Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18495
Title: Лексико-семантичні особливості функціонування дидактичної лексики в спеціальних текстах
Authors: Плавуцька, Ольга Петрівна
Пасічник, Наталія Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Плавуцька О., Пасічник Н. Лексико-семантичні особливості функціонування дидактичної лексики в спеціальних текстах // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 51. С. 70-78.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: didactic vocabulary
special text
compatibility
valence
дидактична лексика
спеціальний текст
сумісність
валентність
słownictwo dydaktyczne
tekst specjalny
kompatybilność
walencja
Abstract: The article analyzes the combination as a way of functioning of didactic vocabulary in special texts. the views of leading linguists are analyzed, parallels between compatibility and valence are drawn as markers of the functioning of professional vocabulary in the field of education. It is noted that in the educational process the text functions as the main unit of communication and, serving the sphere of organized learning, performs its inherent functions, namely information, developmental, transformational didactic. It is indicated that the lexical structure of a scientific text, which includes certain types of didactic texts, contains commonly used words, terms and words of general scientific communication. The peculiarity of the lexical composition of the didactic text is that didactic terms have the property to move to a group of words of common language and vice versa, which indicates the incompleteness of the didactic terminology, its openness to attract new terms. It is confirmed that the two-sided functioning of the didactic text (as a source and means of pedagogical communication) testifies to its universality, and thus creates conditions for the analysis of features of lexical units in didactic texts from different angles. It is concluded that compatibility as a marker of the functioning of special texts requires further research.
У статті проаналізовано поєднання як спосіб функціонування дидактичної лексики у спеціальних текстах. аналізуються погляди провідних лінгвістів, проводяться паралелі між сумісністю та валентністю як маркерами функціонування професійної лексики в освітній галузі. Відзначено, що в навчальному процесі текст функціонує як основна одиниця спілкування і, обслуговуючи сферу організованого навчання, виконує властиві лише йому функції, а саме інформаційну, розвивально-виховну, трансформаційну дидактичну. Вказано, що лексичний склад наукового тексту, до якого належать окремі види дидактичних текстів, містить загальновживані слова, терміни та слова загальнонаукової комунікації. Особливістю лексичного складу дидактичного тексту є те, що дидактичні терміни мають властивість переходити до групи слів загальної мови і навпаки, що свідчить про незавершеність формування дидактичної терміносистеми, її відкритість до залучення нових терміноодиниць. Підтверджено, що двобічність функціонування дидактичного тексту (як джерело і засіб педагогічного спілкування) свідчить про його універсальність, а відтак створює умови для аналізу особливостей лексичних одиниць у дидактичних текстах під різним кутом зору. Зроблено висновок, що сполучуваність як маркер функціонування спеціальних текстів потребує подальшого дослідження.
W artykule przeanalizowano połączenie jako sposób funkcjonowania słownictwa dydaktycznego w tekstach specjalnych. analizowane są poglądy czołowych językoznawców, analizowowane są podobieństwa między kompatybilnością a walencją jako wyznacznikami funkcjonowania słownictwa zawodowego w dziedzinie edukacji. Należy zauważyć, że w procesie edukacyjnym tekst pełni rolę głównej jednostki komunikacyjnej i będąc sferą zorganizowanego uczenia się, spełnia jego nieodłączne funkcje, a mianowicie dydaktykę informacyjną, rozwojową, transformacyjną. Wskazuje się, że struktura leksykalna tekstu naukowego, w którego skład wchodzą określone typy tekstów dydaktycznych, zawiera powszechnie używane słowa, terminy i wyrazy komunikacji ogólnej. Osobliwością kompozycji leksykalnej tekstu dydaktycznego jest to, że terminy dydaktyczne mają właściwość przechodzenia do grupy wyrazów języka potocznego i odwrotnie, co wskazuje na niekompletność terminologii dydaktycznej, jej otwartość na przyciąganie nowych terminów. Potwierdza się, że dwustronne funkcjonowanie tekstu dydaktycznego (jako źródła i środka komunikacji pedagogicznej) świadczy o jego uniwersalności, a tym samym stwarza warunki do analizy cech jednostek leksykalnych w tekstach dydaktycznych z różnych perspektyw. Stwierdzono, że zgodność jako wyznacznik funkcjonowania tekstów specjalnych wymaga dalszych badań.
Description: DOI 10.25128/2304-1222.20.51.08
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18495
ISSN: 2304-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 51

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plavutska_Pasichnyk.pdf984,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.