Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19050
Назва: Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО
Інші назви: THE FEATURES OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING IN TEACHING SUBJECTS OF THE PEDAGOGICAL CYCLE IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
Автори: Вихор, Світлана Теодозіївна
Радченко, Ольга Яківна
Бібліографічний опис: Вихор С., Радченко О. Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2021. Вип. 35. Том 1. С. 297-305
Дата публікації: 2021
Видавництво: Гельветика
Ключові слова: дистанційне навчання
електронні освітні ресурси
інтернет-середовище
практичне впровадження дистанційного навчання
заклади вищої освіти
distance learning
electronic educational resources
internet environment
practical implementation of distance learning
institutions of higher education
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено дослідженню проблеми практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО. Представлено результати емпіричного вивчення особливостей впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО. Проаналізовано стан розробленості означеної проблеми у психолого-педагогічній науці та практиці закладів вищої освіти. Розкрито сутність поняття «дистанційне навчання», як складової частини загальної системи навчання, та законодавчі аспекти його впровадження. Представлено результати вивчення переваг та недоліків дистанційного навчання. Проаналізовано зміст термінів «електронне навчання», «електронні освітні ресурси», їх види, моделі, взаємозв’язок, порядок розроблення та впровадження. Обґрунтовано роль електронного освітнього середовища як засобу здійснення дистанційного навчання та психологічного впливу інтернет-середовища на всіх учасників освітнього процесу в умовах виключно дистанційного навчання. Розроблено та апробовано програму емпіричного дослідження студентів 2-4 курсів, що охоплює такі етапи: збір матеріалу, проведення опитування, аналіз та інтерпретація одержаних результатів. Вивчено переваги, недоліки та оцінювання студентами рівня організації дистанційного навчання під час вивчення предметів педагогічного циклу. Встановлено, що переважна більшість студентів задоволена запропонованими можливостями Moodle та Zoom, змогла адаптуватися до навчання онлайн, навчилася правильно розподіляти та економити час. Виділено основні труднощі практичної роботи викладачів та студентів в електронному освітньому середовищі: технічні ускладнення, недостатній рівень знань та умінь роботи з інтернет-платформами, значне психологічне навантаження; для викладачів зростає енергозатратність та кількість часу на підготовку та перевірку до занять, відсутні навички наукової організації праці при тривалій роботі з комп’ютером. Визначено дві основних групи практичних проблем, які стримують розвиток дистанційної освіти – технічні та здоров’язбережувальні. Окреслено коло питань, що потребують подальшого дослідження: обґрунтування та впровадження технічних та здоров’язбережувальних технологій у системі вищої освіти.
The article is devoted to the study of the problem of practical implementation of distance learning in the teaching of the subjects of the pedagogical cycle in institutions of higher education. The results of an empirical study of the special aspects of the implementation of distance learning in the teaching of the subjects of the pedagogical cycle in institutions of higher education are presented. The state of development of the specified problem in psychological and pedagogical science and practice of institutions of higher education is analyzed. The essence of the concept of “distance learning” as a component of the general system of education and legislative aspects of its implementation are revealed. The results of studying the advantages and disadvantages of distance learning are presented. The content of the terms “e-learning”, “electronic educational resources”, their types, models, interrelation, and the procedure of development and implementation are analyzed. The role of the electronic educational environment as a means of implementing distance learning and the psychological impact of the internet environment on all participants in the educational process in conditions of exclusively distance learning is substantiated. The program of empirical research of students of 2-4 courses has been developed and tested, covering the following stages: collecting material, conducting a survey, analyzing and interpreting the results obtained. The advantages, disadvantages, and evaluations by students of the level of organization of distance learning in the study of subjects of the pedagogical cycle are studied. It was found that the vast majority of students are satisfied with the opportunities offered by Moodle and Zoom, they were able to adapt to online learning and learned how to properly allocate and save their time. The main difficulties of the practical work of teachers and students in an electronic educational environment are highlighted: technical complications, insufficient level of knowledge and skills of working with internet platforms, significant psychological load; for teachers, energy consumption and the amount of time spent preparing and checking for classes are growing, there are no skills of scientific organization of work during long-term work with a computer. Two main groups of practical problems that hinder the development of distance education are identified – technical and health-saving. A range of issues requiring further research is outlined: substantiation and implementation of technical and healthsaving technologies in the higher education system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19050
ISSN: 2308-4855
2308-4863
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Radchenko_Vykhor_The_features_of_practical.pdf539,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.