Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19352
Title: Використання професійно орієнтованих завдань у вивченні інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах
Other Titles: Использование профессионально-ориентированных задач при изучении информационных технологий в педагогических высших учебных заведениях
APPLICATION OF THE PROFESSIONALLY ORIENTED TASKS IN LEARNING INFORMATION TECHNOLOGIES AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS
Authors: Вельгач, Андрій Володимирович
Грод, Інна Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Вельгач А. В., Грод І. М. Використання професійно орієнтованих завдань у вивченні інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 14–24.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: професійно орієнтовані завдання
компетентності
інформаційні технології
дослідження
офісні пакети
профессионально-ориентированные задачи
компетентности
информационно технологии
исследования
офисные пакеты
professionally-oriented tasks
competencies
information technologies
research
office packages
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Застосування інформаційних та комунікаційних технологій надає широкі можливості для організації навчально-пізнавальної діяльності школярів. У зв’язку з цим важливим є навчання майбутніх учителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у їх професійній діяльності. Оскільки значна увага приділяється не тільки знанням, якими повинні оволодіти випускники вузів, а й формуванню у них професійних умінь, то найбільшою мірою сучасним вимогам до вищої освіти відповідає новий вид навчальних завдань – професійно орієнтовані завдання. З’ясовано основні аспекти впровадження професійно орієнтованих завдань у навчальний процес педагогічних вищих навчальних закладів, досліджено нові можливості та шляхи використання у роботі вчителя пакету офісних програм, застосовано професійно орієнтовані завдання при створенні навчально-методичного комплексу для студентів непрофільних спеціальностей при вивченні Microsoft Office 2010. Наведено приклад формування поетапної та послідовної системи завдань для одержання певного кінцевого результату при врахуванні професійної спрямованості студентів. Розроблені нові підходи на основі впровадження професійно орієнтованих завдань до викладання курсу «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі», які дозволять студентам набуті знання та навички роботи з програмами офісного пакету вміло застосувати у навчанні і дадуть їм можливість гнучко адаптуватися в ситуаціях, що виникають у професійній діяльності вчителя, самостійно здобувати потрібні знання, ефективно використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці.Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань було використано комплекс взаємопов’язаних методів: теоретичних: аналізу та узагальнення науково-педагогічної літератури, моделювання навчального процесу; емпіричних: спостереження за навчальним процесом у школі під час педагогічної практики та в університеті. Проникнення інформаційних технологій у навчальний процес вищого навчального закладу дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи та організаційні форми навчання.
Применение информационных и коммуникационных технологий предоставляет широкие возможности для организации учебно-познавательной деятельности школьников. В связи с этим важным является обучение будущих учителей эффективному использованию информационно- коммуникационных технологий в их профессиональной деятельности. Поскольку значительное внимание уделяется не только знаниям, которыми должны овладеть выпускники вузов, но и формированию у них профессиональных умений, то в наибольшей степени современным требованиям к высшему образованию отвечает новый вид учебных задач – профессионально-ориентированные задачи. Выяснены основные аспекты внедрения профессионально-ориентированных задач в учебный процесс педагогических вузов, исследованы новые возможности и пути использования в работе учителя пакета офисных программ, применены профессионально-ориентированные задачи при создании учебно- методического комплекса для студентов непрофильных специальностей при изучении Microsoft Office 2010. Приведен пример формирования поэтапной и последовательной системы задач для получения определенного конечного результата, учитывая профессиональную направленность студентов. Разработаны новые подходы на основе внедрения профессионально-ориентированных задач к преподаванию курса «Современные информационные технологии в учебном процессе», которые позволят студентам приобретенные знания и навыки работы с программами офисного пакета умело применить в обучении и дадут им возможность гибко адаптироваться в ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности учителя, самостоятельно приобретать необходимые знания, эффективно использовать их для решения различных проблем на практике. Для решения поставленных в исследовании задач был использован комплекс взаимосвязанных методов: теоретических: анализ и обобщение научно-педагогической литературы, моделирование учебного процесса; эмпирических: наблюдение за учебным процессом в школе во время педагогической практики и в университете. Проникновение информационных технологий в учебный процесс высшего учебного заведения позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.
The most often used information technologies in the future professional activity of students of pedagogical universities are computer technologies of text, tabular and graphic data processing, work with multimedia data, as well as computer telecommunications. Mastering the skills of working with these technologies involves the study of office suites that allow you to perform data processing work. The use of information and communication technologies provides ample opportunities for the organization of educational and cognitive activities of students. Therefore, it is important to teach students the effective use of information and communication technologies in their professional activities. As far as much attention is paid not only to the knowledge that graduates must master, but also the formation of their professional skills, the most modern requirements for higher education meets a new type of educational tasks – professionally-oriented tasks. The article clarifies the main aspects of the introduction of professionally-oriented tasks in the educational process of pedagogical higher educational institutions. New possibilities and ways of using a package of office programs in the work of a teacher have been investigated. The professionally-oriented tasks have been applied in creating an educational and methodological complex for students in the study of Microsoft Office 2010. An example of step-by-step and sequential system of tasks for obtaining a certain outcome result taking into account the professional orientation of students has been given. New approaches to the introduction of professionally-oriented tasks in teaching the course “Modern information technologies in the educational process” have been developed. They will allow students to apply skillfully the acquired knowledge and skills to work with office suite programs in their studies, flexibly adapt to situations that arise in the professional activities of teachers, independently acquire the necessary knowledge, effectively use them to solve various problems in practice. A set of interrelated methods was used to solve the tasks included in the study: theoretical: analysis and generalization of scientific and pedagogical literature, modeling of the educational process; empirical: observation of the educational process at school during pedagogical practice and at the university. The introduction of information technology into the educational process of higher education allows teachers to qualitatively change the content, methods and organizational forms of learning.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.2
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19352
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Velhach_Grod.pdf300,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.