Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19357
Title: BLENDED LEARNING IN DEVELOPING PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION SKILLS OF PROSPECTIVE SOCIAL WORKERS
Other Titles: Змішане навчання майбутніх соціальних працівників професійно орієнтованого спілкування англійською мовою
Смешанное обучение будущих социальных работников профессионально-ориентированному общению на английском языке
Authors: MALOTA, ANASTASIIA
Bibliographic description (Ukraine): MALOTA A. BLENDED LEARNING IN DEVELOPING PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION SKILLS OF PROSPECTIVE SOCIAL WORKERS // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 58–66.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: prospective social workers
blended learning
English communication skills
webtechnologies
майбутні соціальні працівники
змішане навчання
спілкування англійською мовою
веб-технології
будущие социальные работники
смешанное обучение
общение на английском языке
веб-технологии
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article provides the rationale for the development of professional English communication skills of prospective social workers through blended learning, analyzes and grounds the peculiarities of blended learning aimed at developing communication skills. On the basis of the survey conducted among lecturers and social workers common intercultural situations have been determined. It is concluded that effective intercultural communication requires knowledge, lexical, phonetic and grammar skills, skills of spoken production and spoken interaction, linguo-sociocultural skills. The requirements to the level of prospective social workers’ English communication skills have been specified. It is concluded that blended learning should be a mixture of both concept based learning and collaboration-oriented learning with the face-to-face mode as the lead one; must be based on learner-centered and professional approaches, correspond to the determined principles (combination of face-to-face (approximately 65–70 %) and online (about 30-35 %) learning; students’ collaboration both online and face-to-face; students’ active involvement; effective communication between students as well as students and teachers; flexibility; regular and prompt feedback; personalization of the online environment); should involve different types of instructional Web-based technologies; incorporate various methods and techniques; focus on different types of tasks and activities including professional problem-based tasks; use different types and instruments of assessment (teacher assessment, computer marked assessment (e.g., testing vocabulary), peer assessment, self-assessment).
Обґрунтовано доцільність, проаналізовано та визначено особливості організації змішаного навчання майбутніх соціальних працівників професійно орієнтованого спілкування англійською мовою. На основі опитування викладачів, а також працівників галузі визначено типові ситуації міжкультурного професійного спілкування соціальних працівників. Встановлено, що ефективне професійно орієнтоване міжкультурне спілкування передбачає володіння студентами відповідними знаннями, лексичними, граматичними, фонетичними навичками, вміннями монологічного та діалогічного мовлення, а також лінгвосоціокультурними вміннями. Конкретизовано вимоги щодо рівня володіння майбутніми соціальними працівниками вміннями професійно орієнтованого спілкування англійською мовою. З урахуванням специфіки англомовної підготовки майбутніх соціальних працівників, особливостей їх професійного міжкультурного спілкування зроблено висновок, що змішане навчання повинно бути спрямоване як на оволодіння змістом дисципліни, так і на забезпечення ефективної співпраці між студентами та викладачем, поєднувати навчання в групі та індивідуальне навчання; базуватися на особистісно орієнтованому та професійному підходах; відповідати обгрунтованим принципам (поєднання синхронного навчання з участю викладача, яке може бути як онлайн, так і в аудиторії (приблизно 65–70 % часу), та онлайн-навчання, що може реалізовуватись як індивідуально, так і в парах чи групах студентів (майже 30–35 %)); співпраця студентів в умовах офлайн та онлайн- навчання; активна участь майбутніх фахівців у навчальному процесі; ефективне спілкування між студентами та студентами і викладачем; гнучкість, що дозволяє вносити зміни в процесі навчання; систематичний та оперативний зворотний зв'язок; персоналізація Інтернет-середовища); передбачати поєднання різних типів навчальних веб-технологій (системи управління навчанням (наприклад, Moodle), платформи для синхронних конференцій (BigBlueButton, Zoom тощо), ефективних цифрових інструментів (наприклад, Padlet)); включати різні методи та прийоми (веб-квести, дебати, дискусії, проєкти тощо); передбачати різні типи завдань і види діяльності, включаючи реальні проблемні завдання професійного характеру; використовувати різні види та інструменти оцінювання (оцінювання викладачем, автоматизоване комп’ютерне оцінювання (наприклад, тестування рівня володіння лексичною компетентністю студентів), взаємооцінювання, самооцінювання).
Обоснована целесообразность, проанализированы и обоснованы особенности организации смешанного обучения будущих социальных работников профессионально-ориентированному общению на английском языке. На основании опроса преподавателей, а также работников отрасли определены типичные ситуации межкультурного общения социальных работников. Установлено, что эффективное профессиональное межкультурное общение предполагает овладение студентами соответствующими знаниями, лексическими, грамматическими, фонетическими навыками, умениями монологической и диалогической речи, а также лингвосоциокультурными умениями. Конкретизированы требования к уровню владения будущими социальными работниками умениями профессионально-ориентированного общения на английском языке. Сделан вывод, что смешанное обучение должно быть направлено на овладение содержанием и быть ориентированным на сотрудничество; основываться на личностно ориентированном и профессиональном подходах; соответствовать обоснованным принципам (сочетание обучения с участием преподавателя, которое может проводиться как онлайн, так и в аудитории (приблизительно 65–70 % времени), и онлайн-обучения, которое может осуществляться индивидуально, а также в группах или парах (приблизительно 30–35 %); сотрудничество студентов в онлайн и офлайн режимах; активное участие студентов в учебном процессе; эффективное общение между студентами, а также студентами и преподавателем; гибкость; систематическая обратная связь; персонализация интернет-среды); предполагать сочетание разных типов учебных веб-технологий; использовать различные методы и приемы; предполагать различные типы заданий и видов деятельности, включая реальные проблемы профессионального характера; использовать различные виды и инструменты оценивания (оценивание учителем, автоматизированное компьютерное оценивание (например, тестирование лексических навыков), взаимооценка, самооценка).
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.7
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19357
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malota.pdf158,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.