Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19355
Title: Роль тьютора у професійній підготовці майбутнього фахівця з охорони праці в період запровадження дистанційного навчання
Other Titles: Роль тьютора при профессиональной подготовке будущего специалиста по охране труда в период введение дистанционного обучения
THE ROLE OF A TUTOR IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE OCCUPATIONAL SAFETY SPECIALIST DURING THE PERIOD OF DISTANCE LEARNING
Authors: Каменська, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Каменська І. Роль тьютора у професійній підготовці майбутнього фахівця з охорони праці в період запровадження дистанційного навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 41–49.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: тьюторство
тьютор
викладач (тьютор)
куратор
викладач
професійна підготовка
тьюторство
тьютор
преподаватель (тьютор)
куратор
преподаватель
профессиональная подготовка
tutoring
tutor
teacher (tutor)
curator
teacher
professional training
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто актуальну проблему використання тьюторської системи навчання та виховання студентської молоді в період запровадження дистанційного навчання. Обґрунтовано переваги запровадження дистанційного навчання задля запобігання ускладнення епідеміологічної ситуації та створення сприятливих умов навчання в умовах поширення COVID-19. Охарактеризовано особливості роботи викладача (тьютора) в умовах онлайн навчання. Встановлено, що запровадження дистанційного навчання через інтернет і періодичним консультуванням здобувачів освіти викладачами- консультантами (координаторами, тьюторами) є ресурсом для повноцінного забезпечення рівня засвоєння знань та набуття навичок, необхідних для роботи у майбутній професійній діяльності і подальшого кар’єрного зростання фахівців з охорони праці. Розкрито сутність поняття «тьютор». Теоретично обґрунтовано значення тьютора у дистанційній формі навчання в закладах вищої освіти (ЗВО). Встановлено, що тьютор є ключовою фігурою процесу дистанційного навчання. Визначено обов’язки, ролі, функції та завдання тьютора в сучасних умовах навчання задля забезпечення якості надання освітніх послуг у ЗВО та досягнення поставленої навчальної мети. Представлено педагогічні умови навчання, які реалізовує викладач (тьютор) у дистанційному навчанні при професійній підготовці майбутніх фахівців з охорони праці. З’ясовано, що роль викладача (тьютора) розширюється й оновлюється в системі запровадження дистанційної освіти. Встановлено, що він координує пізнавальний процес, використовуючи різноманітні форми взаємодії (семінари, вебінари, відеолекції, відеоконференції), удосконалює цифровий освітній контент, надає змістовні консультації, керує навчальними проектами тощо.
Рассмотрена актуальная проблема использования тьюторской системы обучения и воспитания студенческой молодежи в период введения дистанционного обучения. Обоснованы преимущества внедрения дистанционного обучения для предотвращения осложнения эпидемиологической ситуации и создания благоприятных условий обучения в условиях распространения COVID-19. Охарактеризованы особенности работы преподавателя (тьютора) в условиях онлайн обучения. Установлено, что введение дистанционного обучения через интернет с периодическим консультированием студентов преподавателями-консультантами (координаторами, тьюторами) является ресурсом для полноценного обеспечения уровня усвоения знаний и приобретения навыков, необходимых для работы в будущей профессиональной деятельности и дальнейшего карьерного роста специалистов по охране труда. Раскрыта сущность понятия «тьютор». Теоретически обосновано значение тьютора в дистанционной форме обучения в учреждениях высшего образования. Установлено, что тьютор является ключевой фигурой процесса дистанционного обучения. Выделены обязанности, роли, функции и задачи тьютора в современных условиях обучения для обеспечения качества предоставления образовательных услуг в учреждениях высшего образования и достижения поставленных целей обучения. Представлены педагогические условия обучения, которые реализует преподаватель (тьютор), в дистанционном обучении при профессиональной подготовке будущих специалистов по охране труда. Выяснено, что роль преподавателя (тьютора) расширяется и обновляется в системе введения дистанционного образования. Установлено, что он координирует познавательный процесс, используя различные формы взаимодействия (семинары, вебинары, видеолекции, видеоконференции), совершенствует цифровой образовательный контент, предоставляет содержательные консультации, руководит учебными проектами и т.д.
The topical problem of using the tutoring system of education and upbringing of student youth during the introduction of distance learning has been considered. The purpose of the article is to investigate the role of a tutor in the formation of professional competence of students in the training of future health and safety specialists during the introduction of distance learning. The main types of distance learning technologies have been analyzed, which allows to carry out distance learning, not only without losing the quality of learning, but on the contrary improving it through individualization, active learning methods, bilateral interaction between a teacher and a student. The author substantiates the advantages of introducing distance learning to prevent the complication of the epidemiological situation and the creation of favorable learning conditions in the context of the spread of COVID-19. The peculiarities of the work of a tutor in the conditions of online learning have been described. It has been established that the introduction of distance learning via the Internet, with periodic counseling of students by teachers-consultants (coordinators, tutors) – is a resource to fully ensure the level of knowledge acquisition and skills necessary for future professional activity and further career growth labor protection specialists. The author reveals the essence of the concept of «tutor». The importance of a tutor in the application of distance learning in higher education institutions is theoretically substantiated. It has been established that a tutor is a key figure in the distance learning process. The responsibilities, roles, functions and tasks of a tutor in modern educational conditions, to ensure the quality of educational services in higher education institutions and to achieve the goal of education are highlighted. The pedagogical conditions of training, which are realized by a teacher (tutor), during the introduction of distance learning, during the professional training of future specialists of occupational safety in order to obtain a competent specialist, are presented. It has been estimated that the role of a teacher (tutor) is expanding and updating in the system of distance education. It has been established that a teacher (tutor) coordinates the cognitive process using various forms of interaction (seminars, webinars, video-lectures, video-conferences), improves digital educational content, provides meaningful advice, manages educational projects and other.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.5
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19355
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamenska.pdf165,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.