Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18487
Title: THE DIVERSITY IN THE CRITICAL ESSAY GENRE IN WESTERN UKRAINIAN PERIODICALS OF 1920 – 1930s
Authors: Кучма, Наталія Зіновіївна
Деркач, Галина Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Кучма Н., Деркач Г. THE DIVERSITY IN THE CRITICAL ESSAY GENRE IN WESTERN UKRAINIAN PERIODICALS OF 1920 – 1930s // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 51. С. 14-23.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: literary criticism
genre
literary portrait
review
preface
peer review
cycle
essay
літературна критика
жанр
літературний портрет
рецензія
передмова
рецензія
серія
есе
krytyka literacka
gatunek
portret literacki
recenzja
przedmowa
recenzja
cykl
esej
Abstract: The paper deals with genre varieties of a literary critical essay (reviews, feature articles, essays, portraits, series of essays), which functioned in the periodicals of Western Ukraine in the 20-1930s of the XX century. The authors have shown how, through the interpenetration of components of different genres of literary criticism, basic style features of the leading critics of the denoted time and region, primarily Ye. - Yu. Pelenskyi, M. Rudnytskyi, M. Kovalskyi, L. Nyhrytskyi, S. Hordynskyi – were formed. Specific examples demonstrate the dominant criteria for critical assessments and perceptions.
Стаття стосується жанрових різновидів літературно-критичного есе (рецензії, фейлетони, нариси, портрети, серії есе), що функціонував у періодичних виданнях Західної України у 20-30-ті роки XX століття. Автори показали, як завдяки взаємопроникненню компонентів різних жанрів літературної критики сформувалися основні стилістичні особливості творів провідних критиків зазначеного часу та регіону, особливо Є.-Ю.Пеленського, М. Рудницького, М. Ковальського, Л. Нигрицького та С. Гординського. Домінуючі критерії критичних оцінок та спостережень показані на конкретних прикладах.
Artykuł dotyczy odmian gatunkowych literackiego eseju krytycznego (recenzje, felietony, eseje, portrety, cykle esejów), które funkcjonowały w periodykach zachodniej Ukrainy w latach 20. i 30. XX wieku. Autorzy pokazali, jak poprzez przenikanie się składników różnych gatunków krytyki literackiej ukształtowały się podstawowe cechy stylistyczne prac czołowych krytyków wskazanego czasu i regionu, przede wszystkim J. -J. Pelenskiego, M. Rudnyckiego, M. Kovalskiego, L. Nyhryckiego i S. Hordynskiego. Dominujące kryteria krytycznych ocen i spostrzeżeń zostały pokazane na konkretnych przykładach.
Description: DOI 10.25128/2304-1222.20.51.02
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18487
ISSN: 2304-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 51

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuchma_Derkach.pdf710,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.