Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19356
Назва: Комп’ютерне тестування в умовах дистанційного навчання (на прикладі викладання документознавчих дисциплін у ЗВО)
Інші назви: Компьютерное тестирование в условиях дистанционного обучения (на примере преподавания документоведческих дисциплин в вузах)
COMPUTER TESTING IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING (ON THE EXAMPLE OF TEACHING RECORDS MANAGEMENT COURSES AT UNIVERSITIES)
Автори: Шкіцька, Ірина
Бібліографічний опис: Шкіцька І. Комп’ютерне тестування в умовах дистанційного навчання (на прикладі викладання документознавчих дисциплін у ЗВО) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 49–58.
Дата публікації: 2021
Видавництво: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Ключові слова: комп’ютерне тестування
педагогічний метод
академічна доброчесність
документознавчі дисципліни
дистанційне навчання
компьютерное тестирование
педагогический метод
академическая честность
документоведческие дисциплины
дистанционное обучение
computer testing
pedagogical method
academic honesty
records management courses
distance learning
Серія/номер: Педагогіка;
Короткий огляд (реферат): Розкрито питання застосування методу комп’ютерного тестування в умовах дистанційного навчання на прикладі викладання дисциплін документознавчого циклу. Тестування як педагогічний метод розглянуто з різних позицій. Показано його поліфункційність, розкрито сутність діагностичної, навчальної та виховної функцій. Подано рекомендації щодо створення якісних тестових завдань і виокремлено типові помилки, яких припускаються викладачі під час складання тестових питань: розлогі питання та варіанти відповідей на них; зловживання фактичним матеріалом; використання застарілої або неперевіреної інформації для складання тестів; двозначність тестових запитань; пропонування неправдоподібних варіантів відповідей на запитання; уведення другорядної інформації в тестові запитання; невиправдане вживання вузькоспеціалізованої лексики; слів іншомовного походження, дифузної лексики; нерівномірне охоплення тестами тем курсу та неуніфікованість тестових завдань тощо. Відзначено значущість психологічної та технічної підготовки студентів до комп’ютерного тестування, а також проведення інструктажів і тренінгів перед тестуванням. Подано поради з підготовки до комп’ютерного тестування для студентів, які мали можливість ознайомитися з переліком тестових питань перед іспитом, і для тих, хто такої можливості не мав. Порушено дискусійні питання, пов’язані з технічними налаштуваннями для комп’ютерного тестування та академічною доброчесністю. Складність теми і тестових запитань, рівень підготовленості групи, кількість наданих консультацій і проведених занять із курсу, поінформованість студентів щодо правильності відповіді, а також їх обізнаність/необізнаність із тестовими запитаннями виокремлено як фактори, необхідні для врахування при визначенні кількості спроб проходження контрольного комп’ютерного тестування. Запропоновано шляхи зменшення випадків академічного шахрайства, пов’язаного із застосуванням методу комп’ютерного тестування.
Рассмотрены вопросы применения метода компьютерного тестирования в условиях дистанционного обучения на примере преподавания дисциплин документоведческого цикла. Тестирование как педагогический метод охарактеризован с разных сторон. Показана его полифункциональность, раскрыта сущность диагностической, учебной и воспитательной функций. Даны рекомендации по созданию качественных тестовых заданий и выделены типичные ошибки, допускаемые преподавателями при составлении тестовых заданий: обширная формулировка вопросов и вариантов ответов на них; злоупотребление фактическим материалом; использование устаревшей или непроверенной информации для составления тестов; двусмысленность тестовых вопросов; предложение неправдоподобных вариантов ответов на вопросы; введение второстепенной информации в тестовые вопросы; неоправданное употребление узкоспециализированной лексики; слов иноязычного происхождения, диффузной лексики; неравномерный охват тестами тем курса и неунифицированность тестовых заданий. Отмечена значимость психологической и технической подготовки студентов к компьютерному тестированию, а также проведения инструктажей и тренингов перед тестированием. Даны рекомендации по подготовке к компьютерному тестированию для студентов, которые имели возможность ознакомиться с перечнем тестовых вопросов перед экзаменом, и для тех, кто такой возможности не имел. Подняты дискуссионные вопросы, связанные с техническими настройками для компьютерного тестирования и академической честностью. Сложность темы и тестовых вопросов, уровень подготовленности группы, количество проведенных консультаций и занятий по курсу, информированность студентов по поводу правильности ответов на тесты, а также ознакомленность/неознакомленность студентов с тестовыми вопросами выделены как факторы, которые необходимо принимать во внимание при определении количества попыток прохождения контрольного компьютерного тестирования. Предложены пути уменьшения случаев академического мошенничества, связанного с применением метода компьютерного тестирования.
The article is devoted to usage of the method of computer testing during distance learning on the example of records management courses. Testing as a pedagogical method has been characterized from different positions. Among its advantages, the author considers the best memorization of information and the teacher's ability to focus on important aspects of educational material, ensuring systematization and structurization of educational information, the speed and objectivity of assessing students' knowledge. Among the main shortcomings of testing the author regards involuntary memorization of incorrect answers, low interactivity, inactivity of the speech channel, impossibility to check students' way of thinking, failure to ensure the integrity of knowledge in case of incorrect application of the method. The author shows the polyfunctionality of testing as a pedagogical method, reveals the essence of its diagnostic, educational and formative functions. The article provides recommendations for the preparation of high-quality test tasks and highlights typical mistakes made by teachers creating them. These are unreasonably long questions and answers to them; abuse of factual material; usage of outdated or unverified information to compose tests; ambiguity of test questions / answers to them; offering of implausible answers to questions; introduction of secondary information in test questions; unjustified usage of highly specialized vocabulary; words of foreign origin, diffuse vocabulary; uneven coverage of course topics by tests and non-uniformity of test tasks. The author defends the importance of psychological and technical students' preparation for computer testing, suggests conducting briefings and trainings before final testing. The list of tips for preparing for computer testing has been proposed for students who had the opportunity to familiarize themselves with the list of test tasks before an exam, and for those who did not have such an opportunity. Controversial issues have been raised related to technical settings for computer testing and academic integrity. Factors such as the complexity of a topic and test tasks in particular; the level of preparedness of the group; the number of consultations and lessons on a course; the awareness of students about the correct answers to the tests, as well as the familiarity / unfamiliarity of students with test tasks should be taken into account when the examiner determines the number of attempts to pass a final computer testing. Ways to reduce cases of academic fraud related to the usage of the computer testing method have been proposed.
Опис: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.6
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19356
ISSN: 2311-6382
Розташовується у зібраннях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Shkitska.pdf174,59 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.