований узагальнений теоретичний концептуальний конструкт дитячої субкультури, за умови достатнього емпіричного наповнення кожного його розділу, дозволить поповнити банк наукових даних з проблеми української дитячої субкультури, яка має свої ментальні, регіональні, вікові й поліетнічні особливості та сприятиме створенню «дитячої субкультурної карти України».
The article presents the theoretical construct of the developed social and psychological concept of the Ukrainian children’s subculture. It is stressed, that in terms of composition this concept, as a system of scientific knowledge and form of presentation of research results, should be highlighted with regard to the following sections: basic ideological methodologies (general provisions); conceptual and categorical apparatus; conceptual methodologies (theoretical and methodological grounds); conceptual core (research principles); main content meaning (content and semantic content); psychosocio- cultural conditions for the effective functioning and development of children’s subculture; verification. Interaction of various levels of methodology with certain aspects of children’s subcultur e has been considered in this research. Among the level of methodology the highest level is maintained by the philosophical methodology of science, which performs an integrative function in cognition of a phenomenon, summing up the dissected points of view. It is emphasized that within the limits of a study all levels of methodology are closely intertwined, although each of them has its own function, whereas the philosophical level acts as the substantive basis of methodological knowledge. Levels of methodology set the logic of the subject of research, formulation of tasks, analysis and clarification of concepts, the development of general and specific methodological principles and procedures. Nowadays there is a certain delineation of two vectors of development in the subculture sphere of Ukraine – «socially oriented» and «nationally oriented». The suggested in this research theoretical conceptual construct of the children’s subculture with sufficient empirical content of each section will allow to enrich the scientific data bank on the problem of the Ukrainian children’s subculture, which has its own mental, regional, age and multi-ethnic peculiarities, and contribute to the creation of «children’s subcultural map of Ukraine».
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17540
ISSN: 2308-5126 (Друковане видання)
2518-1114 (Електронне видання)
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitkar.pdf245,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.